Skip to content
Select language

Уведомление за поверителност на данните на HAURATON GmbH & Co. KG

HAURATON GmbH & Co. KG се отнася много сериозно към защитата на личните данни. Бихме искали да знаете кога какви данни съхраняваме и как използваме тези данни. За нас важат разпоредбите на европейския Общ регламент за защита на данните (GDPR) и допълнителните разпоредби на Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) [Германски федерален закон за защита на данните (GFDPA)]. За да гарантираме, че разпоредбите относно защитата на данните се спазват както от нас, така и от нашите външни доставчици на услуги, сме предприели подходящи технически и организационни мерки.

Настоящото Уведомление за поверителност на данните се отнася за нашите онлайн присъствия. Те включват уебсайтове, функции и съдържание, както и нашите външни онлайн присъствия, например в социалните медии. Настоящото общо Уведомление за поверителност на данните служи също така за информиране за всяко по-нататъшно обработване на Вашите лични данни и за спазването на задълженията ни да Ви информираме.

Терминологията, използвана в настоящото Уведомление за поверителност на данните, например администратор или лични данни, се използва съгласно определението в ОРЗД. От съображения за четивност, а следователно и за целите на разбираемото предаване на информация, по принцип се въздържаме от посочване на имена на отделни статии, параграфи или други подобни.

Администратор

Администраторът по смисъла на ОРЗД и другите национални закони за защита на данните на държавите членки, както и на други разпоредби на законодателството за защита на данните, е

HAURATON GmbH & Co. KG
Werkstraße 13
76437 Rastatt
Germany
Telephone: +49 7222 958 0
info@hauraton.com

Длъжностно лице по защита на данните

Администраторът е назначил длъжностно лице по защита на данните. Данните за контакт с него са:

Паскал Колер
datenschutz@hauraton.com

За въпроси, предложения или коментари, свързани със защитата на данните, както и за прилагане на правата ви, посочени по-долу, моля, свържете се с нашето длъжностно лице по защита на данните.

Обща информация за обработката на данни

Правни основания за обработката на лични данни

По правило обработката на лични данни не е разрешена съгласно разпоредбите на закона за защита на данните, освен ако не е налице законово допустима причина за разрешаването ѝ. Ние сме длъжни да ви информираме за правните основания на обработката на данни.

Когато получим Вашето съгласие за операциите по обработване на лични данни, това съгласие служи като правно основание.

Когато обработката на лични данни е необходима за изпълнението на договор, по който сте страна, правното основание е изпълнението на договора. Това се отнася и за операциите по обработване, необходими за предприемане на стъпки преди сключването на договор.

Когато обработката на лични данни е необходима за спазването на правно задължение, на което нашето дружество е субект, това служи като правно основание.

Когато жизненоважни интереси на субекта на данните или на друго физическо лице налагат обработването на лични данни, това е правното основание.

Когато обработването е необходимо за защита на легитимен интерес, преследван от нашето дружество или от трета страна, и тези интереси и Вашите основни права и свободи нямат преимущество пред първия посочен интерес, това служи като правно основание за обработването.

Деца

Като цяло нашата услуга е насочена към възрастни. На лица под 16-годишна възраст не е позволено да ни предават лични данни без съгласието на техните родители или законни настойници.

Изтриване на данни, период на съхранение

Ние ще изтрием или блокираме Вашите лични данни веднага след като целта за тяхното съхранение отпадне. Въпреки това съхранението може да продължи и след този период, ако това е необходимо съгласно правните разпоредби, които се прилагат спрямо нас. Това се отнася например за данни, които трябва да се съхраняват по причини, свързани с търговското или данъчното право, например товарителници или данни от фактури.

Вашите данни се блокират или изтриват, ако срокът за съхранение, предвиден в тези разпоредби, изтече, освен ако не е необходимо данните да продължат да се съхраняват с цел сключване или изпълнение на договор.

Получатели на данните / категории получатели

В рамките на нашата компания ние гарантираме, че Вашите данни се получават само от лицата, които се нуждаят от тези данни за изпълнение на договорните и законовите задължения.

За обработката на вашите данни понякога използваме внимателно подбрани външни доставчици на услуги. Когато данните се предават на доставчици на услуги в рамките на такава възложена обработка, това се извършва въз основа на разпоредбите на ОРЗД. Нашите обработващи лични данни са внимателно подбрани, обвързани са с нашите инструкции и се наблюдават на редовни интервали. Назначаваме само обработващи лични данни, които предлагат адекватни гаранции, че ще бъдат приложени подходящи технически и организационни мерки по такъв начин, че обработката да отговаря на изискванията на GDPR и ОРЗД и да гарантира защитата на Вашите права.

Предаване на лични данни на трети страни

По правило няма да предаваме никакви лични данни на трети страни без вашето изрично съгласие. Когато в хода на обработката все пак разкриваме или предаваме вашите данни на трети страни или по друг начин предоставяме на трети страни достъп до вашите данни, това също се извършва изключително въз основа на едно от горепосочените правни основания.

Например предаваме данни на доставчици на платежни услуги или доставчици, ако това е необходимо за изпълнението на договора. Когато сме задължени по закон или по съдебно решение да предадем вашите данни, ние предаваме данните ви на съответните субекти, които имат право на информацията.

