Przejdź do treści
Wybierz język

Polityka prywatności firmy HAURATON GmbH & Co. KG

HAURATON GmbH & Co. KG. bardzo poważnie traktuje ochronę danych osobowych. Chcemy, aby wiedzieli Państwo, kiedy przechowujemy dane, jakie dane przechowujemy i jak je wykorzystujemy. Podlegamy przepisom europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) a także przepisom uzupełniającym federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG). Aby zapewnić przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych zarówno przez nas, jak i przez naszych zewnętrznych usługodawców, podjęliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne.

Niniejsza informacja o ochronie danych osobowych dotyczy naszych ofert online. Dotyczy to zarówno stron internetowych, funkcji i treści, jak i zewnętrznych obecności w Internecie, takich jak nasza obecność w mediach społecznościowych. Niniejsza ogólna informacja o ochronie danych osobowych służy również poinformowaniu Państwa o dalszym przetwarzaniu Państwa danych osobowych oraz wypełnieniu przez nas obowiązków informacyjnych wobec Państwa.

Terminy użyte w niniejszej Polityce prywatności, takie jak: osoba odpowiedzialna, dane osobowe, są stosowane zgodnie z definicjami RODO. Ze względu na czytelność, a zatem również zrozumiałe przekazywanie informacji, z reguły rezygnuje się z nadawania poszczególnych paragrafów, artykułów, ustępów lub tym podobnych.

Osoba odpowiedzialna

Osobą odpowiedzialną w rozumieniu RODO i innych krajowych przepisów o ochronie danych państw członkowskich oraz innych przepisów o ochronie danych jest:

HAURATON GmbH & Co. KG
Werkstraße 13
76437 Rastatt
Germany
Telefon: +49 7222 958 0
info@hauraton.com

Inspektor ochrony danych

Osoba odpowiedzialna wyznaczyła inspektora ochrony danych. Jego dane kontaktowe to:

Pascal Kohler
datenschutz@hauraton.com

W przypadku pytań, sugestii lub komentarzy na temat ochrony danych oraz w celu wyegzekwowania swoich praw wymienionych poniżej, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych.

Ogólne informacje na temat przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

W ramach przepisów o ochronie danych osobowych, przetwarzanie danych osobowych jest generalnie niedozwolone, chyba że istnieje prawnie dopuszczalny powód zezwolenia. Jesteśmy zobowiązani do poinformowania Państwa o podstawie prawnej przetwarzania danych:

Jeżeli uzyskamy Państwa zgodę na przetwarzanie danych osobowych, stanowi to podstawę prawną,

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której są Państwo stroną, wykonanie umowy służy jako podstawa prawna. Odnosi się to również do operacji przetwarzania, które są niezbędne do wykonania środków przed-umownych,

O ile przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega nasze przedsiębiorstwo, stanowi to podstawę prawną,

W przypadku, gdy istotne interesy osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej sprawiają, że przetwarzanie danych osobowych jest konieczne, służy to jako podstawa prawna,

Jeśli przetwarzanie danych jest konieczne do ochrony uzasadnionych interesów naszej firmy lub osób trzecich i jeśli te interesy, podstawowe prawa i wolności nie przeważają nad wcześniejszymi interesami, służy to jako podstawa prawna przetwarzania danych.

Dzieci

Nasza oferta skierowana jest przede wszystkim do osób dorosłych. Osoby poniżej 16 roku życia nie mogą przekazywać nam żadnych danych osobowych bez zgody swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

Usuwanie danych i okres przechowywania

Gdy tylko cel przechowywania danych przestaje obowiązywać, usuwamy lub blokujemy Państwa dane osobowe. Dane mogą być jednak przechowywane po upływie tego okresu, jeżeli wymagają tego przepisy prawa, którym podlegamy. Dotyczy to na przykład danych, które muszą być przechowywane ze względu na prawo handlowe lub podatkowe, takich jak dowody dostawy lub dane do faktury.

Państwa dane zostaną zablokowane lub usunięte po upływie okresu przechowywania określonego w niniejszym regulaminie, chyba że istnieje potrzeba dalszego przechowywania danych w celu zawarcia lub wykonania umowy.

Odbiorcy danych / kategorie odbiorców

W ramach naszej firmy zapewniamy, że tylko te osoby otrzymują Państwa dane, które są im potrzebne do wypełnienia zobowiązań umownych i prawnych.
W niektórych przypadkach do przetwarzania Państwa danych korzystamy z usług starannie dobranych zewnętrznych usługodawców. Jeżeli dane są przekazywane usługodawcom w ramach tzw. realizacji zamówienia, odbywa się to na podstawie wymogów RODO. Nasze procedury są starannie dobrane, zgodne z naszymi instrukcjami i monitorowane w regularnych odstępach czasu. Zlecamy przetwarzanie danych tylko tym usługodawcom zewnętrznym, którzy dają wystarczającą gwarancję, że odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zostaną podjęte w taki sposób, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z wymogami RODO oraz zapewniało ochronę Państwa praw.

Ujawnianie danych osobowych osobom trzecim

Co do zasady, nie przekazujemy żadnych danych osobowych osobom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody. Jeśli mimo to w trakcie przetwarzania danych ujawnimy je osobom trzecim, przekażemy je im lub w inny sposób udostępnimy je, odbywa się to również wyłącznie na podstawie jednej z wyżej wymienionych podstaw prawnych.

