Skip to content
Válasszon országot

A HAURATON GmbH & Co. KG adatvédelmi tájékoztatója

A HAURATON GmbH & Co. KG nagyon komolyan veszi a személyes adatok védelmét. Szeretnénk, ha tudná, hogy mikor milyen adatokat tárolunk, és hogyan használjuk fel ezeket az adatokat. Az európai általános adatvédelmi rendelet (GDPR) szabályai, valamint a Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) [német szövetségi adatvédelmi törvény (GFDPA)] kiegészítő rendelkezései vonatkoznak ránk. Annak érdekében, hogy az adatvédelemre vonatkozó rendelkezéseket mind mi, mind külső szolgáltatóink betartsák, megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket hoztunk.

Ez az adatvédelmi tájékoztató online jelenlétünkre vonatkozik. Ide tartoznak a weboldalak, funkciók és tartalmak, valamint külső online megjelenéseink, például a közösségi médiában. Ez az általános adatvédelmi tájékoztató hasonlóképpen szolgál arra, hogy tájékoztassa önt az ön személyes adatainak további feldolgozásáról és az ön tájékoztatására vonatkozó kötelezettségeinknek való megfelelésről.

A jelen adatvédelmi tájékoztatóban használt fogalmak, például adatkezelő vagy személyes adatok, a GDPR-ban meghatározottak szerint használatosak. Az olvashatóság és így az érthető információközlés érdekében általában tartózkodunk az egyes cikkek, bekezdések vagy hasonlók megnevezésétől.

A GDPR-ban meghatározottak szerint

A GDPR és a tagállamok egyéb nemzeti adatvédelmi jogszabályai, valamint az adatvédelmi jog egyéb rendelkezései értelmében az adatkezelő a

HAURATON GmbH & Co. KG

Werkstraße
1376437 Rastatt

Németország

Telefon: +49 7222 958 0
Fax: +49 7222 958 100
info@hauraton.com

Adatvédelmi tisztviselő

Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőt nevezett ki. Elérhetőségei a következők:

Pascal Kohler
datenschutz@hauraton.com

Az adatvédelemmel kapcsolatos kérdésekkel, javaslatokkal vagy észrevételekkel, valamint az alábbiakban meghatározott jogainak érvényesítésével kapcsolatban kérjük, forduljon adatvédelmi tisztviselőnkhöz.

Általános információk az adatfeldolgozásról

A személyes adatok feldolgozásának jogalapjai

A személyes adatok feldolgozása általában nem megengedett az adatvédelmi jog rendelkezései alapján, kivéve, ha azt jogilag megengedett ok teszi lehetővé. Kötelesek vagyunk tájékoztatni Önt az adatkezelés jogalapjáról.

Amennyiben a személyes adatok vonatkozásában végrehajtandó adatfeldolgozási műveletekhez Ön hozzájárulását adja, ez a hozzájárulás szolgál jogalapként.

Amennyiben a személyes adatok feldolgozása olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben ön szerződő fél, a szerződés teljesítése képezi a jogalapot. Ez vonatkozik olyan adatfeldolgozási műveletekre is, amelyeket a szerződés megkötését megelőző lépések tesznek szükségessé.

Amennyiben a személyes adatok feldolgozása olyan jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, amely vonatkozik vállalatunkra, úgy ez szolgál jogalapként.

Amennyiben az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekei teszik szükségessé a személyes adatok feldolgozását, ez szolgál jogalapként.

Amennyiben a feldolgozás a vállalatunk vagy egy harmadik fél jogos érdekének védelméhez szükséges, és ezek az érdekek, valamint az ön alapvető jogai és szabadságjogai nem élveznek elsőbbséget az előbb említett érdekkel szemben, ez szolgál a feldolgozás jogalapjául.

Gyermekek

Szolgáltatásunk általánosságban felnőtteknek szól. A 16 éven aluli személyek szüleik vagy törvényes képviselőjük beleegyezése nélkül nem adhatnak át nekünk személyes adatokat.

Adatok törlése, tárolási időszak

Az ön személyes adatait töröljük vagy zároljuk, amint a tárolásuk célja megszűnik. A tárolás azonban ezen időszakon túl is meghosszabbítható, ha ez a ránk vonatkozó jogi rendelkezések alapján szükséges. Ez vonatkozik például azokra az adatokra, amelyeket kereskedelmi vagy adójogi okokból kell tárolni, így például szállítólevelekre vagy számlaadatokra.

Az Ön adatait zárolják vagy törlik, ha az e rendelkezések által előírt tárolási időszak lejár, kivéve, ha az adatok további tárolása szerződés megkötése vagy teljesítése céljából szükséges.

Az adatok címzettjei / a címzettek kategóriái

Vállalatunkon belül biztosítjuk, hogy az ön adataihoz kizárólag azon személyek férnek hozzá, akiknek ezekre az adatokra szükségük van a szerződéses és jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez.

Az ön adatainak feldolgozásához néha gondosan kiválasztott külső szolgáltatókat veszünk igénybe. Amennyiben az adatokat az ilyen megbízáson alapuló feldolgozás keretében továbbítjuk a szolgáltatóknak, ez a GDPR rendelkezései alapján történik. Adatfeldolgozóinkat gondosan választjuk ki, azok kötve vannak az utasításainkhoz, és rendszeres időközönként ellenőrizzük őket. Csak olyan adatfeldolgozókat bízunk meg, akik megfelelő biztosítékot nyújtanak alkalmas technikai és szervezési intézkedések végrehajtására oly módon, hogy az adatkezelés megfeleljen a GDPR és a GFDPA követelményeinek, és biztosítsa az ön jogainak védelmét.

Személyes adatok továbbítása harmadik félnek

Általános szabály, hogy az ön kifejezett hozzájárulása nélkül nem adunk át személyes adatokat harmadik félnek. Amennyiben a feldolgozás során mégis közöljük vagy továbbítjuk az ön adatait harmadik félnek, vagy egyéb módon harmadik fél részére hozzáférést biztosítunk az ön adataihoz, erre is kizárólag a fent említett jogalapok valamelyike alapján kerül sor.

