Skip to content
Odaberite jezik

Politika privatnosti i zaštite podataka HAURATON Hrvatska d.o.o.

HAURATON Hrvatska d.o.o. vrlo ozbiljno shvaća zaštitu osobnih podataka. Željeli bismo da znate kada pohranjujemo koje podatke i kako ih koristimo. Podliježemo odredbama Europske opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) i dopunskim odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka. Kako bismo osigurali da mi kao i naši vanjski pružatelji usluga poštujemo odredbe o zaštiti podataka, poduzeli smo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere.

Ova Obavijest o privatnosti podataka odnosi se na našu online prisutnost. To uključuje web stranice, značajke i sadržaj kao i našu vanjsku online prisutnost, na primjer na društvenim mrežama. Ova opća obavijest o privatnosti podataka također služi da vas informira o svakoj daljnjoj obradi vaših osobnih podataka i našoj usklađenosti s obvezama da vas informiramo.

Terminologija korištena u ovoj Obavijesti  politici privatnosti i zaštite podataka koristi se kako je definirano u GDPR-u. Zbog čitljivosti, a time i u svrhu razumljive komunikacije informacija, općenito se suzdržavamo od imenovanja pojedinačnih članaka, odlomaka ili slično.

Kontrolori

Voditelj obrade u smislu GDPR-a i drugih nacionalnih zakona o zaštiti podataka država članica kao i drugih odredbi zakona o zaštiti podataka je

HAURATON GmbH & Co. KG
Werkstrasse 13
76437 Rastatt
Njemačka
Telefon: +49 7222 958 0
Faks: +49 7222 958 100
info@hauraton.com

Službenik za zaštitu podataka

Voditelj obrade imenovao je službenika za zaštitu podataka. Njegovi kontakt podaci su:

Pascal Kohler
datenschutz@hauraton.com

Za pitanja, prijedloge ili komentare vezane uz zaštitu podataka, te za ostvarivanje svojih prava navedenih u nastavku, obratite se našem službeniku za zaštitu podataka.

Opće informacije o obradi podataka

Pravni temelji obrade osobnih podataka

Obrada osobnih podataka u pravilu nije dopuštena prema odredbama zakona o zaštiti podataka, osim ako za to ne postoji zakonski dopušten razlog. Dužni smo Vas upoznati s pravnim osnovama obrade podataka.

Ako dobijemo vaš pristanak za radnje obrade osobnih podataka, taj pristanak služi kao pravna osnova.

Ako je obrada osobnih podataka nužna za izvršenje ugovora u kojem ste stranka, izvršenje ugovora služi kao pravna osnova. To se također primjenjuje na radnje obrade potrebne za poduzimanje koraka prije sklapanja ugovora.

Ako je obrada osobnih podataka nužna za poštivanje zakonske obveze kojoj podliježe naša tvrtka, to će poslužiti kao pravna osnova.

Ako vitalni interesi nositelja podataka ili druge fizičke osobe zahtijevaju obradu osobnih podataka, to će poslužiti kao pravna osnova.

Ako je obrada nužna za zaštitu legitimnog interesa koji provodi naša tvrtka ili treća strana, a ti interesi i vaša temeljna prava i slobode ne nadjačavaju prvospomenuti interes, to će poslužiti kao pravna osnova za obradu .

Djeca

Općenito, naša usluga je namijenjena odraslim osobama. Osobe mlađe od 16 godina ne smiju nam prenositi osobne podatke bez pristanka roditelja ili zakonskih skrbnika.

Brisanje podataka, razdoblje pohrane

Vaše ćemo osobne podatke izbrisati ili blokirati čim svrha njihove pohrane prestane postojati. Međutim, pohrana se može produžiti i nakon tog razdoblja ako je to potrebno prema zakonskim odredbama kojima podliježemo. To se, primjerice, odnosi na podatke koje je potrebno pohraniti iz razloga koji se odnose na trgovačko ili fiskalno pravo, na primjer dostavnice ili podatke o fakturama.

Vaši će se podaci blokirati ili izbrisati ako istekne rok pohrane propisan ovim odredbama, osim ako je potrebno nastaviti pohranjivati ​​podatke u svrhu sklapanja ili izvršenja ugovora.