Прехвърляне на данни към трети държави

ОРЗД гарантира еднакво високо ниво на защита на данните в рамките на Европейския съюз. Ето защо при избора на нашите доставчици на услуги и партньори за сътрудничество, ако трябва да се обработват Ваши лични данни, ние се фокусираме върху европейски партньори, когато това е възможно. Само в изключителни случаи при използване на услуги на трети страни обработката на Вашите данни ще се извършва извън Европейския съюз.

Разрешаваме обработването на данните Ви в трета държава само ако са изпълнени конкретните предпоставки съгласно ОРЗД. Това означава, че тогава обработката на Вашите данни ще се извършва само въз основа на специални гаранции. Тези гаранции включват установяване на ниво на защита на данните, равностойно на това в ЕС, официално признато от Комисията на ЕС, спазване на официално признати специални договорни задължения (т.нар. „стандартни договорни клаузи“) или други споразумения между ЕС и трети държави.

Съществуване на автоматизирано вземане на решения

Ние се въздържаме от използване на автоматизирано вземане на решения или профилиране.

Права на субектите на данни

Когато се обработват Ваши лични данни, Вие сте субект на данните по смисъла на ОРЗД. По отношение на нас имате право на правата, посочени по-долу.

За да упражните тези права, моля, свържете се с нашето длъжностно лице по защита на данните.

Право на оттегляне на съгласието

Когато обработката на Вашите лични данни се основава на дадено от Вас съгласие, имате право да оттеглите това съгласие по всяко време. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработката, извършена до този момент.

Право на достъп до лични данни

Имате право да получите от нас потвърждение дали обработваме лични данни, отнасящи се до Вас. Когато случаят е такъв, можете да получите следната информация:

целите на обработката;
категориите обработвани лични данни;
получателите или категориите получатели, на които личните данни са били разкрити или предстои да бъдат разкрити;
планирания период на съхранение на личните данни или, ако не е възможно да се предостави конкретна информация за това, критериите за определяне на този период на съхранение;

Имате право да бъдете информирани дали личните ви данни ще бъдат предадени на трета държава или на международна организация. В този контекст имате право да бъдете информирани за подходящите гаранции във връзка с прехвърлянето.

В рамките на един месец от получаването на искането ви за информация ще ви предоставим копие от личните данни, които са предмет на обработката. Ако подадете такова искане по електронен път, ние ще ви предоставим информацията в широко използван електронен формат, освен ако не посочите друго.

Право на коригиране

Имате право да получите от нас незабавно коригиране на всички Ваши лични данни, които са неправилни. Като се вземат предвид целите на обработката, имате право да поискате попълване на непълните лични данни.

Право на изтриване („право да бъдеш забравен“)

Имате право да получите от нас незабавно изтриване на лични данни, които се отнасят до Вас, като ние сме длъжни да изтрием личните данни незабавно, когато е налице едно от следните основания:

Правото да бъдеш забравен не се прилага, когато обработването е необходимо:

Право на ограничаване на обработката

Имате право да поискате от нас ограничаване на обработката на вашите лични данни, когато се прилага едно от следните условия:

Когато обработването е било ограничено съгласно гореспоменатите предпоставки, ние ще Ви информираме преди отмяната на ограничението.

Право на преносимост на данните

Имате право да получите в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат личните си данни, които сте ни предоставили, и имате право да прехвърлите тези данни на друг администратор без възпрепятстване от наша страна, когато обработката се основава на съгласие или на договор и се извършва с автоматични средства.

При упражняване на правото си на преносимост на данните имате право личните данни да бъдат прехвърлени директно от нас на друг администратор, доколкото това е технически осъществимо. Упражняването на правото на преносимост на данните не засяга правото на изтриване („правото да бъдеш забравен“). Това право не се прилага за обработване, необходимо за изпълнението на задача, която ни е възложена и се извършва в обществен интерес или при упражняване на официални правомощия.

Право на възражение

Имате право да възразите по всяко време, на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, срещу обработването на Вашите лични данни, което се основава на балансиране на интересите. Това се отнася и за всяко профилиране, основано на тези разпоредби. Ние няма да обработваме повече личните данни, освен ако не можем да докажем убедителни легитимни основания за обработката, които имат предимство пред Вашите интереси, права и свободи, или обработката служи за предявяване, упражняване или защита на правни претенции.

Когато личните данни се обработват за целите на директния маркетинг, имате право по всяко време да възразите срещу обработването на лични данни, отнасящи се до вас, за целите на такъв маркетинг; това се отнася и за профилирането, доколкото то е свързано с такъв директен маркетинг. Когато възразите срещу обработването за целите на директния маркетинг, личните ви данни повече няма да бъдат обработвани за такива цели.

В контекста на използването на услуги на информационното общество можете да упражните правото си на възражение чрез автоматизирани средства, като използвате технически спецификации.

Автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране

Имате право да не бъдете обект на решение, което се основава единствено на автоматизирано обработване, включително профилиране, и което поражда правни последици за Вас или Ви засяга по подобен начин в значителна степен. Това не се прилага, когато решението:

Ще предприемем подходящи мерки, за да гарантираме вашите права и свободи и законни интереси, като най-малкото правото да получите човешка намеса от страна на администратора, да изразите собствената си гледна точка и да оспорите решението.