Na przykład przekazujemy dane dostawcom usług płatniczych lub dostawcom, jeżeli jest to niezbędne do realizacji umowy. Jeżeli jesteśmy do tego zobowiązani na mocy prawa lub nakazu sądowego, musimy przekazać Państwa dane odpowiednim organom uprawnionym do otrzymania informacji.

Przekazywanie danych do państw trzecich

RODO zapewnia równie wysoki poziom ochrony danych w Unii Europejskiej. Jeśli Państwa dane osobowe mają być przetwarzane, przy wyborze naszych usługodawców i partnerów do współpracy polegamy, w miarę możliwości, na partnerach europejskich. Tylko w wyjątkowych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane poza Unią Europejską w kontekście korzystania z usług osób trzecich.

Zezwolimy na przetwarzanie Państwa danych w kraju trzecim tylko wtedy, gdy spełnione zostaną szczególne wymagania dotyczące RODO. Oznacza to, że przetwarzanie Państwa danych może się wtedy odbywać wyłącznie na podstawie specjalnych gwarancji. Gwarancje te obejmują oficjalnie uznane określenie przez Komisję Europejską poziomu ochrony danych odpowiadającego UE, przestrzeganie oficjalnie uznanych specjalnych zobowiązań umownych (tzw. standardowych klauzul umownych) lub innych umów między UE a państwami trzecimi.

Istnienie zautomatyzowanego procesu decyzyjnego

Nie stosujemy automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.

Prawa podmiotu danych

Jeśli Państwa dane osobowe są przetwarzane, są Państwo podmiotem danych w rozumieniu RODO. Mają Państwo prawo do wymienionych poniżej praw.

Aby skorzystać z tych praw, prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za koordynację ochrony danych osobowych w naszej firmie.

Prawo do cofnięcia zgody

Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, mają Państwo prawo do odwołania tej zgody w każdej chwili. Cofnięcie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przeprowadzonego do tego momentu.

Prawo dostępu

Mają Państwo prawo zażądać od nas potwierdzenia, czy przetwarzamy dotyczące Państwa dane osobowe. W takim przypadku można poprosić o informacje w następujących tematach:

Użytkownik ma prawo zażądać informacji o tym, czy jego dane osobowe są przekazywane do kraju trzeciego, czy do organizacji międzynarodowej. W tym kontekście mogą Państwo poprosić o poinformowanie o odpowiednich zabezpieczeniach w związku z przekazaniem.

Dostarczymy Państwu kopię danych osobowych, które są przedmiotem przetwarzania, w ciągu miesiąca od otrzymania Państwa prośby o informacje. W przypadku złożenia wniosku w formie elektronicznej, przekażemy Państwu informacje w powszechnie używanym formacie elektronicznym, o ile nie określą Państwo inaczej.

Prawo do sprostowania

Mają Państwo prawo zwrócić się do nas o poprawienie swoich danych osobowych, a my jesteśmy zobowiązani do ich poprawienia bez zbędnej zwłoki, jeśli są one niedokładne. Biorąc pod uwagę cele przetwarzania, mają Państwo prawo zażądać uzupełnienia niepełnych danych osobowych.

Prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”)

Mają Państwo prawo zażądać, abyśmy bez zbędnej zwłoki usunęli dotyczące Państwa dane osobowe, a my jesteśmy zobowiązani do ich usunięcia bez zbędnej zwłoki, jeżeli zachodzi jedna z poniższych przyczyn:

Jeżeli upubliczniliśmy dotyczące Państwa dane osobowe i jesteśmy zobowiązani do ich usunięcia, podejmiemy odpowiednie kroki, w tym środki techniczne, uwzględniając dostępną technologię i koszty jej wdrożenia, aby poinformować administratorów danych, którzy przetwarzają dane osobowe, że zażądaliście Państwo usunięcia wszystkich linków do tych danych osobowych, ich kopii lub replikacji.

Prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) nie istnieje w zakresie, w jakim przetwarzanie jest konieczne:

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Mają Państwo prawo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone zgodnie z powyższymi warunkami, takie dane osobowe – poza ich przechowywaniem – są przetwarzane wyłącznie za Państwa zgodą  lub w celu ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub też ze względu na istotny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Jeśli ograniczenie przetwarzania zostało ograniczone zgodnie z powyższymi warunkami, poinformujemy Państwa o tym przed zniesieniem ograniczenia.

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do otrzymywania swoich danych osobowych, które nam udostępnili, w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie, oraz prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi danych bez przeszkód z naszej strony, pod warunkiem, że przetwarzanie odbywa się za zgodą lub na podstawie umowy i odbywa się za pomocą zautomatyzowanych procesów.

Korzystając z prawa do przenoszenia danych, mogą Państwo uzyskać możliwość przekazania danych osobowych bezpośrednio od nas do innego administratora danych, o ile jest to technicznie możliwe. Korzystanie z prawa do przenoszenia danych nie wpływa na prawo do ich usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”). Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania niezbędnego do wykonania powierzonego nam zadania, w interesie publicznym lub w ramach wykonywania władzy publicznej.

Prawo do sprzeciwu

Mają Państwo prawo w każdej chwili sprzeciwić się, z powodów związanych z Państwa szczególną sytuacją, przetwarzaniu Państwa danych osobowych w oparciu o zasadę równowagi interesów. Odnosi się to również do profilowania w oparciu o te przepisy. W takim przypadku nie będziemy już przetwarzać danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne, uzasadnione powody przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Państwa interesów, praw i wolności, lub przetwarzanie służy do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu dotyczących Państwa danych osobowych dla celów takiego marketingu; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim. W przypadku sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego, dane osobowe nie będą już przetwarzane w tych celach.