Primatelji podataka / kategorije primatelja

Unutar naše tvrtke osigurat ćemo da vaše podatke primaju samo osobe kojima su ti podaci potrebni za ispunjavanje ugovornih i zakonskih obveza.

Za obradu vaših podataka ponekad ćemo koristiti pažljivo odabrane vanjske pružatelje usluga. Ako se podaci prosljeđuju pružateljima usluga kao dio takve naručene obrade, to se odvija na temelju odredbi GDPR-a. Naši su obrađivači pažljivo odabrani, vezani su našim uputama i nadziru se u redovitim intervalima. Imenujemo samo izvršitelje obrade koji nude odgovarajuće zaštitne mjere da će se odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere provesti na takav način da obrada ispunjava zahtjeve GDPR-a i osigurava zaštitu vaših prava.

Prosljeđivanje osobnih podataka trećim stranama

U pravilu, nikakve osobne podatke nećemo prosljeđivati ​​trećim stranama bez vašeg izričitog pristanka. Ako u tijeku obrade posljedično otkrijemo ili prenesemo vaše podatke trećim stranama ili na drugi način trećim osobama omogućimo pristup vašim podacima, to će se također dogoditi isključivo na temelju jedne od gore navedenih pravnih osnova.

Na primjer, prenijet ćemo podatke pružateljima usluga plaćanja ili dobavljačima ako je to potrebno za izvršenje ugovora. Ako smo prema zakonu ili sudskom nalogu obvezni prenijeti vaše podatke, prenijet ćemo vaše podatke odgovarajućim subjektima koji imaju pravo na informacije.

Prijenos podataka u treće zemlje

GDPR osigurava jednako visoku razinu zaštite podataka unutar Europske unije. Prilikom odabira naših pružatelja usluga i partnera za suradnju, mi ćemo se stoga, ako će se vaši osobni podaci obrađivati, usredotočiti na europske partnere gdje je to moguće. Samo u iznimnim slučajevima vaše ćemo podatke obrađivati ​​izvan Europske unije tijekom korištenja usluga trećih strana.

Dopustit ćemo obradu vaših podataka u trećoj zemlji samo ako su ispunjeni posebni preduvjeti prema GDPR-u. To znači da će se obrada vaših podataka odvijati samo na temelju posebnih zaštitnih mjera. Ove zaštitne mjere uključuju utvrđivanje razine zaštite podataka koja je jednaka onoj u EU koju je službeno priznala Europska Komisija, poštivanje službeno priznatih posebnih ugovornih obveza (tzv. “standardne ugovorne klauzule”) ili drugih sporazuma između EU i trećim zemljama.

Postojanje automatiziranog odlučivanja

Suzdržavamo se od korištenja automatiziranog donošenja odluka ili profiliranja.

Prava klijenata

Kada se vaši osobni podaci obrađuju, vi ste subjekt podataka u smislu GDPR-a. U odnosu na nas, imate pravo na dolje navedena prava.

Za ostvarivanje ovih prava obratite se našem službeniku za zaštitu podataka.

Pravo na povlačenje privole

Ako se obrada vaših osobnih podataka temelji na privoli koju ste dali, imate pravo opozvati tu privolu u bilo kojem trenutku. Opoziv ne utječe na zakonitost obrade koja je do tada provedena.

Pravo na pristup osobnim podacima

Imate pravo od nas dobiti potvrdu da li obrađujemo osobne podatke koji se tiču ​​Vas. U tom slučaju možete dobiti sljedeće informacije:

Imate pravo biti obaviješteni o tome hoće li vaši osobni podaci biti preneseni u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju. U tom kontekstu imate pravo biti obaviješteni o prikladnim zaštitnim mjerama u vezi s prijenosom.

U roku od mjesec dana od primitka vašeg zahtjeva za informacijama, dostavit ćemo vam kopiju osobnih podataka koji su predmet obrade. Ako takav zahtjev podnesete elektroničkim putem, informacije ćemo vam učiniti dostupnima u uobičajeno korištenom elektroničkom obliku, osim ako ne navedete drugačije.