Право на подаване на жалба до надзорен орган

Без да се засягат други административни или съдебни средства за защита, имате право да подадете жалба до надзорен орган, по-специално в държавата членка на обичайното ви местопребиваване, на работното ви място или на мястото на предполагаемото нарушение, ако считате, че обработката на личните ви данни нарушава ОРЗД.

Използване на нашето онлайн присъствие

По принцип можете да използвате нашето онлайн присъствие, без да разкривате самоличността си. В този раздел ще ви обясним кога и в какъв контекст обработваме данни по време на използването на нашето онлайн присъствие, какви услуги, предлагани от доставчици на услуги и партньори за сътрудничество, сме внедрили, как функционират те и какво се случва с вашите данни.

Събиране на данни по време на посещение на нашите уебсайтове

Когато използвате нашите уебсайтове само за информационни цели, т.е. не се регистрирате за услуга, не сключвате договор с нас или не ни разкривате информация по друг начин, ние събираме само личните данни, предадени на нашите сървъри от вашия браузър.

Когато се осъществява достъп до нашите уебсайтове, ние събираме следните данни, които са ни технически необходими, за да можем да показваме нашите уебсайтове и да осигурим стабилност и сигурност:

Тези данни се съхраняват временно в регистрационните файлове на нашата система за период от 14 дни. Възможно е да се съхраняват и след този период; в тези случаи обаче IP адресите се съкращават или маскират, за да се предотврати каквато и да е връзка с клиента, осъществил достъпа. Лог-файловете не се съхраняват заедно с други лични данни, отнасящи се до вас в този контекст. Правното основание за тези операции по обработка е нашият легитимен интерес.

Тъй като събирането на данните за показване на уебсайтовете и съхраняването на данните в лог-файловете е абсолютно необходимо за функционирането на нашите уебсайтове и поддържането на ИТ сигурността, нямате възможност да възразите в това отношение.

Транспортно криптиране

За да защитим оптимално предаваните от вас данни, използваме така нареченото транспортно криптиране. За да гарантираме сигурността на вашите данни по време на процеса на прехвърляне, използваме метод за криптиране SSL/TLS в съответствие с най-новите съвременни технологии.

Използване на бисквитки

Обща информация за използването на бисквитки

Когато използвате нашите уебсайтове и посещавате нашите интернет присъствия, на Вашето устройство ще бъдат съхранени „бисквитки“ в допълнение към гореспоменатите данни. Бисквитките са малки текстови пакети, които могат да бъдат изпратени от даден уебсайт към браузъра и да бъдат съхранени и изпратени обратно от браузъра. Бисквитките могат да се използват за съхраняване на различни данни, които се четат от субекта, който е поставил бисквитката. Обикновено те съдържат характерен низ от знаци (ID), който позволява уникална идентификация на браузъра в случай на повторен достъп до уебсайта или смяна на страницата. Те се използват предимно за улесняване на потребителите и повишаване на ефективността на нашето онлайн присъствие като цяло. Събраните в „бисквитките“ потребителски данни се псевдонимизират чрез технически предпазни мерки, което по принцип не позволява повече да се свързват данните с потребителя, който осъществява достъп до тях. В случаите, когато е възможна идентификация, например в случай на бисквитка за вход, чийто идентификатор на сесията е задължително свързан с профила на потребителя, ние посочваме това в съответния момент.

Използваме различни видове бисквитки:

Така наречените „сесийни бисквитки“ са бисквитки, които се изтриват, след като напуснете нашето онлайн присъствие и затворите браузъра. При такива бисквитки се съхраняват например езиковите настройки или съдържанието на кошницата за пазаруване.
„Постоянните бисквитки“ остават съхранени дори след затваряне на браузъра. Например може да бъде запазен статусът на влизане или въведените термини за търсене. Използваме такива „бисквитки“, наред с други неща, за измерване на обхвата или за маркетингови цели. Постоянните „бисквитки“ се изтриват автоматично след предварително определен период, който може да варира в зависимост от „бисквитката“. Въпреки това можете да изтриете тези бисквитки по всяко време, като използвате браузъра си, наред с други методи.

Освен така наречените „бисквитки на първа страна“, които поставяме ние като администратор, отговорен за обработката на данните, се използват и „бисквитки на трета страна“, предлагани от други доставчици.

Правното основание за обработката на Вашите лични данни в това отношение е нашият легитимен интерес.

Правното основание за обработката на Вашите лични данни е Вашето съгласие.

Забележка:

За множество услуги може да се заяви общо възражение срещу използването на бисквитки за маркетингови цели чрез уебсайта на ЕС. https://www.youronlinechoices.com/de/ или US уебсайт https://www.aboutads.info/choices/. Освен това можете да направите подходящи конфигурации в настройките на браузъра си и например да отхвърлите приемането на „бисквитки на трети страни“ или на всички бисквитки или да активирате „Do Not Track“ опция. Това обаче може да означава, че не всички функции на нашите онлайн присъствия са достъпни за Вас.

Информация за използваните услуги

Google Tag Управляване
Име на бисквитка: _gid_dc_gtm
Група: необходимо

Google Analytics
Ако сте дали съгласието си, този уебсайт използва Google Analytics, услуга за уеб анализ, предоставяна от Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (наричана по-долу „Google“). Това позволява данните, сесиите и взаимодействията да се приписват на псевдонимния идентификатор на потребителя и да се разглеждат на множество устройства, за да се анализират дейностите на потребителите на различни устройства.