W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego, użytkownik może skorzystać z prawa do sprzeciwu za pomocą zautomatyzowanych procedur wykorzystujących specyfikacje techniczne.

Zautomatyzowane decyzje w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

Mają Państwo prawo nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu – w tym profilowaniu – które wywołuje skutki prawne dotyczące Państwa lub podobnie znacząco wpływa na Państwa. Nie ma to zastosowania w przypadku, gdy:

Podejmujemy uzasadnione kroki w celu ochrony praw i wolności, jak również Państwa uzasadnionych interesów, które obejmują co najmniej prawo do uzyskania interwencji osoby odpowiedzialnej, do wyrażenia swojego punktu widzenia i do zakwestionowania decyzji.

Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

Bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych, mają Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim zamieszkania.

Korzystanie z naszej oferty online

Mogą Państwo korzystać z naszych usług online bez ujawniania swojej tożsamości. W tej części wyjaśniamy, kiedy i w jakim kontekście przetwarzamy dane podczas korzystania z naszych ofert online, jakie oferty dostawców usług i partnerów kooperacyjnych wprowadziliśmy, jak działają i co dzieje się z Państwa danymi.

Gromadzenie danych podczas odwiedzania naszych stron internetowych

Jeżeli korzystają Państwo z naszych stron internetowych wyłącznie w celach informacyjnych, tzn. nie rejestrują się Państwo w celu złożenia oferty, nie zawierają z nami umowy lub w inny sposób nie ujawniają nam informacji, gromadzimy jedynie dane osobowe, które Państwa przeglądarka przekazuje na nasze serwery.

Podczas wywoływania naszych stron internetowych gromadzimy następujące dane, które są nam technicznie niezbędne do wyświetlenia Państwu naszych stron internetowych oraz do zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa:

Dane te są tymczasowo przechowywane w plikach (logach) naszego systemu przez okres 14 dni. Przechowywanie danych po tym okresie jest możliwe, ale w tym przypadku adresy IP są skracane lub podlegają alienacji, tak że klient nie może być już zidentyfikowany. W tym kontekście pliki dziennika nie są przechowywane razem z innymi dotyczącymi Państwa danymi osobowymi. Podstawą prawną dla operacji przetwarzania jest nasz uzasadniony interes.

Ponieważ gromadzenie danych w celu wyświetlania stron internetowych i przechowywanie danych w plikach dzienników jest absolutnie niezbędne do działania naszych stron internetowych i utrzymania bezpieczeństwa informatycznego, nie mają Państwo możliwości wniesienia sprzeciwu w tym zakresie.

Szyfrowanie transmisji danych

W celu jak najlepszej ochrony przesyłanych przez Państwa danych stosujemy tzw. szyfrowanie transmisji danych. W celu zagwarantowania bezpieczeństwa Państwa danych podczas procesu transmisji, stosujemy najnowocześniejszą procedurę szyfrowania SSL/TLS.

Korzystanie z ciasteczek

Ogólne informacje na temat korzystania z plików cookie

Oprócz wyżej wymienionych danych, podczas korzystania z naszych stron internetowych, na Państwa urządzeniu końcowym zapisywane są pliki cookie. Pliki cookie są małymi pakietami tekstowymi, które mogą być wysyłane ze strony internetowej do przeglądarki, która je przechowuje i odsyła z powrotem. W plikach cookie mogą być przechowywane różne informacje, które są odczytywane przez organ, który ustawił plik cookie. Zazwyczaj zawierają one charakterystyczny ciąg znaków (ID), który umożliwia jednoznaczną identyfikację przeglądarki przy ponownym wywołaniu strony lub przy jej zmianie. Ich głównym celem jest uczynienie naszych usług online dla Państwa bardziej przyjaznymi i efektywnymi. Państwa dane zebrane w plikach cookie są pseudonimizowane przez techniczne środki ostrożności, co oznacza, że z reguły nie jest już możliwe przyporządkowanie tych danych do użytkownika. Jeśli chodzi o możliwość identyfikacji, tak jak na przykład w przypadku pliku cookie logowania, którego identyfikator sesji jest koniecznie powiązany z kontem użytkownika, wskazujemy na to w odpowiednim miejscu.

Używamy różnych rodzajów plików cookie:

Podstawą prawną dla przetwarzania Państwa danych osobowych jest nasz uzasadniony interes.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa zgoda.

Uwaga:

Ogólny sprzeciw wobec wykorzystywania plików cookie wykorzystywanych do celów reklamowych można zgłosić w odniesieniu do różnych usług za pośrednictwem strony internetowej UE https://www.youronlinechoices.com/de/ lub strony internetowej USA https://www.aboutads.info/choices/. Ponadto, w ustawieniach przeglądarki można dokonać odpowiednich konfiguracji i np. odmówić przyjęcia „cookies innych firm” lub wszystkich cookies, a także aktywować opcję „Nie śledź”. Może to jednak oznaczać, że nie wszystkie funkcje naszych ofert online będą dla Państwa dostępne.