Pravo na ispravak

Imate pravo zatražiti od nas, bez odgode, ispravak svih Vaših osobnih podataka koji su netočni. Uzimajući u obzir svrhe obrade, imate pravo na dopunu nepotpunih osobnih podataka.

Pravo na brisanje (“pravo na zaborav”)

Imate pravo od nas bez odgode ishoditi brisanje osobnih podataka koji se odnose na Vas, a mi ćemo biti dužni bez odgode izbrisati osobne podatke kada postoji jedan od sljedećih razloga:

Pravo na zaborav se ne primjenjuje kada je obrada neophodna:

Pravo na ograničenje obrade

Imate pravo od nas ishoditi ograničenje obrade Vaših osobnih podataka kada se primjenjuje jedno od sljedećeg:

Ako je obrada ograničena prema gore navedenim preduvjetima, obavijestit ćemo vas prije nego što se ograničenje ukine.

Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo primiti svoje osobne podatke u strukturiranom, uobičajeno korištenom i strojno čitljivom formatu koji ste nam dostavili te imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade bez ometanja s naše strane, pri čemu se obrada temelji na suglasnosti ili na ugovoru i provodi se automatiziranim sredstvima.

U ostvarivanju svog prava na prenosivost podataka, imat ćete pravo da mi izravno prenesemo osobne podatke drugom voditelju obrade, osim ako je to tehnički izvedivo. Ostvarivanje prava na prenosivost podataka ne utječe na pravo na brisanje („pravo na zaborav“). To se pravo ne odnosi na obradu potrebnu za obavljanje zadaće koja nam je povjerena i provodi se u javnom interesu ili u izvršavanju službene ovlasti.

Pravo na prigovor

Imate pravo na prigovor, na temelju vaše posebne situacije, u bilo kojem trenutku na obradu vaših osobnih podataka koja se temelji na ravnoteži interesa. To se također primjenjuje na bilo koje profiliranje temeljeno na ovim odredbama. Više nećemo obrađivati ​​osobne podatke, osim ako ne možemo dokazati uvjerljive legitimne razloge za obradu koji nadjačavaju vaše interese, prava i slobode ili obrada služi podnošenju, ostvarivanju ili obrani pravnih zahtjeva.

Ako se osobni podaci obrađuju u svrhe izravnog marketinga, imate pravo u bilo kojem trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na vas u svrhu takvog marketinga; to se također primjenjuje na profiliranje u mjeri u kojoj je profiliranje povezano s takvim izravnim marketingom. Ako se protivite obradi u svrhe izravnog marketinga, vaši se osobni podaci više neće obrađivati ​​u te svrhe.

U kontekstu korištenja usluga informacijskog društva, svoje pravo na prigovor možete ostvariti automatiziranim sredstvima koristeći tehničke specifikacije.

Automatizirano individualno donošenje odluka, uključujući profiliranje

Imate pravo ne podlijegati odluci koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući profiliranje, i proizvodi pravne učinke u vezi s vama ili na sličan način značajno utječe na vas. Ovo se ne primjenjuje ako odluka:

Poduzet ćemo odgovarajuće mjere kako bismo zaštitili vaša prava i slobode i legitimne interese, barem pravo na ljudsku intervenciju od strane voditelja obrade, na izražavanje vlastitog stajališta i osporavanje odluke.

Pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu

Ne dovodeći u pitanje bilo koji drugi upravni ili sudski pravni lijek, imate pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu, posebno u državi članici vašeg uobičajenog boravišta, vašeg radnog mjesta ili mjesta navodne povrede, ako smatrate da obrada vaših osobnih podataka krši GDPR.

Korištenje naše online prisutnosti

Općenito, možete koristiti našu online prisutnost bez otkrivanja svog identiteta. U ovom ćemo vam odjeljku objasniti kada i u kojem kontekstu obrađujemo podatke tijekom korištenja naše internetske prisutnosti, koje usluge pružatelja usluga i suradničkih partnera nudimo, kako one funkcioniraju i što se događa s vašim podacima.

Prikupljanje podataka tijekom posjeta našim web stranicama

Ako koristite naše web stranice samo u informativne svrhe, tj. ne registrirate se za uslugu, ne sklopite ugovor s nama ili nam na neki drugi način otkrijete informacije, prikupljat ćemo samo osobne podatke koje je vaš preglednik prenio na naše poslužitelje.