Обхват на обработката
Google Analytics използва „бисквитки“, които позволяват анализ на използването на уебсайта от Ваша страна. Генерираната от „бисквитката“ информация за използването на този уебсайт от Ваша страна обикновено се предава и съхранява на сървър, управляван от Google в Съединените щати.

За Google Analytics 4 анонимизирането на IP адреса е включено по подразбиране. Благодарение на IP анонимизацията Вашият IP адрес ще бъде съкратен от Google в рамките на държавите членки на Европейския съюз или други страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Само в изключителни случаи пълният IP адрес ще бъде предаден на сървър на Google в Съединените щати и съкратен там. Според Google IP адресът, предаден от Вашия браузър като част от Google Analytics, няма да бъде обединен с други данни от Google.

Въпреки това изрично посочваме, че Google обработва данни за свои собствени цели, включително за предоставяне на услугата си за уеб анализ и проследяване. В контекста на Google Analytics се събират допълнителни данни за използване, които могат да се считат за лични данни, като например идентификационни характеристики на отделните потребители, които също така позволяват свързване със съществуващ профил в Google.
По време на посещението ви на уебсайта поведението на потребителя се улавя под формата на събития. Събитията могат да включват:

– Прегледи на страници
– Първо посещение на уебсайта
– Начало на сесията
– Пътят на вашите кликвания, взаимодействието с уебсайта
– Превъртания (всеки път, когато потребителят превърта до края на страницата (90%))
– Кликове върху външни връзки
– Вътрешни заявки за търсене
– Взаимодействие с видеоклипове
– Изтегляне на файлове
– Разгледани/кликнати реклами
– Езикови настройки

Той също така улавя:

– Приблизителното ви местоположение (регион)
– Вашият IP адрес (в съкратен вид)
– Техническа информация за Вашия браузър и използваните устройства (напр. езикови настройки, резолюция на екрана)
– Вашият доставчик на интернет услуги

Цели на обработката
От наше име Google ще използва тази информация, за да оцени използването на уебсайта от Ваша страна и да състави доклади за дейността на уебсайта. Докладите, предоставени от Google Analytics, се използват за анализ на ефективността на нашия уебсайт и успеха на нашите маркетингови кампании.
Демографски характеристики
Използваме функцията „демографски характеристики“ на Google Analytics, за да показваме подходящи реклами в рамките на рекламната мрежа на Google на посетителите на уебсайта. Това ни позволява да създаваме отчети, които включват информация за възрастта, пола и интересите на посетителите на сайта. Тези данни се получават от базираната на интереси реклама на Google и от данни за посетителите от трети страни доставчици. Тези данни не могат да бъдат отнесени към конкретно лице.
Проследяване на електронната търговия
Използваме функцията „проследяване на електронната търговия“ на Google Analytics. С помощта на проследяването на електронната търговия можем да анализираме поведението при покупка на посетителите на уебсайта, за да подобрим нашите онлайн маркетингови кампании. Това включва улавяне на информация като завършени поръчки, средни стойности на поръчките, разходи за доставка и време от разглеждането до закупуването на даден продукт. Тези данни могат да бъдат обобщени от Google под идентификатор на транзакция, който е свързан със съответния потребител или неговото устройство.

Сигнали
Използваме сигнали на Google. С това в Google Analytics се улавя допълнителна информация за потребителите, които са активирали персонализирани реклами (интереси и демографски данни), и рекламите могат да бъдат предоставяни на тези потребители в кампании за ремаркетинг между устройствата.

LinkedIn Insight
Име на бисквитка: _UserMatchHistory_bcookie_bscookie_lang_lidc
Група: Статистика / анализ на използването

Google Ads:
Име на бисквитка: DSID IDE SEARCH_SAMESITE 1P_JAR UULE NID APISID, HSID, SAPISID, SID и SSID бисквитки SIDCC
Група: маркетинг

Facebook
Име на бисквитка: gr_fbp
Група: Маркетинг

Youtube
Име на бисквитка: __Secure-SSID __Secure-3PSID SIDCC LOGIN_INFO YSC APISID HSID VISITOR_INFO1_LIVE __Secure-3PAPISID SSID __Secure-APISID __Secure-HSID SAPISID PREF SID
Група: Маркетинг

Google Tag Manager

Нашият уебсайт използва Google Tags, услуга на Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, (наричана по-долу „Google“). Мениджърът на тагове на Google е решение, което ни позволява да управляваме таговете на уебсайта чрез интерфейс. Таговете са малки кодови елементи на нашия уебсайт, които, наред с други неща, служат за измерване на трафика и поведението на посетителите.

Мениджърът на тагове проследява поредица от тагове и правила за задействане, които определят кога тези тагове трябва да се използват на нашия уебсайт. Когато посетите нашия уебсайт, текущата конфигурация на таговете ще бъде изпратена на вашия браузър. Тя ще съдържа инструкции за това кои тагове трябва да бъдат задействани. Мениджърът на тагове осигурява задействането на таговете, които от своя страна могат да събират данни. Самият мениджър на тагове няма достъп до тези данни, тъй като се управлява чрез домейн без бисквитки и не събира лични данни. Ако деактивирането е извършено на ниво домейн или бисквитки, то ще остане в сила за всички тагове за проследяване, реализирани с Google Tag Manager.