Informacje na temat wykorzystywanych usług

Google Tag Manager
Nazwa Cookie: _gid_dc_gtm
Grupa: Wymagane

Google Analytics
Nazwa Cookie: _gs_gat
Grupa: : Statystyka / Analiza użytkowania

LinkedIn Insight
Nazwa Cookie: _UserMatchHistory_bcookie_bscookie_lang_lidc
Grupa : : Statystyka / Analiza użytkowania

Google Ads:
Nazwy Cookie: DSID IDE SEARCH_SAMESITE 1P_JAR UULE NID APISID, HSID, SAPISID, SID und SSID Cookies SIDCC
Grupa: Marketing

Facebook
Nazwa Cookie: gr_fbp
Grupa: Marketing

Youtube
Nazwy Cookie: __Secure-SSID __Secure-3PSID SIDCC LOGIN_INFO YSC APISID HSID VISITOR_INFO1_LIVE __Secure-3PAPISID SSID __Secure-APISID __Secure-HSID SAPISID PREF SID
Grupa: Marketing

Google Tag Manager

Nasza strona korzysta z Google Tags. Jest to usługa świadczona przez Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (zwana dalej Google). Google Tag Manager to rozwiązanie, które pozwala nam na zarządzanie tagami stron internetowych za pomocą jednego interfejsu. Tagi to małe kawałki kodu na naszej stronie internetowej, które służą m.in. do pomiaru ruchu i zachowań odwiedzających.

Więcej informacji można znaleźć w wytycznych dotyczących korzystania z Google Tag Manager oraz w Polityce Prywatności Google.

Informacje na temat przetwarzania danych przez osoby trzecie

Google Analytics

Jeśli użytkownik wyraził na to zgodę, niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analityki internetowej świadczonej przez Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (zwanej dalej „Google”). Umożliwia to przypisywanie danych, sesji i interakcji do pseudonimowego identyfikatora użytkownika i analizowanie ich na wielu urządzeniach w celu analizowania aktywności użytkownika na różnych urządzeniach.

Zakres przetwarzania

Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, które umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z tej witryny są zazwyczaj przesyłane i przechowywane na serwerze obsługiwanym przez Google w Stanach Zjednoczonych.

W przypadku Google Analytics 4 anonimizacja IP jest domyślnie włączona. Ze względu na anonimizację IP adres IP użytkownika zostanie skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub innych umawiających się stronach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam skrócony. Według Google adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi Google.

Zwracamy jednak wyraźnie uwagę, że Google przetwarza dane do własnych celów, w tym w celu świadczenia usługi analizy i śledzenia stron internetowych. W kontekście Google Analytics gromadzone są dodatkowe dane dotyczące użytkowania, które można uznać za dane osobowe, takie jak cechy identyfikujące poszczególnych użytkowników, które umożliwiają również powiązanie z istniejącym kontem Google.

Podczas wizyty na stronie internetowej zachowanie użytkownika jest rejestrowane w formie zdarzeń. Zdarzenia mogą obejmować:

Przechwytuje również:

 

Cele przetwarzania

W naszym imieniu Google będzie wykorzystywać te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika i tworzenia raportów dotyczących aktywności w witrynie. Raporty dostarczane przez Google Analytics są wykorzystywane do analizy wydajności naszej strony internetowej i sukcesu naszych kampanii marketingowych.

Charakterystyka demograficzna

Korzystamy z funkcji „charakterystyki demograficznej” Google Analytics w celu wyświetlania odwiedzającym witrynę odpowiednich reklam w ramach sieci reklamowej Google. Pozwala nam to tworzyć raporty zawierające informacje o wieku, płci i zainteresowaniach odwiedzających witrynę. Dane te są uzyskiwane z reklam Google opartych na zainteresowaniach i danych odwiedzających od dostawców zewnętrznych. Danych tych nie można przypisać do żadnej konkretnej osoby.

Śledzenie e-commerce

Korzystamy z funkcji „śledzenia e-commerce” w Google Analytics. Dzięki śledzeniu e-commerce możemy analizować zachowania zakupowe odwiedzających witrynę w celu ulepszenia naszych internetowych kampanii marketingowych. Obejmuje to przechwytywanie informacji, takich jak zrealizowane zamówienia, średnie wartości zamówień, koszty wysyłki i czas od wyświetlenia do zakupu produktu. Dane te mogą być agregowane przez Google pod identyfikatorem transakcji, który jest powiązany z danym użytkownikiem lub jego urządzeniem.

 

Sygnały

Korzystamy z usługi Google Signals. Dzięki temu dodatkowe informacje o użytkownikach, którzy włączyli spersonalizowane reklamy (zainteresowania i dane demograficzne), są rejestrowane w Google Analytics, a reklamy mogą być dostarczane tym użytkownikom w kampaniach remarketingowych na różnych urządzeniach.

 

Google Optymalizaja

Nasza strona korzysta z usługi analizy i optymalizacji stron internetowych „Google Optimize”, świadczonej przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (zwanej dalej „Google Optimize”). Korzystamy z usługi Google Optimize w celu zwiększenia atrakcyjności, zawartości i funkcjonalności naszej strony internetowej poprzez odtwarzanie nowych funkcji i treści do odsetka naszych użytkowników oraz statystyczną ocenę zmian w użytkowaniu. Google Optimize to podusługa Google Analytics (patrz sekcja Google Analytics). Google Optimize używa plików cookie, które umożliwiają nam optymalizację i analizę korzystania z naszej strony internetowej. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z naszej strony internetowej są zazwyczaj przekazywane do serwera Google w USA i tam przechowywane. Używamy Google Optimize z aktywną anonimowością IP, dzięki czemu Państwa adres IP jest wcześniej skracany przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z naszej strony internetowej, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej w celu jej optymalizacji oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu. Mogą Państwo zapobiec zapisywaniu plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej. Ponadto mogą Państwo uniemożliwić zbieranie danych generowanych przez cookie i związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej (łącznie z Państwa adresem IP) do Google oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. Więcej informacji na temat gromadzenia i przetwarzania danych przez Google mogą Państwo znaleźć w Polityce Prywatności Google.