Kada se pristupa našim web stranicama, prikupljamo sljedeće podatke koji su nam tehnički potrebni kako bismo mogli prikazati naše web stranice i osigurati stabilnost i sigurnost:

Ovi se podaci privremeno pohranjuju u log datotekama našeg sustava na razdoblje od 14 dana. Moguće je skladištenje nakon tog razdoblja; u tim slučajevima, međutim, IP adrese su skraćene ili maskirane kako bi se spriječilo bilo kakvo povezivanje s klijentom koji pristupa. Dnevnici se neće pohranjivati ​​zajedno s drugim osobnim podacima koji se tiču ​​vas u ovom kontekstu. Pravna osnova za ove postupke obrade je naš legitimni interes.

Budući da je prikupljanje podataka za prikazivanje web stranica i pohranjivanje podataka u log datotekama apsolutno neophodno za rad naših web stranica i održavanje IT sigurnosti, nemate mogućnost prigovora u tom pogledu.

Enkripcija prijenosa

Kako bismo optimalno zaštitili vaše prenesene podatke, koristimo tzv. transportnu enkripciju. Kako bismo osigurali sigurnost vaših podataka tijekom procesa prijenosa, koristimo SSL/TLS metodu enkripcije u skladu s najnovijom suvremenom tehnologijom.

Uporaba kolačića

Opće informacije o uporabi kolačića

Kada koristite naše web stranice i posjećujete našu internetsku prisutnost, kolačići će biti pohranjeni na vašem uređaju uz gore navedene podatke. Kolačići su mali tekstualni paketi koje web-mjesto može poslati pregledniku, a preglednik ih pohranjuje i šalje natrag. Kolačići se mogu koristiti za pohranu raznih detalja, koje čita subjekt koji je postavio kolačić. Općenito sadrže karakterističan niz znakova (ID) koji omogućuje jedinstvenu identifikaciju preglednika u slučaju ponovnog pristupa web stranici ili promjene stranice. Prvenstveno se koriste kako bi našu online prisutnost učinili lakšom za korisnike i općenito učinkovitijom. Korisnički podaci prikupljeni u kolačićima pseudonimizirani su uz pomoć tehničkih mjera opreza, što općenito onemogućuje povezivanje podataka s korisnikom koji pristupa. Gdje je moguće identificirati, na primjer u slučaju kolačića za prijavu čiji je ID sesije nužno povezan s korisničkim računom, to ističemo na odgovarajućem mjestu.

Koristimo različite vrste kolačića:

Uz takozvane “kolačiće prve strane” koje postavljamo mi kao voditelj obrade odgovoran za obradu podataka, koriste se i “kolačići treće strane” koje nude drugi pružatelji usluga.

Pravna osnova za obradu Vaših osobnih podataka u tom smislu je naš legitimni interes.

Pravni temelj za obradu Vaših osobnih podataka je Vaš pristanak.

Napomena:

Za mnoštvo usluga, opći prigovor na korištenje kolačića koji se koriste u marketinške svrhe može se izjaviti putem web stranice EU https://www.youronlinechoices.com/de/ ili web stranice SAD https://www.aboutads.info /izbori/. Nadalje, možete izvršiti odgovarajuće konfiguracije u postavkama svog preglednika i, na primjer, odbiti prihvaćanje “kolačića treće strane” ili svih kolačića ili aktivirati opciju “Ne prati”. Međutim, to može značiti da vam nisu dostupne sve značajke naše online prisutnosti.