Például adatokat továbbítunk fizetési szolgáltatóknak vagy beszállítóknak, ha ez a szerződés teljesítéséhez szükséges. Amennyiben törvény vagy bírósági határozat kötelez bennünket az ön adatainak továbbítására, az ön adatait továbbítjuk az információra jogosult megfelelő szervezeteknek.

Adattovábbítás harmadik országokba

A GDPR az Európai Unión belül azonos magas szintű adatvédelmet biztosít. Szolgáltatóink és együttműködő partnereink kiválasztásakor ezért az ön személyes adatainak feldolgozása esetén lehetőség szerint európai partnerekre összpontosítunk. Csak kivételes esetekben fogjuk az ön adatait harmadik fél szolgáltatásainak igénybevétele során az Európai Unión kívül feldolgozni.

Az ön adatainak harmadik országban történő feldolgozását csak akkor engedélyezzük, ha a GDPR szerinti különös előfeltételek teljesülnek. Ez azt jelenti, hogy az ön adatainak feldolgozására csak különleges biztosítékok alapján kerülhet sor. Ezek a biztosítékok magukban foglalják az EU Bizottság által hivatalosan elismert uniós adatvédelmi szinttel egyenértékű adatvédelmi szint biztosítását, a hivatalosan elismert különleges szerződéses kötelezettségek (az úgynevezett “általános szerződési feltételek”) vagy az EU és harmadik országok közötti egyéb megállapodások betartását.

Automatizált döntéshozatal megléte

Tartózkodunk az automatizált döntéshozatal vagy profilalkotás alkalmazásától.

Az érintettek jogai

Amennyiben az ön személyes adatait feldolgozzuk, ön a GDPR értelmében vett érintett. Velünk szemben önt az alábbiakban meghatározott jogok illetik meg.

E jogok gyakorlásához kérjük, forduljon adatvédelmi tisztviselőnkhöz.

A hozzájárulás visszavonásához való jog

Amennyiben az ön személyes adatainak feldolgozása az ön által adott hozzájáruláson alapul, ön jogosult arra, hogy ezt a hozzájárulását bármikor visszavonja. Az addig elvégzett feldolgozás jogszerűségét a visszavonás nem érinti.

A személyes adatokhoz való hozzáférés joga

Ön jogosult arra, hogy megerősítést kapjon tőlünk arról, kezeljük-e az önre vonatkozó személyes adatokat. Ebben az esetben a következő információkat kaphatja meg:

Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon arról, hogy személyes adatait továbbítják-e harmadik országba vagy nemzetközi szervezetnek. Ebben az összefüggésben joga van ahhoz, hogy tájékoztatást kapjon az adattovábbítással kapcsolatos megfelelő garanciákról.

A tájékoztatás iránti kérésének beérkezésétől számított egy hónapon belül átadjuk önnek a feldolgozás tárgyát képező személyes adatok másolatát. Ha ön elektronikus úton nyújtja be a kérelmet, akkor az információt általánosan használt elektronikus formátumban bocsátjuk az ön rendelkezésére, kivéve, ha ön ettől eltérően nyilatkozik.

A helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy késedelem nélkül helyesbítsük személyes adatait, amennyiben azok helytelenek. Az adatkezelés céljait figyelembe véve ön jogosult a hiányos személyes adatok kiegészítésére.

Törléshez való jog (“személyes adatok tárolásának megszüntetéséhez való jog”)

Ön jogosult arra, hogy késedelem nélkül töröljük az önre vonatkozó személyes adatokat, és kötelesek vagyunk a személyes adatokat késedelem nélkül törölni, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

Az személyes adatok tárolásának megszüntetéséhez való jog nem alkalmazható, ha az adatkezelés szükséges:

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérje tőlünk személyes adatai feldolgozásának korlátozását, ha az alábbiak valamelyike érvényesül: ön vitatja a személyes adatok pontosságát, arra az időtartamra, amely lehetővé teszi számunkra, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;

Amennyiben az adatkezelést a fent említett előfeltételek alapján korlátozták, a korlátozás feloldása előtt tájékoztatjuk önt.

Az adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban megkapja az ön által megadott személyes adatokat, és jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy mi ebben akadályoznánk, amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul, és automatizált módon történik.

Az adathordozhatósághoz való jogának gyakorlása során ön jogosult arra, hogy személyes adatait közvetlenül egy másik adatkezelőnek továbbítsuk, amennyiben ez technikailag megvalósítható. Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem érinti a törléshez való jogot (“személyes adatok tárolásának megszüntetéséhez való jog “). Ez a jog nem vonatkozik a ránk bízott és közérdekből vagy közhatalmi jogosítványok gyakorlása során végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelésre.

Tiltakozási jog

Ön jogosult arra, hogy az ön egyéni helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak olyan feldolgozása ellen, amely érdekek kiegyenlítésén alapul. Ez vonatkozik az e rendelkezéseken alapuló profilalkotásra is. A személyes adatokat nem kezeljük tovább, kivéve, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos érdekek indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy ha az adatkezelés jogi igények érvényesítését, gyakorlását vagy védelmét szolgálja.

Amennyiben a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés céljából történik, ön jogosult bármikor tiltakozni az önre vonatkozó személyes adatok ilyen célú kezelése ellen; ez vonatkozik a profilalkotásra is, amennyiben a profilalkotás az ilyen közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Amennyiben Ön tiltakozik a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatfeldolgozás ellen, az Ön személyes adatai a továbbiakban nem kerülnek feldolgozásra ilyen célból.

Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételével összefüggésben ön a tiltakozáshoz való jogát automatizált módon, műszaki előírások alkalmazásával gyakorolhatja.

Automatizált egyedi döntéshozatal, beleértve a profilalkotást is

Önnek joga van ahhoz, hogy ne vonatkozzon önre olyan döntés, amely kizárólag automatizált feldolgozáson alapul, beleértve a profilalkotást is, és amely önt érintő joghatásokat eredményez, vagy hasonlóan jelentős mértékben érinti önt. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a döntés:

Megfelelő intézkedéseket teszünk az ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelme érdekében, legalább az adatkezelő részéről emberi beavatkozáshoz való jogát, az ön álláspontjának kifejtéséhez és a döntés megtámadásához való jogát.