Google Ads i śledzenie konwersji

Jeśli wyrazili Państwo zgodę, reklamy Google (Google Ads), w tym śledzenie konwersji, będą używane na tej stronie. Jest to usługa firmy Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, (zwanej dalej „Google”). Google Ads jest internetową usługą analityczną. Używamy śledzenia konwersji do reklamy ukierunkowanej naszej oferty:

Jeśli klikną Państwo na reklamę zamieszczoną przez Google, stosowane przez nas śledzenie konwersji zapisuje plik cookie na urządzeniu końcowym. Jeśli odwiedzają Państwo określoną stronę naszej witryny internetowej, zarówno my, jak i Google możemy ocenić, że kliknęli Państwo na reklamę zamieszczoną przez nas w Google i że zostali Państwo następnie przekierowani na naszą witrynę.

Google wykorzystuje zebrane w ten sposób informacje do tworzenia statystyk dotyczących wizyt na naszej stronie internetowej. Ponadto, otrzymujemy informacje o liczbie użytkowników, którzy kliknęli na nasze reklamy oraz o stronach naszej witryny internetowej, które zostały następnie odwiedzone. Informacje te są wykorzystywane do tworzenia statystyk konwersji dla klientów reklam, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci, czyli my jako operatorzy stron internetowych, poznają łączną liczbę użytkowników, którzy kliknęli na swoje reklamy i zostali przekierowani na stronę oznaczoną tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymają Państwo jednak żadnych informacji, z którymi użytkownicy mogliby zostać zidentyfikowani.

Podstawą prawną korzystania z Google Analytics jest dobrowolna zgoda użytkownika.

Odbiorcy / kategorie odbiorców

Odbiorcą zebranych danych jest Google

Termin przechowywania danych

Pliki cookie, które są przechowywane w Państwa urządzeniu końcowym, mają żywotność do 24 miesięcy.

Usercentrics

Korzystamy z narzędzia zgody Usercentrics firmy Usercentrics GmbH, Sendlinger Str. 7, 80331 Monachium, Niemcy (Usercentrics). Umożliwia nam to uzyskanie zgody użytkowników witryny na przetwarzanie danych i zarządzanie nią. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 7 ust. 1 RODO), któremu podlegamy (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c RODO). W tym celu przetwarzane są następujące dane:
Data i godzina dostępu, informacje o przeglądarce, informacje o urządzeniu, lokalizacja geograficzna, preferencje dotyczące plików cookie, adres URL odwiedzanej strony.
Funkcjonalność strony internetowej nie jest gwarantowana bez przetwarzania danych.
Usercentrics jest odbiorcą danych osobowych użytkownika i działa dla nas jako podmiot przetwarzający.
Przetwarzanie odbywa się w Unii Europejskiej. Więcej informacji na temat możliwości sprzeciwu i usunięcia danych przez Usercentrics można znaleźć na stronie: https://usercentrics.com/privacy-policy/.
Dane zostaną usunięte po 3 latach.

Tideways

Korzystamy z usługi Tideways w celu zapewnienia technicznego działania naszej strony internetowej. Tideways umożliwia nam rejestrowanie statystycznych ocen szybkości działania strony internetowej, określanie, czy można uzyskać dostęp do strony internetowej oraz identyfikowanie i analizowanie problemów technicznych związanych ze stroną internetową. W tym celu gromadzone są informacje dostarczane przez przeglądarkę użytkownika (np. przeglądarka, wersja przeglądarki). W przypadku problemów technicznych gromadzimy również dane osobowe, takie jak adres e-mail, dane adresowe i adres IP, w celu zidentyfikowania i rozwiązania przyczyny problemu. Żadne dane osobowe nie są gromadzone w celu pomiaru prędkości i dostępności witryny. Podstawą prawną korzystania z Tideways jest Art. 6 par. 1 zdanie 1 lit. f RODO, czyli nasz uzasadniony interes polegający na zagwarantowaniu bezpieczeństwa i funkcjonalności strony internetowej. Podczas korzystania z usługi nie wyciągamy żadnych wniosków na temat użytkownika jako osoby.
Więcej informacji od zewnętrznego dostawcy Tideways GmbH można znaleźć pod następującym linkiem.

 

Facebook Pixel

O ile wyrazili Państwo zgodę, na tej stronie używany jest Facebook Pixel. Jest to usługa świadczona przez Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia (zwany dalej Facebookiem). Facebook Pixel umożliwia wyświetlanie naszych reklam na Facebooku tylko tym użytkownikom Facebooka, którzy odwiedzili naszą stronę internetową, a w szczególności tym, którzy wykazali zainteresowanie naszą ofertą online lub określonymi tematami czy produktami. Facebook Pixel pozwala nam sprawdzić, czy użytkownik został przekierowany na naszą stronę internetową po kliknięciu na nasze reklamy na Facebooku.  Wykorzystujemy Facebook Pixel do celów marketingowych i optymalizacyjnych, w szczególności do umieszczania na Facebooku odpowiednich i interesujących reklam, a tym samym do udoskonalania naszej oferty, uatrakcyjnienia jej dla Państwa jako użytkowników i uniknięcia irytujących reklam.