Informacije o korištenim uslugama

Google Tag Manager
Cookie name: _gid_dc_gtm
Group: necessary

Google Analytics
Cookie name: _gs_gat
Group: statistics / usage analysis

LinkedIn Insight
Cookie name: _UserMatchHistory_bcookie_bscookie_lang_lidc
Group: Statistics / usage analysis

Google Ads:
Cookie name: DSID IDE SEARCH_SAMESITE 1P_JAR UULE NID APISID, HSID, SAPISID, SID and SSID cookies SIDCC
Group: marketing

Facebook
Cookie name: gr_fbp
Group: Marketing

Youtube
Cookie name: __Secure-SSID __Secure-3PSID SIDCC LOGIN_INFO YSC APISID HSID VISITOR_INFO1_LIVE __Secure-3PAPISID SSID __Secure-APISID __Secure-HSID SAPISID PREF SID
Group: Marketing

Google Tag Manager

Naša web stranica koristi Google oznake, uslugu tvrtke Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska, (u daljnjem tekstu “Google”). Google Tag Manager je rješenje koje nam omogućuje upravljanje oznakama web stranica putem sučelja. Oznake su mali elementi koda na našoj web stranici koji, između ostalog, služe za mjerenje prometa i ponašanja posjetitelja.

Upravitelj oznaka prati niz oznaka i pravila pokretanja koja određuju kada se te oznake trebaju koristiti na našoj web stranici. Kada posjetite našu web stranicu, trenutna konfiguracija oznake bit će poslana u vaš preglednik. Sadržavat će upute o tome koje oznake treba pokrenuti. Upravitelj oznaka osigurava pokretanje oznaka koje zauzvrat eventualno mogu prikupljati podatke. Sam Tag Manager ne pristupa tim podacima, budući da njime upravlja putem domene bez kolačića i ne prikuplja osobne podatke. Ako je deaktivacija provedena na razini domene ili kolačića, to će ostati na snazi ​​za sve oznake za praćenje implementirane pomoću Google upravitelja oznaka.

Google sam prikuplja informacije o tome kako se usluga koristi i koje su oznake na koji način implementirane. Prema Googleu, ti se podaci koriste za poboljšanje, održavanje, zaštitu i daljnji razvoj usluge.

Dodatne informacije možete pronaći u usage guidelines for Google Tag ManagerGoogle’s data privacy statement.

Informacije o obradi podataka od strane trećih strana

Google Analytics

Ako ste dali svoj pristanak, ova web stranica koristi Google Analytics, uslugu web analitike koju pruža Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska (u daljnjem tekstu “Google”). To omogućuje da se podaci, sesije i interakcije pripišu pseudonimnom korisničkom ID-u i analiziraju na više uređaja kako bi se analizirale aktivnosti korisnika na više uređaja.

Opseg obrade

Google Analytics koristi kolačiće koji omogućuju analizu Vašeg korištenja web stranice. Podaci koje generira kolačić o vašem korištenju ove web stranice obično se prenose i pohranjuju na poslužitelju kojim upravlja Google u Sjedinjenim Državama.

Za Google Analytics 4 IP anonimizacija je omogućena prema zadanim postavkama. Zbog anonimizacije IP-a, Google će vašu IP adresu skratiti unutar država članica Europske unije ili drugih ugovornih strana Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru. Samo u iznimnim slučajevima puna IP adresa bit će poslana Google poslužitelju u Sjedinjenim Državama i tamo skraćena. Prema Googleu, IP adresa koju prenosi vaš preglednik kao dio Google Analyticsa neće se spojiti s drugim Googleovim podacima.

Međutim, izričito ističemo da Google obrađuje podatke za vlastite potrebe, uključujući pružanje svoje usluge web analitike i praćenja. U kontekstu Google Analyticsa prikupljaju se dodatni podaci o korištenju, koji se mogu smatrati osobnim podacima, kao što su identifikacijske karakteristike pojedinačnih korisnika, koji također omogućuju povezivanje s postojećim Google računom.

Tijekom vaše posjete web-mjestu, vaše ponašanje korisnika bilježi se u obliku događaja. Događaji mogu uključivati:

Također bilježi:

Svrhe obrade

U naše ime, Google će koristiti ove informacije kako bi procijenio vaše korištenje web stranice i sastavio izvješća o aktivnostima na web stranici. Izvješća koja pruža Google Analytics koriste se za analizu uspješnosti naše web stranice i uspjeha naših marketinških kampanja.

Demografske karakteristike

Koristimo značajku “demografskih karakteristika” Google Analyticsa za prikaz relevantnih oglasa unutar Google oglašivačke mreže posjetiteljima web stranice. To nam omogućuje izradu izvješća koja uključuju podatke o dobi, spolu i interesima posjetitelja stranice. Ovi se podaci dobivaju iz Googleovog oglašavanja na temelju interesa i podataka o posjetiteljima trećih strana. Ovi se podaci ne mogu pripisati određenoj osobi.