Самата Google събира информация за това как се използва услугата и какви тагове се прилагат по какъв начин. Според Google тези данни се използват за подобряване, поддържане, защита и по-нататъшно развитие на услугата.

Допълнителна информация можете да намерите в  usage guidelines for Google Tag Manager и Google’s data privacy statement.

Информация за обработката на данни от трети страни

Google Анализ

Доколкото сте декларирали съгласието си, на този уебсайт ще се използва Google Analytics. Това е услуга за уеб анализ от Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, (наричана по-нататък „Google“). Това дава възможност за свързване на данни, сесии и взаимодействия на множество устройства с псевдонимно потребителско име и по този начин да се анализират дейностите на потребителя на различни устройства.

Google Analytics използва „бисквитки“, които позволяват да се анализира използването на уебсайта от Ваша страна. Обикновено информацията, генерирана от такава бисквитка относно използването на този уебсайт от Ваша страна, се прехвърля на сървър на Google в САЩ и се съхранява там. Ако на този уебсайт е активирано анонимизиране на IP адресите, Вашият IP адрес обаче ще бъде предварително съкратен от Google в рамките на държавите-членки на Европейския съюз или Европейското икономическо пространство. Моля, обърнете внимание, че IP анонимизацията е добавена към Google Analytics на този уебсайт, за да се осигури анонимно събиране на IP адреси. IP адресът, предаден от Вашия браузър в рамките на Google Analytics, няма да бъде комбиниран с други данни на Google.

Google ще използва тази информация от наше име, за да оцени използването на уебсайта от вас, да изготвя доклади за дейностите на нашия уебсайт и да ни предоставя други услуги, свързани с използването му.

Правното основание за използването на Google Analytics е вашето доброволно съгласие.

Допълнителна информация, свързана с условията за ползване и поверителността на данните в Google, можете да намерите here и here.

Получатели/категории получатели

Google е получател на събраните данни.

Продължителност на съхранение на данните

Данните, които изпращаме и които са свързани с „бисквитки“, потребителски идентификатори (напр. потребителски идентификатори) или маркетингови идентификатори, се изтриват автоматично след 14 месеца. Изтриването на данни, чийто период на съхранение е изтекъл, се извършва автоматично веднъж месечно.

Google Optimize

Нашият уебсайт използва услугата за уеб анализ и оптимизация „Google Optimize“, предоставяна от Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (наричана по-долу „Google Optimize“). За да подобрим привлекателността, съдържанието и функционалността на нашия уебсайт, ние използваме услугата Google Optimize, като показваме нови функции и съдържание на определен процент от нашите потребители и статистически оценяваме промяната в начина на използване. Google Optimize е подуслуга на Google Analytics (вж. подраздел „Google Analytics“). Google Optimize използва „бисквитки“, които позволяват оптимизиране и анализиране на използването на нашия уебсайт от Ваша страна. Обикновено информацията, генерирана от тези бисквитки относно използването на нашия уебсайт от Ваша страна, се прехвърля на сървър на Google в САЩ и се съхранява там. В тази връзка ние използваме Google Optimize с активирана IP анонимизация, така че Вашият IP адрес да бъде предварително съкратен от Google в рамките на държавите-членки на Европейския съюз или Европейското икономическо пространство. Само в изключителни случаи пълният Ви IP адрес се предава на сървър на Google в САЩ и се съкращава там. Google ще използва тази информация, за да оцени използването на нашия уебсайт от Ваша страна, да състави доклади за теста за оптимизация и свързаните с него дейности на уебсайта и да ни предостави други услуги, свързани с използването на уебсайта и интернет. Можете да предотвратите съхраняването на тези „бисквитки“, като настроите съответно интернет браузъра си. Освен това, като изтеглите и инсталирате приставката за браузър, налична на следния линк, можете да предотвратите събирането и предаването на данни (включително Вашия IP адрес), генерирани от такава бисквитка, свързани с използването на нашия уебсайт, на Google и обработването им от Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Допълнителна информация за събирането и обработката на данни от Google можете да намерите в съобщението за поверителност на данните на Google, достъпно на адрес http://www.google.com/policies/privacy.

Реклами в Google и приспособяване към реализациите

Доколкото сте декларирали съгласието си, на този уебсайт ще се използват реклами на Google заедно с проследяване на реализациите. Това е услуга от Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, (наричана по-долу „Google“). Google Ads е услуга за уеб анализ. Ние използваме проследяването на конверсиите за целенасочена реклама на нашата услуга:

Ако кликнете върху реклама, поставена от Google, използваното от нас проследяване на конверсиите ще запази бисквитка на вашето устройство. Ако посетите определена страница от нашето интернет присъствие, както ние, така и Google ще можем да преценим, че сте кликнали върху една от нашите реклами, поставени от Google, и че след това сте били пренасочени към нашето интернет присъствие.

Събраната по този начин информация се използва от Google, за да ни предостави статистически данни относно посещенията в нашето интернет присъствие. Освен това по този начин получаваме информация за броя на потребителите, които са кликнали върху нашата(ите) реклама(и), както и за страниците в нашето интернет присъствие, които са били посетени впоследствие. Информацията служи за генериране на статистически данни за конверсиите за клиентите на реклами, които са избрали проследяване на конверсиите. Клиентите, т.е. ние като оператор на уебсайта, получаваме информация за общия брой потребители, които са кликнали върху тяхната реклама и са били пренасочени към страница, съдържаща таг за проследяване на конверсии. Въпреки това те не получават информация, която позволява потребителите да бъдат идентифицирани лично.