Jeśli są Państwo zalogowani na Facebooku za pomocą swojego konta użytkownika, Państwa wizyta na naszej stronie internetowej zostanie odnotowana na Państwa koncie użytkownika. Zebrane o Pańtwu dane są dla nas anonimowe, więc nie pozwalają nam na wyciąganie jakichkolwiek wniosków dotyczących Państwa tożsamości. Nie mamy żadnego wpływu na zakres i dalsze wykorzystanie danych przetwarzanych przez Facebook poprzez wykorzystanie Facebook Pixel. Jeśli posiadasją Państwo konto użytkownika w serwisie Facebook i są Państwo zarejestrowani, Facebook może przypisać wizytę do Pańtwa konta użytkownika. Mogą Pańtwo wyłączyć funkcję remarketingu „Custom Audiences” w obszarze ustawień reklam na swoim koncie Facebook. Nawet jeśli nie są Państwo zarejestrowani w serwisie Facebook lub nie są Państwo zalogowan,i istnieje możliwość, że Facebook pozna i zapisze Państwa adres IP i ewentualnie inne identyfikatory.

Podstawą prawną do korzystania z Facebooka Pixel jest dobrowolna zgoda użytkownika.

Odbiorcy / kategorie odbiorców

Odbiorcą zebranych danych jest Facebook.

Termin przechowywania danych

Ciasteczka, które są przechowywane w Państwa urządzeniu końcowym, mają żywotność do 24 miesięcy.

Tagi na Twitterze i śledzenie konwersji

Jeśli wyrazili Pańtwo zgodę, na tej stronie internetowej jest używane Twitter Conversion Tracking. Jest to usługa firmy Twitter International Company, Gordon House, One Cumberland Place, Fenian Street, Irlandia, (zwanej dalej Twitterem). Twitter Conversion Tracking jest funkcją remarketingową. Do reklamy ukierunkowanej naszej oferty wykorzystujemy conversion tracking:

Za pomocą tej funkcji możemy zwracać się do Państwa z reklamą w oparciu o Państwa zainteresowania na platformie Twitter. Do tego celu Twitter używa tak zwanych „tagów”. Ten tag jest używany do rejestrowania wizyt na naszej stronie internetowej oraz danych o użyciu w formie pseudonimu. Jeśli następnie odwiedzą Państwo Twittera, zostaną Państwu wyświetlone reklamy w oparciu o Państwa zainteresowania. W ten sposób Twitter otrzymuje z Państwa przeglądarki informację, że nasza strona została wywołana z Państwa urządzenia końcowego.

Poprzez integrację znaczników, Twitter otrzymuje informacje, które wywołali Państo na odpowiedniej stronie internetowej. Nie mamy wpływu na zakres przekazywanych danych i ich dalsze przetwarzanie przez Twittera: Jeśli użytkownik jest zarejestrowany w serwisie Twitter, Twitter może przypisać wizytę do jego konta. Nawet jeśli nie są Państwo zarejestrowani na Twitterze lub nie są Państwo zalogowani, możliwe jest, że dostawca nauczy się i zapisze Państwa adres IP i inne funkcje identyfikacyjne. Informacje generowane przez tagi na temat korzystania z naszych usług są przekazywane na serwer Twittera w USA i tam przechowywane.

Jeśli nie chcą Państwo korzystać z funkcji remarketingu na Twitterze, mogą Państwo wyłączyć tę funkcję w obszarze ustawień reklam na swoim koncie Twittera.

Podstawą prawną korzystania z Twitter Conversion Tracking jest dobrowolna zgoda użytkownika.

Odbiorcy / kategorie odbiorców

Odbiorcą zebranych danych jest Twitter.

Termin przechowywania danych

Ciasteczka, które są przechowywane w Państwa urządzeniu końcowym, mają żywotność do 60 miesięcy.

LinkedIn Insight-Tag

Używamy śledzenia konwersji LinkedIn z LinkedIn Irlandia, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia. LinkedIn Conversion Tracking to narzędzie do retargetowania i analizy, zasilane przez LinkedIn Insight Tag. Znacznik LinkedIn Insight umożliwia gromadzenie danych o wizytach na naszej stronie internetowej, w tym adresie URL, adresie referencyjnym, adresie IP, charakterystyce urządzenia i przeglądarki oraz znacznikach czasowych. Dane te są szyfrowane, adresy IP są skracane, a unikalne identyfikatory członków są usuwane w ciągu siedmiu dni w celu nadania im pseudonimu.

LinkedIn nie udostępnia nam żadnych danych osobowych, a jedynie zbiorcze raporty o oglądalności strony i wynikach reklam. LinkedIn zapewnia również retargetowanie dla osób odwiedzających stronę internetową, dzięki czemu możemy wykorzystać te dane do wyświetlania ukierunkowanych reklam poza naszą stroną internetową bez konieczności identyfikacji użytkownika.

Podstawą prawną użycia znacznika LinkedIn Insight Tag jest dobrowolna zgoda użytkownika.

Dalsze informacje na temat ochrony danych osobowych na LinkedIn można znaleźć tutaj.

Odbiorcy / kategorie odbiorców

Odbiorcą zebranych danych jest LinkedIn.

Termin przechowywania danych

Pozostałe dane opatrzone pseudonimem zostaną usunięte w ciągu 24 miesięcy.