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Bármely más közigazgatási vagy bírósági jogorvoslat sérelme nélkül, ön jogosult panaszt tenni egy felügyeleti hatóságnál, különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy az állítólagos jogsértés helye szerinti tagállamban, ha úgy véli, hogy az ön személyes adatainak feldolgozása sérti a GDPR-t.

Online jelenlétünk használata

Általánosságban személyazonosságának felfedése nélkül használhatja online jelenlétünket. Ebben a szakaszban tájékoztatjuk önt arról, hogy mikor és milyen összefüggésben kezeljük az adatokat online jelenlétünk használata során, milyen szolgáltatók és együttműködő partnerek által kínált szolgáltatásokat vettünk igénybe, hogyan működnek ezek, és mi történik az ön adataival.

Adatgyűjtés a weboldalaink használata során

Amennyiben Ön csak tájékozódás céljából használja weboldalainkat, azaz nem regisztrál valamely szolgáltatásra, nem köt velünk szerződést, és egyéb módon sem ad át nekünk információkat, akkor csak a böngészője által a szervereinkre továbbított személyes adatokat gyűjtjük.

Weboldalaink használata során a következő adatokat gyűjtjük, amelyekre technikailag szükségünk van ahhoz, hogy megjeleníthessük weboldalainkat, valamint, hogy biztosítsuk a stabilitást és a biztonságot:

Ezeket az adatokat ideiglenesen 14 napig tároljuk rendszerünk naplófájljaiban. Ezen időszakon túli tárolás lehetséges; ezekben az esetekben azonban az IP-címeket lekurtítjuk vagy elrejtjük, hogy megakadályozzuk a hozzáférő klienssel való összekapcsolást. A naplófájlok ebben az összefüggésben nem kerülnek tárolásra az önre vonatkozó egyéb személyes adatokkal együtt. Ezen feldolgozási műveletek jogalapja a mi jogos érdekünk.

Mivel az adatok gyűjtése a weboldalak megjelenítéséhez és az adatok naplófájlokban történő tárolása elengedhetetlenül szükséges a weboldalaink működéséhez és az informatikai biztonság fenntartásához, önnek e tekintetben nincs lehetősége tiltakozni.

Szállítási titkosítás

A továbbított adatok optimális védelme érdekében úgynevezett szállítási titkosítást alkalmazunk. Annak érdekében, hogy az ön adatainak biztonságát az átviteli folyamat során garantáljuk, a legmodernebb technológiának megfelelő SSL/TLS titkosítási módszert alkalmazzuk.

Sütik használata

Általános információk a sütik használatáról

Amikor ön használja weboldalainkat és felkeresi internetes jelenlétünket, a fent említett adatokon kívül sütik is tárolódnak az ön eszközén. A sütik olyan kis szövegcsomagok, amelyeket egy weboldal küldhet a böngészőnek, és amelyeket a böngésző tárol és visszaküld. A cookie-k különböző adatok tárolására használhatók, amelyeket a sütit elhelyező szervezet olvas. Általában egy jellegzetes karaktersorozatot (ID) tartalmaznak, amely lehetővé teszi a böngésző egyedi azonosítását a weboldalhoz való ismételt hozzáférés vagy oldalváltás esetén. Elsősorban arra szolgálnak, hogy online jelenlétünket felhasználóbarátabbá és összességében hatékonyabbá tegyük. A sütikben gyűjtött felhasználói adatokat technikai óvintézkedések segítségével álnevesítjük, ami általában nem teszi lehetővé, hogy az adatokat a továbbiakban a hozzáférő felhasználóhoz kapcsolják. Amennyiben az azonosíthatóság lehetséges, például egy olyan bejelentkezési cookie esetében, amelynek munkamenet-azonosítója szükségszerűen a felhasználó fiókjához kapcsolódik, a megfelelő helyen felhívjuk erre a figyelmet.

Különböző típusú sütiket használunk:

Az általunk, mint az adatfeldolgozásért felelős adatkezelő által elhelyezett úgynevezett “első féltől származó sütik” mellett más szolgáltatók által kínált “harmadik féltől származó sütiket” is használunk.

Az Ön személyes adatainak feldolgozásának jogalapja ebben a tekintetben a mi jogos érdekünk.

Az Ön személyes adatainak feldolgozásának jogalapja az ön hozzájárulása.

Megjegyzés:

Számos szolgáltatás esetében a marketingcélú sütik használata elleni általános ellentmondás az EU https://www.youronlinechoices.com/de/ vagy az USA https://www.aboutads.info/choices/ weboldalán keresztül jelenthető be. Ezen túlmenően a böngésző beállításaiban is elvégezheti a megfelelő beállításokat, és például elutasíthatja a “harmadik féltől származó sütik” vagy az összes süti elfogadását, vagy aktiválhatja a “Do Not Track” opciót. Ez azonban azt jelentheti, hogy online jelenlétünk nem minden funkciója elérhető az Ön számára.

Információk az igénybe vett szolgáltatásokról

Google Tag Manager

Cookie neve: _gid_dc_gtm
Csoport: szükséges

Google Analytics
Cookie neve: _gs_gat
Csoport: statisztika / használati elemzés

LinkedIn Insight
Cookie neve: _UserMatchHistory_bcookie_bscookie_lang_lidc
Csoport: Statisztikák / használati elemzés

Google Ads:
Cookie neve: DSID IDE SEARCH_SAMESITE 1P_JAR UULE NID APISID, HSID, SAPISID, SID és SSID cookie-k SIDCC
Csoport: marketing

Facebook
Cookie neve: gr_fbp
Csoport: marketing

Youtube
Cookie neve: __Secure-SSID __Secure-3PSID SIDCC LOGIN_INFO YSC APISID HSID VISITOR_INFO1_LIVE __Secure-3PAPISID SSID __Secure-APISID __Secure-HSID SAPISID PREF SID
Csoport: marketing

Google Tag Manager

Weboldalunk a Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország, (a továbbiakban: “Google”) Google Tags szolgáltatását használja. A Google Tag Manager egy olyan megoldás, amely lehetővé teszi számunkra a weboldal címkék kezelését egy felületen keresztül. A címkék olyan kis kódelemek a weboldalunkon, amelyek többek között a forgalom és a látogatói viselkedés mérésére szolgálnak.