Praćenje e-trgovine

Koristimo značajku “praćenja e-trgovine” Google Analyticsa. Pomoću praćenja e-trgovine možemo analizirati kupovno ponašanje posjetitelja web stranice kako bismo poboljšali svoje online marketinške kampanje. To uključuje prikupljanje informacija kao što su dovršene narudžbe, prosječne vrijednosti narudžbe, troškovi dostave i vrijeme od pregledavanja do kupnje proizvoda. Google može prikupiti ove podatke pod ID-om transakcije koji je povezan s dotičnim korisnikom ili njegovim uređajem.

Signali

Koristimo Google Signals. Time se dodatne informacije o korisnicima koji su omogućili personalizirane oglase (interesi i demografski podaci) bilježe u Google Analytics, a oglasi se mogu isporučivati ​​tim korisnicima u kampanjama remarketinga na različitim uređajima.

Google Optimize

Naša web stranica koristi uslugu web analize i optimizacije “Google Optimize” koju pruža Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD (u daljnjem tekstu “Google Optimize”). Kako bismo poboljšali atraktivnost, sadržaj i funkcionalnost naše web stranice, koristimo uslugu Google Optimize prikazivanjem novih značajki i sadržaja određenom postotku naših korisnika i statističkom procjenom promjene korištenja. Google Optimize je podusluga Google Analytics (pogledajte pododjeljak “Google Analytics”). Google Optimize koristi kolačiće koji omogućuju optimizaciju i analizu vaše upotrebe naše web stranice. Obično će se informacije koje generiraju ovi kolačići o vašem korištenju naše web stranice prenijeti na Googleov poslužitelj u SAD-u i tamo pohraniti. U tom smislu koristimo Google Optimize s aktiviranom IP anonimizacijom tako da Google prethodno skrati vašu IP adresu unutar država članica Europske unije ili Europskog gospodarskog prostora. Samo u iznimnim slučajevima vaša će se puna IP adresa prenijeti na Googleov poslužitelj u SAD-u i tamo skratiti. Google će koristiti ove podatke kako bi procijenio vaše korištenje naše web stranice, sastavio izvješća o testu optimizacije i povezanim aktivnostima na web stranici te nam pružio druge usluge koje se odnose na korištenje web stranice i interneta. Pohranjivanje ovih kolačića možete spriječiti odgovarajućim podešavanjem internetskog preglednika. Štoviše, preuzimanjem i instaliranjem dodatka za preglednik dostupnog na sljedećoj poveznici, možete spriječiti prikupljanje podataka (uključujući vašu IP adresu) koje generira takav kolačić koji se odnose na vašu upotrebu naše web stranice i njihovo slanje Googleu te njihovu obradu od strane Googlea. : https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Dodatne informacije o prikupljanju i obradi podataka od strane Googlea mogu se prikupiti iz Googleove obavijesti o privatnosti podataka dostupnoj na http://www.google.com/policies/privacy.

Google Ads i praćenje konverzija

Ako ste dali svoj pristanak, Google Ads zajedno s praćenjem konverzija koristit će se na ovoj web stranici. Ovo je usluga tvrtke Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska, (u daljnjem tekstu “Google”). Google Ads je usluga web analize. Koristimo praćenje konverzija za ciljano oglašavanje naše usluge:

Ako kliknete na oglas koji je postavio Google, praćenje konverzija koje koristimo spremit će kolačić na vaš uređaj. Ako posjetite određenu stranicu naše internetske prisutnosti, i mi i Google ćemo moći procijeniti da ste kliknuli na jedan od naših oglasa postavljenih na Googleu, te da ste zatim preusmjereni na našu internetsku prisutnost.