Правното основание за използването на Google Analytics е Вашето доброволно дадено съгласие.

Пoтребителски център

Използваме инструмента за даване на съгласие за използване на услугата „Потребителски център“ от Usercentrics GmbH, Sendlinger Str. 7, 80331 Мюнхен, Германия (Usercentrics). Това ни дава възможност да получаваме и управляваме съгласието на потребителите на уебсайта за обработка на данни. Обработката е необходима за изпълнение на правно задължение (чл. 7, ал. 1 от ОРЗД), на което сме субект (чл. 6, ал. 1, изречение 1, буква в) от ОРЗД). За тази цел се обработват следните данни:
Дата и час на достъп, информация за браузъра, информация за устройството, географско местоположение, предпочитания за бисквитки, URL на посетената страница.
Функционалността на уебсайта не е гарантирана без обработката.
Usercentrics е получател на Вашите лични данни и действа като обработващ лични данни за нас.
Обработката се извършва в Европейския съюз. Допълнителна информация за възможностите за възражение и премахване по отношение на Потребителски център можете да намерите на следния адрес: https://usercentrics.com/privacy-policy/
Данните ще бъдат изтрити след 3 години.

Пиксел на Facebook

Доколкото сте декларирали съгласието си, на този уебсайт ще се използва Facebook Pixel. Това е услуга от Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland (наричана по-долу „Facebook“). Facebook Pixel позволява на Facebook да показва нашите реклами във Facebook само на потребители на Facebook, които са посетили нашия уебсайт, особено на тези, които са проявили интерес към нашето онлайн присъствие или към определени теми или продукти. Facebook Pixel дава възможност да се провери дали даден потребител е бил пренасочен към нашия уебсайт, след като е кликнал върху нашите реклами във Facebook.  Използваме Facebook Pixel за целите на маркетинга и оптимизацията, по-специално за да поставяме във Facebook реклами, които са подходящи и интересни за Вас, и по този начин да подобрим нашата услуга, да я направим по-интересна за Вас като потребител и да избегнем досадните реклами.

Ако сте влезли във Facebook с потребителския си профил, посещението Ви на нашия уебсайт ще бъде отбелязано в потребителския Ви профил. Събраните за Вас данни са анонимни за нас и следователно не ни позволяват да правим заключения за Вашата самоличност. Ние нямаме влияние върху обхвата или по-нататъшното използване на данните, обработвани от Facebook в резултат на използването на Facebook Pixel. Ако имате потребителски профил във Facebook и сте регистрирани, Facebook може да свърже Вашето посещение с Вашия потребителски профил. Можете да деактивирате функцията за ремаркетинг „Потребителски аудитории“ в раздела „Настройки на рекламите“ във Вашия профил във Facebook. Дори да не сте регистрирани във Facebook или да не сте влезли в профила си, възможно е Facebook да открие и съхрани Вашия IP адрес и евентуално други идентифициращи характеристики.

Правното основание за използването на Facebook Pixel е Вашето доброволно дадено съгласие.

Получатели/категории получатели

Facebook е получател на събраните данни.

Продължителност на съхранение на данните

Бисквитките, съхранявани на Вашето устройство, са с продължителност до 24 месеца.

Тагове в Twitter и проследяване на реализации

Доколкото сте декларирали съгласието си, на този уебсайт ще се използва проследяване на конверсии в Twitter. Това е услуга от Twitter International Company, Gordon House, One Cumberland Place, Fenian Street, Ирландия, (наричана по-долу „Twitter“). Проследяването на конверсиите в Twitter е функция за ремаркетинг. Използваме проследяването на конверсиите за целенасочено рекламиране на нашата услуга:

С помощта на тази функция можем да насочим към Вас в платформата Twitter реклама, основана на Вашите интереси. За тази цел Twitter използва така наречените „тагове“. Чрез такъв таг посещенията на нашия уебсайт, както и данните за използването му, се записват в псевдонимна форма. Ако впоследствие посетите Twitter, ще ви бъдат показвани рекламни импресии въз основа на вашите интереси. По този начин Twitter ще бъде информиран от Вашия браузър, че нашият уебсайт е бил посетен от Вашето устройство.

В резултат на интегрирането на тагове Twitter ще бъде информиран, че сте посетили съответния уебсайт. Ние нямаме влияние върху обхвата на предаваните данни или тяхната по-нататъшна обработка от Twitter: Когато сте регистрирани в услуга на Twitter, Twitter може да свърже посещението Ви с Вашия акаунт. Дори и да не сте регистрирани в Twitter или да не сте влезли в системата, възможно е доставчикът да открие и съхрани Вашия IP адрес и други идентификационни характеристики. Информацията, генерирана от тези тагове относно използването на нашите услуги, ще бъде прехвърлена на сървър на Twitter в САЩ и ще бъде съхранявана там.

Ако въпреки това не желаете да разполагате с функцията за ремаркетинг на Twitter, можете да деактивирате тази функция в раздела „Настройки на рекламите“ на Вашия акаунт в Twitter.