A Tag Manager egy sor címkét és kiváltó szabályt követ, amelyek meghatározzák, hogy mikor kell ezeket a címkéket használni a weboldalunkon. Amikor meglátogatja weboldalunkat, az aktuális címke-konfiguráció elküldésre kerül a böngészőjébe. Ez tartalmazza az arra vonatkozó utasításokat, hogy mely címkéket kell működésbe hozni. A Tag Manager biztosítja a címkék működésbe hozatalát, amelyek viszont esetleg adatokat gyűjthetnek. Maga a Tag Manager nem fér hozzá ezekhez az adatokhoz, mivel cookie-k nélküli tartományon keresztül működik, és nem gyűjt személyes adatokat. Ha a deaktiválás domain- vagy cookie-szinten történt, akkor ez a Google Tag Managerrel végrehajtott összes nyomkövető címkére nézve érvényben marad.

A Google maga is gyűjt információkat arról, hogy a szolgáltatást hogyan használják, és milyen címkéket milyen módon alkalmaznak. A Google szerint ezeket az adatokat a szolgáltatás javítására, karbantartására, védelmére és továbbfejlesztésére használják.

További információk a Google Tag Manager használati útmutatójában és a Google adatvédelmi nyilatkozatában találhatók.

Harmadik felek általi adatfeldolgozásra vonatkozó információk

Google Analytics

Amennyiben Ön beleegyezését adta, ez a weboldal a Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország (a továbbiakban: “Google”) által nyújtott Google Analytics webanalitikai szolgáltatást használja. Ez lehetővé teszi, hogy az adatokat, munkameneteket és interakciókat egy álnevesített felhasználói azonosítóhoz rendeljék, és több eszközön keresztül elemezzék a felhasználói tevékenységek eszközönkénti elemzése érdekében.

A Google Analytics sütiket használ, amelyek lehetővé teszik a weboldal használatának elemzését. A cookie által generált, a weboldal Ön általi használatára vonatkozó információkat általában a Google által az Egyesült Államokban üzemeltetett szerverre továbbítják és ott tárolják.  A Google Analytics 4 esetében az IP-anonimizálás alapértelmezés szerint engedélyezve van. Az IP-anonimizálásnak köszönhetően az Ön IP-címét a Google az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás szerint lerövidíti. A teljes IP-cím csak kivételes esetekben kerül továbbításra a Google Egyesült Államokban található szerverére, és ott kerül rövidítésre.

Kifejezetten felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy a Google saját céljaira, többek között webanalitikai és nyomonkövetési szolgáltatás nyújtása céljából kezeli az adatokat. A Google Analytics keretében további, személyes adatnak tekinthető használati adatokat gyűjtenek, például az egyes felhasználók azonosító jellemzőit, amelyek lehetővé teszik a meglévő Google-fiókkal való összekapcsolást is.

A weboldal látogatása során az Ön felhasználói viselkedése események formájában kerül rögzítésre. Az események közé tartozhatnak:

Emellett rögzíti a következőket:

A Google a mi megbízásunkból ezeket az információkat a weboldal használatának értékelésére és a weboldal tevékenységéről szóló jelentések összeállítására használja fel. A Google Analytics által készített jelentéseket weboldalunk teljesítményének és marketingkampányaink sikerének elemzésére használjuk.

Demográfiai jellemzők

A Google Analytics “demográfiai jellemzők” funkcióját arra használjuk, hogy a Google hirdetési hálózatán belül releváns hirdetéseket jelenítsünk meg a weboldal látogatóinak. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy olyan jelentéseket készítsünk, amelyek információkat tartalmaznak a webhely látogatóinak koráról, neméről és érdeklődési köréről. Ezeket az adatokat a Google érdeklődés-alapú hirdetéseiből és harmadik fél szolgáltatóktól származó látogatói adatokból nyerjük. Ezeket az adatokat nem lehet konkrét személyhez rendelni.

E-kereskedelmi nyomon követés

A Google Analytics “e-kereskedelmi nyomon követés” funkcióját használjuk. Az e-kereskedelmi nyomon követés segítségével elemezni tudjuk a weboldal látogatóinak vásárlási magatartását, hogy javíthassuk online marketingkampányainkat. Ez magában foglalja az olyan információk rögzítését, mint a befejezett megrendelések, a megrendelések átlagos értéke, a szállítási költségek és a termék megtekintésétől a vásárlásig eltelt idő. Ezeket az adatokat a Google egy tranzakciós azonosító alatt összesíteni tudja, amely az adott felhasználóhoz vagy az eszközéhez kapcsolódik.

Jelzések

A Google Signals szolgáltatást használjuk. Ennek segítségével a Google Analytics további információkat rögzít a személyre szabott hirdetéseket engedélyező felhasználókról (érdeklődési kör és demográfiai adatok), és a hirdetések eszközközi remarketing-kampányok keretében eljuttathatók ezeknek a felhasználóknak.

A Google Analytics használatának jogalapja az ön önkéntes hozzájárulása.

A Google felhasználási feltételeivel és az adatvédelemmel kapcsolatos további információk itt és itt találhatók.

Címzettek / címzettek kategóriái

Az összegyűjtött adatok címzettje a Google.

Az adattárolás időtartama

Az általunk küldött és sütikhez, felhasználói azonosítókhoz (pl. felhasználói azonosítók) vagy marketing azonosítókhoz kapcsolódó adatok 14 hónap elteltével automatikusan törlődnek. Azon adatok törlése, amelyek megőrzési ideje lejárt, havonta egyszer automatikusan megtörténik.