Opcje sprzeciwu

Mogą Państwo sprzeciwić się śledzeniu konkretnej konwersji LinkedIn, ustawiając opt-out cookie, który pozostanie na Państwa urządzeniu do czasu usunięcia plików cookie. W tym celu można dezaktywować plik cookie LinkedIn. Członkowie LinkedIn mogą kontrolować wykorzystanie swoich danych osobowych do celów reklamowych w ustawieniach swojego konta.

Mapy Google

Używamy Google Maps do wyświetlania naszej lokalizacji. Jest to usługa świadczona przez Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, (zwaną dalej „Google”). Aby wyświetlić mapę, przetwarzanie adresu IP przez Google jest obowiązkowe.

Współpraca z Google w zakresie prawa o ochronie danych osobowych odbywa się na podstawie zawartej umowy o współodpowiedzialności.

Pod innymi względami, korzystając z Google Maps, wchodzą Państwo bezpośrednio w relację użytkownika z Google.

Więcej informacji na temat warunków użytkowania i ochrony danych osobowych w Google można znaleźć tutaj.

Odbiorcy / kategorie odbiorców

Odbiorcą zebranych danych jest Google.

Termin przechowywania danych

Przesłane przez nas dane są automatycznie usuwane po 24 miesiącach. Usuwanie danych, których okres przechowywania został osiągnięty, jest zautomatyzowane raz w miesiącu.

Korzystanie z technologii SalesViewer

Na tej stronie internetowej dane są gromadzone i przechowywane w celach marketingowych, badania rynku i optymalizacji przy użyciu technologii SalesViewer firmy SalesViewer GmbH na podstawie uzasadnionych interesów operatora strony internetowej (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO).

W tym celu wykorzystywany jest kod oparty na javascript do gromadzenia danych dotyczących firmy i odpowiedniego wykorzystania. Dane zebrane za pomocą tej technologii są szyfrowane za pomocą nieodwracalnej funkcji jednokierunkowej (tzw. hashing). Dane te są natychmiast pseudonimizowane i nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji osoby odwiedzającej tę stronę internetową.

W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu danych ze skutkiem na przyszłość, klikając ten link: www.salesviewer.com/opt-out, aby uniemożliwić gromadzenie danych przez SalesViewer w ramach tej strony internetowej w przyszłości. Spowoduje to umieszczenie na Państwa urządzeniu pliku cookie opt-out dla tej strony internetowej. Jeśli usuną Państwo pliki cookie w tej przeglądarce, muszą Państwo ponownie kliknąć ten link.

Oferty online w mediach społecznościowych

Oferujemy usługi online na różnych platformach, aby dostarczyć tam informacje i móc się z Państwem skontaktować.

Nie mamy żadnego wpływu na przetwarzanie danych osobowych przez danego operatora platformy. Cookies są z reguły zapisywane w Państwa przeglądarce przez operatora platformy, gdy odwiedzają Państwo tam nasze oferty, w których zapisywane są Państwa zachowania lub zainteresowania w celu badania rynku i reklamy.

Uzyskane w ten sposób profile użytkowania – zwykle w obrębie urządzeń – są wykorzystywane przez operatorów platformy do wyświetlania Państwu spersonalizowanych reklam. Przetwarzanie danych może również dotyczyć osób, które nie są zarejestrowane jako użytkownicy danej platformy. W pewnych okolicznościach Państwa dane mogą być przetwarzane poza obszarem Unii Europejskiej, co może utrudnić egzekwowanie Państwa praw. Wybierając takie platformy, upewniamy się jednak, że operatorzy zobowiązują się do przestrzegania unijnych standardów ochrony danych.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych podczas odwiedzania jednej z naszych ofert w mediach społecznościowych opiera się na naszym uzasadnionym zainteresowaniu zróżnicowaną zewnętrzną prezentacją naszej firmy oraz wykorzystaniem skutecznej możliwości informacyjnej i komunikacji z Państwem.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych w związku z korzystaniem z naszych ofert na tych platformach, możliwości zgłaszania sprzeciwów i dochodzenia praw do informacji można uzyskać w polityce prywatności danego operatora platformy.

Facebook

Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland

Podstawą przetwarzania jest umowa o wspólnym przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z wymogami RODO.

Informacje o ochronie danych

YouTube

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland

Informacje o ochronie danych

Instagram

Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA

Informacje o ochronie danych

Twitter

Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA

Informacje o ochronie danych

LinkedIn

LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irland

Informacje o ochronie danych

Xing

XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Deutschland)

Informacje o ochronie danych

Newsletter

Oferujemy Państwu możliwość zapisania się do naszego bezpłatnego newslettera e-mail. Newsletter wysyłamy  tylko za Państwa zgodą. Podczas subskrypcji newslettera dane wejściowe (imię i nazwisko oraz adres e-mail) są przekazywane do nas i przechowywane tak długo, jak długo aktywna jest subskrypcja newslettera.

Na przetwarzanie danych w celu wysłania newslettera uzyskano Państwa zgodę i odwołano się do niniejszej noty o ochronie danych. Do procesu rejestracji stosujemy tzw. procedurę „double opt-in” (podwójna weryfikacja). Po udanej rejestracji otrzymają Państwo e-mail, w którym należy kliknąć na link, aby potwierdzić swoją rejestrację. W ten sposób chronimy osoby trzecie przed zarejestrowaniem się za pomocą Państwa adresu e-mail.