Правното основание за използването на проследяване на конверсиите в Twitter е Вашето доброволно дадено съгласие.

Получатели / категории получатели

Twitter е получател на събраните данни.

Продължителност на съхранение на данните

Бисквитките, съхранявани на Вашето устройство, са с продължителност до 60 месеца.

 

LinkedIn Insight Tag

Използваме проследяване на конверсиите в LinkedIn от LinkedIn Ireland, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland. Проследяването на конверсиите в LinkedIn е инструмент за ретаргетиране и анализ, който се поддържа от LinkedIn Insight Tag. LinkedIn Insight Tag ни дава възможност да събираме данни за посещенията на нашия уебсайт, включително URL адрес, препращащ URL адрес, IP адрес, характеристики на устройството и браузъра, както и времева марка. Тези данни се криптират, IP адресите се съкращават, а уникалните идентификатори на членовете се премахват в рамките на седем дни, за да се псевдонимизират данните.

LinkedIn не споделя лични данни с нас, а само предоставя обобщени отчети за целевата аудитория на уебсайта и ефективността на рекламите. Освен това LinkedIn предлага ретаргетиране за посетителите на уебсайта, така че да можем да използваме тези данни за показване на целеви реклами извън нашия уебсайт, без да се идентифицира членът.

Правното основание за използването на LinkedIn Insight Tag е вашето съгласие, дадено доброволно

Допълнителна информация за защитата на данните в LinkedIn можете да намерите тук.

Получатели / категории получатели

LinkedIn е получател на събраните данни.

Продължителност на съхранение на данните

Останалите псевдонимизирани данни се изтриват в рамките на 24 месеца.

Опции за отказване

Можете специално да се откажете от проследяването на конверсиите в LinkedIn, като поставите бисквитка за отказ, която ще остане на вашето устройство, докато не изтриете бисквитките. За тази цел можете да деактивирате „бисквитката“ на LinkedIn на този адрес link. Членовете на LinkedIn могат да контролират използването на личните си данни за маркетингови цели в своите account settings.

Карти на Google

Използваме Google Maps, за да показваме местоположението си. Това е услуга на Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, (наричана по-долу „Google“). За да се покаже картата, е абсолютно необходимо IP адресът да бъде обработен от Google.

Сътрудничеството с Google по отношение на закона за защита на данните се основава на сключено споразумение за съвместна отговорност, което е достъпно here.

Във всички останали отношения вие влизате в потребителски отношения с Google директно в резултат на използването на Google Maps.

Допълнителна информация, свързана с условията за ползване и поверителността на данните в Google, можете да намерите here.

Получатели/категории получатели

Google е получател на събраните данни.

Продължителност на съхранение на данните

Изпратените от нас данни се изтриват автоматично след 24 месеца. Изтриването на данни, чийто период на съхранение е изтекъл, се извършва автоматично веднъж месечно.

Онлайн присъствие в социалните медии

Ние предлагаме онлайн присъствия в различни платформи, за да можем да предоставяме информация там и да комуникираме с вас.

Ние нямаме влияние върху обработката на лични данни от оператора на съответната платформа. Когато осъществявате достъп до нашите присъствия там, операторът на платформата обикновено запазва в браузъра ви „бисквитки“. Вашето потребителско поведение или интереси ще бъдат запаметени в тези бисквитки за целите на пазарните проучвания и рекламата.

Получените по този начин потребителски профили – обикновено на множество устройства – ще бъдат използвани от операторите на платформи, за да ви показват персонализирана реклама. Лица, които не са регистрирани като потребители на съответната платформа, също могат да бъдат субекти на обработката на данни. При определени обстоятелства Вашите данни могат да бъдат обработвани извън зоната на Европейския съюз, което може да затрудни упражняването на Вашите права. При избора на такива платформи обаче ние се уверяваме, че операторите са поели ангажимент да спазват стандартите на ЕС за защита на данните.

Обработката на Вашите лични данни, събрани при достъпа Ви до някое от нашите присъствия в социалните медии, ще се извършва въз основа на нашите законни интереси, свързани с разнообразния публичен образ на нашата компания и използването на ефективен източник на информация, както и с комуникацията с Вас.

Подробна информация за обработката на данни във връзка с използването на нашите присъствия в тези платформи, възможностите за отказ и утвърждаването на права за достъп до лични данни можете да намерите в декларациите за поверителност на данните на съответния оператор на платформата.

Facebook

Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Дъблин 2, Ирландия
Обработката се основава на agreement on the joint processing of personal data in accordance with the provisions of the GDPR.

The provider’s data privacy notice

YouTube

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

The provider’s data privacy notice

Instagram

Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA

The provider’s data privacy notice

Twitter

Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA

The provider’s data privacy notice

LinkedIn

LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Ireland

The provider’s data privacy notice

Нюзлетър

Предлагаме ви възможност да се абонирате за нашия електронен бюлетин безплатно. Изпращаме този бюлетин само с Вашето съгласие. Ако се регистрирате за бюлетина, данните от маската за въвеждане (име и имейл адрес) ще ни бъдат изпратени и ще се съхраняват, докато абонаментът за бюлетина е активен.