Google Optimize

Weboldalunk a Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (a továbbiakban “Google Optimize”) által nyújtott “Google Optimize” webelemző és optimalizáló szolgáltatást használja. Weboldalunk vonzerejének, tartalmának és funkcionalitásának javítása érdekében a Google Optimize szolgáltatást úgy használjuk, hogy a felhasználóink egy bizonyos százalékának új funkciókat és tartalmakat jelenítünk meg, és statisztikailag értékeljük a használat változását. A Google Optimize a Google Analytics egyik alszolgáltatása (lásd a “Google Analytics” alfejezetet). A Google Optimize cookie-kat használ, amelyek lehetővé teszik weboldalunk használatának optimalizálását és elemzését. Alapvetően az ilyen cookie-k által generált, a weboldalunk ön általi használatára vonatkozó információk a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek, és ott kerülnek tárolásra. E tekintetben a Google Optimize-t aktivált IP-anonimizálással használjuk, így az Ön IP-címét a Google az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségben előzetesen csonkítja. Csak kivételes esetekben kerül az Ön teljes IP-címe a Google USA-ban található szerverére, ahol aztán a teljes IP-címet rövidítik. A Google ezeket az információkat arra használja fel, hogy értékelje weboldalunk használatát, jelentéseket állítson össze az optimalizálási tesztről és a kapcsolódó weboldal-tevékenységekről, valamint egyéb, a weboldal- és internethasználattal kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson számunkra. Ön megakadályozhatja ezeknek a sütiknek a tárolását az internetes böngészőjének megfelelő beállításával. Ezen túlmenően az alábbi linken elérhető böngésző plug-in letöltésével és telepítésével megakadályozhatja, hogy az ilyen cookie-k által generált, a weboldalunk használatára vonatkozó adatokat (beleértve az Ön IP-címét is) összegyűjtsék és továbbítsák a Google-nak, és a Google feldolgozza azokat: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. A Google által végzett adatgyűjtéssel és -feldolgozással kapcsolatos további információk a Google adatvédelmi tájékoztatójából szerezhetők be, amely a http://www.google.com/policies/privacy címen érhető el.

Google Ads és konverziókövetés

Amennyiben Ön beleegyezését adta, a weboldalon a Google Ads és a konverziókövetés kerül felhasználásra. Ez a Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország (a továbbiakban “Google”) szolgáltatása. A Google Ads egy webelemző szolgáltatás. A konverziókövetést a szolgáltatásunk célzott reklámozásához használjuk:

Ha Ön a Google által elhelyezett hirdetésre kattint, az általunk használt konverziókövetés egy cookie-t ment el az ön eszközén. Ha ön meglátogatja internetes jelenlétünk egy adott oldalát, mind mi, mind a Google kiértékelheti, hogy ön a Google által elhelyezett hirdetéseink egyikére kattintott, és hogy önt ezután átirányították internetes jelenlétünkre.

Az így gyűjtött információkat a Google arra használja fel, hogy statisztikákat készítsen számunkra az internetes jelenlétünk látogatottságáról. Ezen kívül információt kapunk a hirdetéseinkre kattintó felhasználók számáról, valamint arról, hogy az internetes jelenlétünk mely oldalait látogatták meg. Ezek az információk konverziós statisztikák készítésére szolgálnak azon hirdetési ügyfelek számára, akik a konverziókövetést választották. Az ügyfelek, azaz mi, mint a weboldal üzemeltetője, információt kapunk azon felhasználók teljes számáról, akik a hirdetésükre kattintottak, és egy konverziókövetési címkét tartalmazó oldalra lettek átirányítva. Nem kapnak azonban olyan információkat, amelyek lehetővé teszik a felhasználók személyes azonosítását.

A Google Analytics használatának jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása.

Címzettek / kedvezményezettek kategóriái

Az összegyűjtött adatok címzettje a Google.

Az adattárolás időtartama

Az ön eszközén tárolt sütik élettartama legfeljebb 24 hónap

Usercentrics

A Usercentrics GmbH, Sendlinger Str. 7, 80331 München, Németország (Usercentrics) Usercentrics hozzájárulási eszközét használjuk. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy a weboldal felhasználói hozzájáruljanak az adatfeldolgozáshoz és kezeléshez. Az adatkezelés olyan jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR 7. cikk (1) bekezdés), amelynek hatálya alá tartozunk (GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. mondat 1. lit. c) pont). E célból a következő adatok feldolgozására kerül sor:

A hozzáférés dátuma és időpontja, böngészőinformációk, eszközinformációk, földrajzi elhelyezkedés, cookie-beállítások, a meglátogatott oldal URL címe.

A weboldal működése ezen adatfeldolgozás nélkül nem garantált.

A Usercentrics az Ön személyes adatainak címzettje, és adatfeldolgozóként jár el számunkra.

A feldolgozás az Európai Unióban történik. A Usercentrics-szel használatának visszautasításához és eltávolításához további információk a következő címen találhatók: https://usercentrics.com/privacy-policy/.

Az adatokat 3 év elteltével töröljük.

Facebook Pixel

Amennyiben ön beleegyezését adta, ezen a weboldalon alkalmazzuk a Facebook Pixelt. Ez a Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország (a továbbiakban: “Facebook”) szolgáltatása. A Facebook Pixel lehetővé teszi a Facebook számára, hogy a Facebook hirdetéseinket csak azoknak a Facebook felhasználóknak jelenítse meg, akik meglátogatták a weboldalunkat, különösen azoknak, akik érdeklődést mutattak online jelenlétünk, illetve bizonyos témák vagy termékek iránt. A Facebook Pixel lehetővé teszi annak ellenőrzését, hogy a felhasználó a Facebook-hirdetéseinkre kattintva lett-e átirányítva a weboldalunkra. A Facebook Pixel-t marketing és optimalizálási célokra használjuk, különösen azért, hogy az Ön számára releváns és érdekes hirdetéseket helyezzünk el a Facebookon, és ezáltal javítsuk szolgáltatásunkat, érdekesebbé tegyük azt az ön, mint felhasználó számára, és elkerüljük a zavaró reklámokat.

Ha felhasználói fiókjával be van jelentkezve a Facebookra, akkor a weboldalunkon tett látogatását a felhasználói fiókjában rögzítjük. Az önről gyűjtött adatok számunkra anonimok, ezért nem engednek következtetéseket levonni az ön személyazonosságára vonatkozóan. Nincs befolyásunk a Facebook Pixel használatából adódóan a Facebook által feldolgozott adatok terjedelmére vagy további felhasználására. Ha ön felhasználói fiókkal rendelkezik a Facebookon és regisztrált, a Facebook az ön látogatását összekapcsolhatja az ön felhasználói fiókjával. Az “Egyéni Célcsoportok” remarketing funkciót kikapcsolhatja a Facebook-fiókja Hirdetési beállítások részében. Még ha nem is regisztrált a Facebookon, vagy nem jelentkezett be, lehetséges, hogy a Facebook megtudja és tárolja az IP-címét és esetleg más azonosító jellemzőit.