Podatke prikupljene na ovaj način koristi Google kako bi nam pružio statistiku posjećenosti naše internetske prisutnosti. Osim toga, na taj način dobivamo informacije o broju korisnika koji su kliknuli na naš oglas(e) kao io stranicama naše internetske prisutnosti koje su naknadno posjećene. Podaci služe za generiranje statistike pretvorbe za korisnike oglasa koji su se odlučili za praćenje pretvorbe. Kupci, odnosno mi kao operater web stranice, dobivamo informaciju o ukupnom broju korisnika koji su kliknuli na njihov oglas i bili preusmjereni na stranicu koja sadrži tag za praćenje konverzija. Međutim, oni ne primaju podatke koji omogućuju osobnu identifikaciju korisnika.

Pravna osnova za korištenje Google Analytics je vaš dobrovoljno dani pristanak.

Primatelji / kategorije primatelja

Google je primatelj prikupljenih podataka.

Trajanje pohrane podataka

Kolačići pohranjeni na vašem uređaju imat će životni vijek do 24 mjeseca.

Usercentrics

Koristimo alat za pristanak Usercentrics tvrtke Usercentrics GmbH, Sendlinger Str. 7, 80331 München, Njemačka (Usercentrics). To nam omogućuje dobivanje i upravljanje privolom korisnika web stranice za obradu podataka. Obrada je nužna za ispunjavanje zakonske obveze (čl. 7. st. 1. GDPR-a) kojoj podliježemo (čl. 6. st. 1. rečenica 1. lit. c GDPR-a).

U tu svrhu obrađuju se sljedeći podaci: Datum i vrijeme pristupa, podaci o pregledniku, podaci o uređaju, geografski položaj, postavke kolačića, URL posjećene stranice.

Funkcionalnost web stranice nije zajamčena bez obrade. Usercentrics je primatelj Vaših osobnih podataka i djeluje kao izvršitelj obrade za nas. Obrada se odvija u Europskoj uniji. Dodatne informacije o mogućnostima prigovora i uklanjanja vis-à-vis Usercentrics možete pronaći na: https://usercentrics.com/privacy-policy/

Podaci se brišu nakon 3 godine.

Facebook Pixel

Ukoliko ste dali svoj pristanak, Facebook Pixel će se koristiti na ovoj web stranici. Ovo je usluga tvrtke Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska (u daljnjem tekstu “Facebook”). Facebook Pixel omogućuje Facebooku da prikazuje naše Facebook oglase samo Facebook korisnicima koji su posjetili našu web stranicu, posebno onima koji su pokazali interes za našu online prisutnost ili određene teme ili proizvode. Facebook Pixel omogućuje provjeru je li korisnik nakon klika na naše Facebook oglase preusmjeren na našu web stranicu. Facebook Pixel koristimo u marketinške i optimizacijske svrhe, posebice kako bismo na Facebooku postavili oglase koji su relevantni i zanimljivi za vas i na taj način unaprijedili našu uslugu, učinili je zanimljivijom za vas kao korisnika i izbjegli neugodno oglašavanje.

Ako ste prijavljeni na Facebook sa svojim korisničkim računom, vaš posjet našoj web stranici bit će zabilježen na vašem korisničkom računu. Podaci prikupljeni o Vama za nas su anonimni i stoga nam ne dopuštaju izvođenje zaključaka o Vašem identitetu. Nemamo utjecaja na opseg ili daljnju upotrebu podataka koje obrađuje Facebook kao rezultat korištenja Facebook Pixela. Ako imate korisnički račun na Facebooku i registrirani ste, Facebook može vaš posjet povezati s vašim korisničkim računom. Značajku remarketinga “Prilagođena publika” možete deaktivirati u odjeljku Postavke oglasa na svom Facebook računu. Čak i ako niste registrirani na Facebooku ili se niste prijavili, moguće je da Facebook može saznati i pohraniti vašu IP adresu i moguće druge identifikacijske značajke.

Pravna osnova za korištenje Facebook Pixela je vaš dobrovoljno dani pristanak.

Primatelji / kategorije primatelja

Facebook je primatelj prikupljenih podataka.

Trajanje pohrane podataka

Kolačići pohranjeni na vašem uređaju imat će životni vijek do 24 mjeseca.