Ще бъде получено Вашето съгласие за обработката на тези данни за целите на изпращането на бюлетина и ще бъде направена препратка към настоящото Уведомление за поверителност на данните. За процеса на регистрация използваме така наречената „процедура за двойно съгласие“. След регистрацията ще получите имейл, в който ще трябва да кликнете върху връзка, за да потвърдите регистрацията си. По този начин се предотвратява възможността неоторизирани трети лица да се регистрират, използвайки вашия имейл адрес.

Ние записваме процеса на регистрация, за да можем да докажем процеса в съответствие със законовите изисквания. В тази връзка ще се съхраняват IP адресът на устройството за достъп, както и датата и часът на регистрацията. Предоставените от вас данни ще се съхраняват, докато абонаментът за бюлетина е активен.

Можете да прекратите абонамента по всяко време. За тази цел всеки бюлетин съдържа съответната връзка за отписване. Това също така ще ви позволи да оттеглите съгласието си. Правното основание за обработката на Вашите данни е доброволно даденото от Вас съгласие за получаване на бюлетина.

Ако придобиете стоки или услуги от нас и при това предоставите имейл адреса си, ние си запазваме правото да използваме този имейл адрес за изпращане на бюлетини заедно с директен маркетинг за подобни наши стоки или услуги. Това служи за защита на нашите – като цяло – надделяващи законни интереси в рекламното таргетиране на нашите клиенти. Можете да се откажете от това използване на вашите данни по всяко време, като изпратите съобщение, използвайки посочените по-долу възможности за контакт, или чрез връзката за отписване в промоционалния имейл, без да дължите други такси освен основните такси за пренос. Когато информационният бюлетин се изпраща в резултат на продажба на стоки или услуги, ние се позоваваме на разпоредбите на Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) [Закон срещу нелоялната конкуренция].

Запитвания към нас

Ако отправите запитване към нас, например чрез формуляра за контакт, за да отговорим на Вашето запитване, ние ще обработваме Вашите лични данни за:

Вашите данни няма да бъдат използвани от нас за автоматизирано вземане на решения или за профилиране.

Проверка за спам от „Акисмет“

Нашата онлайн платформа използва услугата „Akismet“, която се предлага от Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA. Използването се основава на нашите легитимни основания по смисъла на член 6, параграф 1, буква е) от ЗЗЛД. С помощта на тази функция коментарите от реални лица се разграничават от спам коментарите. За тази цел всички данни за коментарите се изпращат на сървър в САЩ, където се анализират и съхраняват в продължение на четири дни за целите на сравняването. Ако даден коментар е бил класифициран като спам, данните се съхраняват и след този период. Тази информация включва въведеното име, имейл адреса, IP адреса, съдържанието на коментара, препратката, информация за използвания браузър, както и за компютърната система и времето на въвеждането.
Допълнителна информация за събирането и използването на данни от Акисмет можете да намерите в политиката за поверителност на Automattic: https://automattic.com/privacy/.
Никакви данни няма да бъдат предавани на Automattic без Вашето съгласие във формата за контакт. Но в този случай няма да е възможно да се свържем с Вас чрез формата за обратна връзка.

Заявители

В контекста на кандидатстването при нас предоставените от вас данни – като данни за контакт и квалификация – ще бъдат използвани единствено за обработка на процедурата по кандидатстване.

Вашите данни ще бъдат предадени вътрешно на отговорните ръководители на отдели. Ние ще обработваме Вашите лични данни за целите на кандидатстването Ви за работа, доколкото това е необходимо за вземането на решение за установяване на трудово правоотношение с нас.

Освен това можем да обработваме лични данни за Вас, доколкото това е необходимо за защита срещу правни претенции, предявени към нас във връзка с процеса на кандидатстване.

По правило данните Ви се изтриват 3 месеца след приключване на процеса на кандидатстване, освен ако не е договорено друго с кандидата (вж. също Включване в групата на кандидатите). Ако след вашето кандидатстване последва сключване на трудов договор, тогава данните ще бъдат включени в досиетата на персонала.

За какъв период от време ще се съхраняват вашите данни?

Ще съхраняваме Вашите лични данни толкова дълго, колкото е необходимо за вземане на решение по Вашата кандидатура. Ако трудовото правоотношение между вас и нас не се осъществи, можем също така да продължим да съхраняваме данните, доколкото това е необходимо за защита срещу евентуални правни искове. В тази връзка документите за кандидатстване ще бъдат изтрити два месеца след уведомяването за решението за отхвърляне на кандидатурата ви, освен ако не се изисква запазване за по-дълъг период във връзка с правни спорове.

Включване в групата на кандидатите

Ще се радваме да включим вашата кандидатура в група от кандидати. Това изисква вашето съгласие. Можете да дадете това съгласие, като активирате съответната опция, преди да изпратите заявлението си.

Ако документите Ви за кандидатстване в групата на кандидатите не бъдат използвани от нас в рамките на една година, документите Ви за кандидатстване се изтриват автоматично.

Без автоматизирано вземане на решения

Не се извършва автоматизирано вземане на индивидуални решения; т.е. решението относно Вашата кандидатура не се основава единствено на автоматизирана обработка.

Промени

Настоящото Уведомление за поверителност на данните ще бъде адаптирано периодично. Тези адаптации се правят, ако например възникнат промени поради техническия прогрес, правни изисквания или други фактори.

Последна актуализация: Юли 2023 г.

 

Въпроси?

Нашият опитен екип по планиране с удоволствие ще ви помогне.

Свържете се с нас
Въпроси?