A Facebook Pixel használatának jogalapja az ön önkéntes hozzájárulása.

Címzettek / kedvezményezettek kategóriái

Az összegyűjtött adatok címzettje a Facebook.

Az adattárolás időtartama

Az ön eszközén tárolt sütik élettartama legfeljebb 24 hónap.

Twitter címkék és konverziókövetés

Amennyiben Ön beleegyezését adta, a Twitter konverziókövetést használjuk ezen a weboldalon. Ez a Twitter International Company, Gordon House, One Cumberland Place, Fenian Street, Írország (a továbbiakban: “Twitter”) szolgáltatása. A Twitter konverziókövetés egy remarketing funkció. A konverziókövetést a szolgáltatásunk célzott reklámozásához használjuk:

Ennek a funkciónak a segítségével a Twitter platformon az ön érdeklődési körén alapuló hirdetésekkel célozhatjuk meg önt. A Twitter ehhez úgynevezett “címkéket” használ. Az ilyen címkéken keresztül a weboldalunk látogatásai, valamint a használati adatok álnevesített formában kerülnek rögzítésre. Ha ezt követően meglátogatja a Twittert, az Ön érdeklődési köre alapján hirdetések jelennek meg az Ön számára. A Twittert így az ön böngészője értesíti arról, hogy weboldalunkat az ön készülékéről felkeresték.

A címkék integrációjának eredményeképpen a Twitter értesül arról, hogy ön felkereste az adott weboldalt. Nincs befolyásunk a továbbított adatok körére vagy azok Twitter általi további feldolgozására: amennyiben ön regisztrált egy Twitter szolgáltatásra, a Twitter összekapcsolhatja az ön weboldalunkon tett látogatását az ön felhasználói fiókjával. Még akkor is lehetséges, hogy a szolgáltató megtudja és tárolja az ön IP-címét és egyéb azonosító jellemzőit, ha ön nem regisztrált felhasználója a Twitternek, vagy nem jelentkezett be. Az ilyen címkék által generált, a szolgáltatásaink használatára vonatkozó információk az Egyesült Államokban található Twitter szerverre kerülnek, és ott kerülnek tárolásra.

Ha ennek ellenére nem szeretné használni a Twitter remarketing funkcióját, akkor a Twitter-fiókja Hirdetési beállítások részében kikapcsolhatja ezt a funkciót.

A Twitter konverziókövetés használatának jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása.

Címzettek / kedvezményezettek kategóriái

Az összegyűjtött adatok címzettje a Twitter.

Az adattárolás időtartama

Az Ön eszközén tárolt sütik élettartama legfeljebb 60 hónap.

LinkedIn Insight Címke

A LinkedIn konverziókövetést a LinkedIn Ireland cégtől használjuk (Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Írország). A LinkedIn konverziókövetés egy retargeting és elemző eszköz, amelyet a LinkedIn Insight Tag támogat. A LinkedIn Insight Tag lehetővé teszi számunkra, hogy adatokat gyűjtsünk a weboldalunkon tett látogatásokról, beleértve az URL-t, a hivatkozó URL-t, az IP-címet, az eszköz és a böngésző jellemzőit, valamint az időbélyeget. Ezeket az adatokat titkosítjuk, az IP-címeket csonkítjuk, és a tagok egyedi azonosítóit hét napon belül eltávolítjuk annak érdekében, hogy az adatokat álnevesítve tudjuk kezelni.

A LinkedIn nem oszt meg velünk személyes adatokat, csak összefoglaló jelentéseket ad a weboldal célközönségéről és a hirdetések teljesítményéről. A LinkedIn emellett retargetinget is kínál a weboldal látogatói számára, így ezeket az adatokat felhasználhatjuk arra, hogy célzott hirdetéseket jelenítsünk meg a weboldalunkon kívül, anélkül, hogy a tagot azonosítani lehetne.

A LinkedIn Insight Tag használatának jogalapja az ön önkéntes hozzájárulása.

A LinkedIn adatvédelemmel kapcsolatos további információk itt találhatók.

Címzettek / kedvezményezettek kategóriái

Az összegyűjtött adatok címzettje a LinkedIn.

Az adattárolás időtartama

A fennmaradó álnevesített adatokat 24 hónapon belül törlik.

Önkéntes eltérési (Opt-out) lehetőségek

A LinkedIn konverziókövetésről kifejezetten lemondhat egy lemondó süti elhelyezésével, amely a sütik törléséig az eszközén marad. Ennek érdekében ezen a linken deaktiválhatja a LinkedIn cookie-t. A LinkedIn-tagok a fiókjuk beállításaiban szabályozhatják személyes adataik marketingcélú felhasználását.

Google Maps

Helyszínünk megjelenítéséhez a Google Térképet használjuk. Ez a Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország (a továbbiakban “Google”) szolgáltatása. A térkép megjelenítéséhez feltétlenül szükséges, hogy az IP-címet a Google feldolgozza.

A Google-lal való adatvédelmi jogi együttműködés a közös felelősségről szóló megállapodáson alapul, amely itt érhető el.

Minden más tekintetben ön a Google Maps használatával közvetlenül a Google-lal lép felhasználói kapcsolatba.

A Google felhasználási feltételeivel és az adatvédelemmel kapcsolatos további információk itt találhatók.

Címzettek / kedvezményezettek kategóriái

Az összegyűjtött adatok címzettje a Google.

