• Change country
  • Schweiz

SFS unimarket AG - Heerbrugg
Rosenbergsaustrasse 4 / 9435 Heerbrugg / Schweiz
+41 848 800551
+41 848 800552
bausupport@sfs.ch

AQUAFIX®Abscheider aus Beton - Serie P

Sortimentsübersicht

AQUAFIX®S Schlammfang

AQUAFIX®S Schlammfang eckige Version

AQUAFIX®K Koaleszenzabscheider

AQUAFIX®K Koaleszenzabscheider - eckige Bauform

AQUAFIX®K2BP Koaleszenzabscheider mit DoppelBypass

AQUAFIX®SK Koaleszenzabscheider mit Schlammfang

AQUAFIX®K2BP Koaleszenzabscheider mit DoppelBypass eckige Version

AQUAFIX®SK2BP Koaleszenzabscheider mit Schlammfang und DoppelBypass

AQUAFIX®Sf Schlammfang für Fett

AQUAFIX®F Fettabscheider

AQUAFIX®SF Fettabscheider mit Schlammfang

AQUAFIX®Sa Stärkeabscheider

 
 
 
 

Kontakt

SFS unimarket AG - Heerbrugg
Rosenbergsaustrasse 4 / 9435 Heerbrugg / Schweiz
+41 848 800551
+41 848 800552
bausupport@sfs.ch