Rejestrujemy proces rejestracji, aby móc udowodnić, że jest on zgodny z wymogami prawnymi. Zapisywany jest adres IP łączącego się urządzenia końcowego, data i godzina rejestracji. Podane przez Państwa dane będą przechowywane tak długo, jak długo będzie aktywna subskrypcja newslettera.

Subskrypcję można anulować w dowolnym momencie. W tym celu, w każdym newsletterze znajduje się odpowiedni link do wypisania się z subskrypcji. Pozwala on również na cofnięcie zgody. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest dobrowolna zgoda na otrzymywanie newsletterów.

Jeśli kupują Państwo u nas towary lub usługi i podają swój adres e-mail, zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania go do wysyłania newsletterów z bezpośrednią reklamą naszych własnych podobnych towarów lub usług. Służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów w zwracaniu się do naszych klientów w sposób reklamowy, które są ważniejsze w kontekście równowagi interesów. Mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się takiemu wykorzystaniu Państwa danych, wysyłając wiadomość do wymienionych poniżej opcji kontaktowych lub poprzez link rezygnacji z subskrypcji w e-mailu reklamowym, bez ponoszenia żadnych kosztów poza kosztami transmisji zgodnie z podstawowymi stawkami. Jeśli newsletter jest wysyłany na podstawie sprzedaży towarów lub usług, odwołujemy się do przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Pytania do nas

Jeśli wyślą Państwo do nas zapytanie – na przykład za pomocą formularza kontaktowego – Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie kontaktowe:

Państwa dane nie będą wykorzystywane przez nas do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania.

Kontrola antyspamowa Akismet

Nasza oferta internetowa wykorzystuje usługę „Akismet”, która jest oferowana przez Automattic Inc, 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA. Podstawą wykorzystania są nasze uzasadnione interesy w rozumieniu art. 6 (1) f) DSGVO. Za pomocą tej usługi komentarze od prawdziwych osób są odróżniane od komentarzy spamowych. W tym celu wszystkie dane dotyczące komentarzy są przesyłane na serwer w USA, gdzie są analizowane i przechowywane przez cztery dni w celach porównawczych. Jeśli komentarz został zakwalifikowany jako spam, dane są przechowywane poza tym czasem. Informacje te obejmują wpisaną nazwę, adres e-mail, adres IP, treść komentarza, odesłanie, informacje o używanej przeglądarce, jak również system komputerowy i czas wpisu.
Więcej informacji na temat zbierania i wykorzystywania danych przez Akismet można znaleźć w polityce prywatności firmy Automattic: https://automattic.com/privacy/.
Żadne dane nie będą przekazywane do Automattic bez Twojej zgody wyrażonej w formularzu kontaktowym. Wówczas jednak nie będzie możliwe skontaktowanie się z Tobą za pośrednictwem formularza.

Aplikacje

W przypadku ubiegania się o pracę w naszej firmie, podane przez Państwa dane – takie jak dane kontaktowe i kwalifikacje – zostaną wykorzystane wyłącznie w celu przetworzenia aplikacji.

Państwa dane zostaną przekazane wewnętrznie odpowiedzialnym managerom działów. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu złożenia aplikacji o zatrudnienie, o ile jest to konieczne do podjęcia decyzji o nawiązaniu z nami stosunku pracy.

Ponadto możemy przetwarzać Państwa dane osobowe, o ile jest to konieczne do obrony wysuwanych wobec nas roszczeń prawnych wynikających z procesu składania aplikacji.

Państwa dane będą zasadniczo usuwane 3 miesiące po zakończeniu procesu składania aplikacji, o ile nie uzgodniono inaczej z aplikującym (patrz m.in. włączenie do puli aplikujących). Jeżeli po złożeniu aplikacji nastąpi zawarcie umowy o pracę, dane te zostaną włączone do akt osobowych.

Jak długo będą przechowywane Państwa dane?

Przechowujemy Państwa dane osobowe tak długo, jak długo jest to konieczne do podjęcia decyzji w sprawie Państwa aplikacji. O ile nie dojdzie do nawiązania stosunku pracy między Państwem a nami, możemy nadal przechowywać dane wykraczające poza ten zakres, o ile jest to konieczne do obrony przed ewentualnymi roszczeniami prawnymi. W takim przypadku dokumenty aplikacyjne są usuwane dwa miesiące po powiadomieniu o decyzji o odrzuceniu aplikacji, chyba że ze względu na spory prawne konieczne jest dłuższe przechowywanie.

Włączenie do puli aplikujących

Chętnie włączymy Państwa zgłoszenie do puli aplikujących. Do tego potrzebna jest Państwa zgoda. Zgodę tę należy zawrzeć na dole swojego CV.

Jeżeli dokumenty zgłoszeniowe znajdujące się w puli kandydatów nie zostaną przez nas wykorzystane w ciągu jednego roku, zostaną one automatycznie usunięte.

Brak automatycznego podejmowania decyzji

Nie prowadzimy automatycznego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, tzn. decyzja dotycząca aplikacji nie opiera się wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu.

Zmiany

Niniejsza informacja o polityce prywatności będzie co pewien czas aktualizowana. Aktualizacji  dokonuje się np. w przypadku zmian wynikających z postępu technicznego, wymogów prawnych lub innych czynników.

Status: styczeń 2021

Pytania?

Nasz doświadczony zespół ds. planowania chętnie pomoże.

Skontaktuj się z nami
Pytania?