Az adattárolás időtartama

Az általunk küldött adatok 24 hónap elteltével automatikusan törlődnek. Azon adatok törlése, amelyek megőrzési ideje lejárt, havonta egyszer automatikusan megtörténik.

reCAPTCHA

Internetes jelenlétünk védelme érdekében a Google Inc. (Google) reCAPTCHA szolgáltatását használjuk azokon a helyeken, ahol adatokat adhat meg. A felszólítás arra szolgál, hogy megkülönböztesse, hogy a bejegyzést személy tette vagy rosszindulatúan, automatizált, gépi feldolgozással végezték-e. A kérés magában foglalja az IP-cím és a Google által a reCAPTCHA szolgáltatáshoz szükséges további adatok továbbítását a Google felé. Ebből a célból az ön bejegyzése továbbításra kerül a Google-nak, és ott kerül további felhasználásra. Az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térségben azonban az Ön IP-címét a Google előzetesen le fogja csonkítani. Csak kivételes esetekben kerül sor az Ön teljes IP-címének továbbítására a Google USA-ban található szerverére, és az ott kerül csonkításra. A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezt az információt a szolgáltatás használatának értékelésére használja fel. A böngészője által a reCAPTCHA-n keretein belül továbbított IP-címe nem kerül összekapcsolásra más Google-adatokkal.

Tideways

A Tideways szolgáltatást használjuk a weboldalunk technikai működésének biztosításához. A Tideways lehetővé teszi számunkra, hogy statisztikai értékeléseket rögzítsünk a weboldal sebességéről, hogy megállapítsuk, hogy a weboldal elérhető-e, valamint hogy azonosítsuk és elemezzük a weboldal technikai problémáit. Ebből a célból az Ön böngészője által megadott információkat (pl. böngésző, böngészőverzió) gyűjtjük. Technikai problémák esetén személyes adatokat is gyűjtünk, például az Ön e-mail címét, címadatait és IP-címét, hogy tudjuk azonosítani és megoldani a probléma okát. A sebességmérések és a weboldal elérhetősége érdekében nem gyűjtünk Öntől személyes adatokat. A Tideways használatának jogalapja az Art. 6 bek. 1. mondat 1. f. lit. GDPR, a weboldal biztonságának és funkcionalitásának garantálásához fűződő jogos érdekünk. A szolgáltatás használata során nem vonunk le semmilyen következtetést Önre, mint személyre vonatkozóan.
A Tideways GmbH harmadik fél szolgáltatótól származó további információkat az alábbi linken talál.

A SalesViewer technológia használata

Ezen a weboldalon a SalesViewer GmbH SalesViewer technológiája segítségével a weboldal üzemeltetőjének jogos érdekei alapján (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés f) pontja) marketing, piackutatási és optimalizálási célokból adatokat gyűjtünk és tárolunk.

Ebből a célból egy javascript alapú kódot használnak a vállalattal kapcsolatos adatok gyűjtésére és a megfelelő felhasználásra. Az ezzel a technológiával gyűjtött adatokat egy nem visszafordítható egyirányú funkcióval (ún. hashing) titkosítják. Az adatokat azonnal álnevesítik, és nem használják fel a weboldal látogatójának személyes azonosítására.

A www.salesviewer.com/opt-out linkre kattintva bármikor megtagadhatja az adatgyűjtést. Ezáltal az Ön eszközén egy, a weboldalra vonatkozó tiltó süti kerül elhelyezésre. Ha törli a cookie-kat ebben a böngészőben, akkor újra erre a linkre kell kattintania.

Online jelenlét a közösségi médiában

Online jelenlétet biztosítunk különböző platformokon, hogy ott információkat nyújthassunk és kommunikálhassunk önnel.

Nincs befolyásunk a személyes adatoknak az adott platform üzemeltetője általi feldolgozására. Amikor ön belép az ottani jelenlétünkre, a platform üzemeltetője általában cookie-kat tárol a böngészőjében. Az ön felhasználási szokásait vagy érdeklődési körét ezek a cookie-k piackutatási és reklámozási célokra tárolják.

Az ily módon – általában több eszközön keresztül – kapott felhasználói profilokat a platform üzemeltetői arra használják, hogy személyre szabott hirdetéseket jelenítsenek meg Önnek. Az adott platformon felhasználóként nem regisztrált személyek is lehetnek az adatfeldolgozás érintettjei. Bizonyos körülmények között az Ön adatai az Európai Unió területén kívül kerülhetnek feldolgozásra, ami megnehezítheti az Ön jogainak érvényesítését. Az ilyen platformok kiválasztásakor azonban meggyőződünk arról, hogy az üzemeltetők elkötelezettek az uniós adatvédelmi előírások betartása mellett.

A közösségi médiafelületeink valamelyikéhez való hozzáférés során gyűjtött személyes adatainak feldolgozására a vállalatunkról alkotott változatos kép és a hatékony információforrás használata, valamint az Önnel való kommunikációhoz fűződő jogos érdekeink alapján kerül sor.

Az ezeken a platformokon való jelenlétünk használatával kapcsolatos adatkezeléssel kapcsolatos részletes információk, az opt-out lehetőségek és a személyes adatokhoz való hozzáférési jogok érvényesítése a megfelelő platform üzemeltetőjének adatvédelmi nyilatkozataiban található.

Facebook

Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország

A feldolgozás a személyes adatok közös feldolgozására vonatkozó megállapodáson alapul, a GDPR rendelkezéseivel összhangban.

A szolgáltató adatvédelmi tájékoztatója

YouTube

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország

A szolgáltató adatvédelmi tájékoztatója

Instagram

Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA

A szolgáltató adatvédelmi tájékoztatója

Twitter

Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA

A szolgáltató adatvédelmi tájékoztatója

LinkedIn

LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Írország

A szolgáltató adatvédelmi tájékoztatója

Xing

XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Németország)

A szolgáltató adatvédelmi tájékoztatója

Hírlevél

Lehetőséget kínálunk arra, hogy ingyenesen feliratkozzon e-mail hírlevelünkre. Ezt a hírlevelet csak az Ön beleegyezésével küldjük el. Ha feliratkozik a hírlevélre, a beviteli maszk adatai (név és e-mail cím) nekünk elküldésre kerülnek, és ezeket mindaddig tároljuk, amíg a hírlevélre való feliratkozás aktív.

A hírlevél küldése céljából történő adatfeldolgozáshoz az ön hozzájárulását kérjük, és hivatkozni fogunk erre az Adatvédelmi Tájékoztatóra. A regisztrációs folyamathoz az úgynevezett “kettős opt-in eljárást” alkalmazzuk. A regisztrációt követően Ön egy e-mailt kap, amelyben egy linkre kell kattintania a regisztráció megerősítéséhez. Ez megakadályozza, hogy illetéktelen harmadik személyek az Ön e-mail címét használva regisztrálhassanak.

A regisztrációs folyamatot rögzítjük, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően bizonyítani tudjuk a folyamatot. E tekintetben a hozzáférést biztosító eszköz IP-címét, valamint a regisztráció dátumát és időpontját tároljuk. Az ön által megadott adatokat mindaddig tároljuk, amíg a hírlevélre való feliratkozás aktív.

Az előfizetést bármikor lemondhatja. Ebből a célból minden hírlevél tartalmaz egy megfelelő leiratkozási linket. Ez szintén lehetővé teszi, hogy visszavonja hozzájárulását. Az ön adatainak feldolgozásának jogalapja az ön önkéntes hozzájárulása a hírlevél fogadásához.

Ha Ön árut vagy szolgáltatást vásárol tőlünk, és ennek során megadja az e-mail címét, fenntartjuk a jogot, hogy ezt az e-mail címet hírlevelek küldésére használjuk, valamint a hasonló termékeinkre vagy szolgáltatásainkra vonatkozó közvetlen marketingtevékenységre. Ez az ügyfeleink promóciós megcélzásához fűződő – összességében – elsőbbséget élvező jogos érdekeink védelmét szolgálja. Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását az adatai ilyen jellegű felhasználásához az alábbiakban megadott elérhetőségeken keresztül küldött üzenettel vagy a promóciós e-mailben található leiratkozási link segítségével anélkül, hogy ezért az alapvető átviteli díjakon kívül bármilyen más költséget kellene fizetnie. Amennyiben a hírlevél küldésére áruk vagy szolgáltatások értékesítésének eredményeként kerül sor, a tisztességtelen verseny elleni törvény (UWG) rendelkezéseire hivatkozunk.

Kérdések hozzánk

Ha Ön megkeresést intéz hozzánk, például a kapcsolatfelvételi űrlap segítségével, akkor a kapcsolatfelvételi kérésének megválaszolása érdekében az Ön személyes adatait a következőkre fogjuk feldolgozni:

Az Ön adatait nem használjuk fel automatizált döntéshozatalra vagy profilalkotásra.

Akismet anti-spam ellenőrzés

Online ajánlatunk az “Akismet” szolgáltatást használja, amelyet az Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA kínál. A szolgáltatás segítségével megkülönböztetjük a valódi személyektől származó hozzászólásokat a spam hozzászólásoktól. Ebből a célból minden komment adatát egy USA-ban található szerverre küldjük, ahol azokat elemezzük és négy napig tároljuk összehasonlítási céllal. Ha egy kommentet spamnek minősítettek, az adatokat ezen időn túl is tárolják. Ezek az adatok tartalmazzák a beírt nevet, az e-mail címet, az IP-címet, a hozzászólás tartalmát, a hivatkozót, a használt böngészőre vonatkozó információkat, valamint a számítógépes rendszert és a bejegyzés időpontját.

Az adatok Akismet általi gyűjtéséről és felhasználásáról további információk az Automattic adatvédelmi szabályzatában találhatók: https://automattic.com/privacy/.

A kapcsolatfelvételi űrlapon megadott beleegyezése nélkül semmilyen adat nem kerül továbbításra az Automatticnak. Azonban ha ebbe nem legyezik bele, nem tudunk az űrlapon keresztül kapcsolatba lépni Önnel.

Pályázók

A hozzánk történő jelentkezés során az ön által megadott adatokat – például elérhetőségi adatait és képesítéseit – kizárólag a jelentkezési eljárás lebonyolítása körében használjuk fel.

Az ön adatait belsőleg továbbítjuk az illetékes divízióvezetőknek. Az ön személyes adatait az ön álláspályázata céljából kezeljük, amennyiben ez a velünk való munkaviszony létesítéséről szóló döntéshez szükséges.

Ezen túlmenően feldolgozhatjuk az önre vonatkozó személyes adatokat, amennyiben ez szükséges a velünk szemben a jelentkezési eljárással kapcsolatban érvényesített jogi igényekkel szembeni védekezéshez.

Az ön adatait általában a jelentkezési folyamat befejezése után 3 hónappal töröljük, kivéve, ha a pályázóval másként állapodtak meg (lásd még: A pályázói körbe való felvétel). Ha az Ön jelentkezését munkaszerződés megkötése követi, akkor az adatok a személyzeti aktákba kerülnek.

Mennyi ideig tárolják az adatokat?

Személyes adatait addig tároljuk, amíg az ön pályázatáról szóló döntés meghozatalához szükséges. Ha ön és köztünk nem jön létre munkaviszony, akkor is folytathatjuk az adatok tárolását, amennyiben ez szükséges az esetleges jogi igényekkel szembeni védekezéshez. Ebben a tekintetben a pályázati dokumentumokat a pályázat elutasításáról szóló döntésről szóló értesítés után két hónappal töröljük, kivéve, ha a jogi vitákkal kapcsolatban ennél hosszabb ideig szükséges a megőrzés.

A pályázói körbe való felvétel

Örömmel vesszük fel jelentkezését a jelentkezők körébe. Ehhez az ön hozzájárulása szükséges. Ezt a hozzájárulását a megfelelő opció aktiválásával adhatja meg, mielőtt elküldi jelentkezését.

Ha az ön pályázati dokumentumait a pályázói adatbázisban egy éven belül nem használjuk fel, az ön pályázati dokumentumait automatikusan töröljük.

Nincs automatizált döntéshozatal

Nem kerül sor automatizált egyedi döntéshozatalra, azaz az Ön pályázatáról szóló döntés nem alapulhat kizárólag automatizált feldolgozáson.

Módosítások

Ez az adatvédelmi tájékoztató időről időre kiigazításra kerül. Ezekre a kiigazításokra akkor kerül sor, ha például a technikai fejlődés, jogi követelmények vagy egyéb tényezők miatt változások merülnek fel.

Utolsó frissítés: 2020 június

Kérdése van?

Kollégáink készséggel állnak az Ön rendelkezésére

Kapcsolat
Kérdése van?