Twitter oznake i praćenje konverzija

U mjeri u kojoj ste izjavili svoj pristanak, praćenje konverzija Twittera koristit će se na ovoj web stranici. Ovo je usluga tvrtke Twitter International Company, Gordon House, One Cumberland Place, Fenian Street, Irska, (u daljnjem tekstu “Twitter”). Twitter praćenje konverzija značajka je remarketinga. Koristimo praćenje konverzija za ciljano oglašavanje naše usluge:

Uz pomoć ove značajke, možemo vas ciljati na platformi Twitter s oglašavanjem na temelju vaših interesa. Twitter za to koristi takozvane “tagove”. Putem takve oznake, posjeti našoj web stranici kao i podaci o korištenju bilježe se u pseudonimnom obliku. Ako naknadno posjetite Twitter, oglasi će vam se prikazati na temelju vaših interesa. Vaš će preglednik tako obavijestiti Twitter da je našoj web stranici pristupljeno s vašeg uređaja.

Kao rezultat integracije oznaka, Twitter će biti obaviješten da ste pristupili odgovarajućoj web stranici. Nemamo utjecaja na opseg podataka koji se prenose ili njihovu daljnju obradu od strane Twittera: tamo gdje ste registrirani na usluzi Twitter, Twitter može povezati vaš posjet s vašim računom. Čak i ako niste registrirani na Twitteru ili se niste prijavili, moguće je da pružatelj usluga sazna i pohrani vašu IP adresu i druge identifikacijske značajke. Informacije generirane ovim oznakama koje se tiču ​​vaše upotrebe naših usluga bit će prebačene na poslužitelj Twittera u SAD-u i tamo pohranjene.

Ako unatoč tome ne želite imati Twitterovu značajku remarketinga, možete deaktivirati ovu značajku u odjeljku Postavke oglasa na svom Twitter računu.

Pravna osnova za korištenje Twitter praćenja pretvorbe je vaš dobrovoljno dani pristanak.

Primatelji / kategorije primatelja

Twitter je primatelj prikupljenih podataka.

Trajanje pohrane podataka

Kolačići pohranjeni na vašem uređaju imat će životni vijek do 60 mjeseci.

LinkedIn Insight Tag

Koristimo LinkedIn praćenje konverzija s LinkedIn Ireland, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irska. LinkedIn praćenje konverzija je alat za ponovno ciljanje i analizu koji podržava LinkedIn Insight Tag. LinkedIn Insight Tag omogućuje nam prikupljanje podataka o posjetima našoj web stranici, uključujući URL, URL preporuke, IP adresu, karakteristike uređaja i preglednika kao i vremensku oznaku. Ovi podaci su šifrirani, IP adrese su skraćene, a jedinstveni ID-ovi članova uklanjaju se u roku od sedam dana kako bi se podaci pseudonimizirali.

LinkedIn ne dijeli osobne podatke s nama, već samo daje sažeta izvješća o ciljanoj publici web stranice i izvedbi oglasa. LinkedIn dodatno nudi ponovno ciljanje za posjetitelje web stranice kako bismo te podatke mogli koristiti za prikazivanje ciljanog oglašavanja izvan naše web stranice bez identificiranja člana.

Pravna osnova za korištenje LinkedIn Insight Taga je vaš dobrovoljno dani pristanak

Dodatne informacije o zaštiti podataka na LinkedIn-u možete dobiti ovdje.

Primatelji / kategorije primatelja

LinkedIn je primatelj prikupljenih podataka.

Trajanje pohrane podataka

Preostali pseudonimizirani podaci brišu se unutar 24 mjeseca.

Opt-out mogućnosti

Možete posebno isključiti LinkedIn praćenje konverzija postavljanjem kolačića za isključivanje koji će ostati na vašem uređaju dok ne izbrišete kolačiće. U tu svrhu ovdje možete deaktivirati LinkedIn kolačić na link. Članovi LinkedIna mogu kontrolirati korištenje svojih osobnih podataka u marketinške svrhe u svojim account settings.

Tideways:

Koristimo uslugu Tideways kako bismo osigurali tehnički rad naše web stranice. Tideways nam omogućuje bilježenje statističkih procjena brzine web stranice, utvrđivanje može li se web stranici pristupiti te prepoznavanje i analizu tehničkih problema s web stranicom. Podaci koje daje vaš preglednik (npr. preglednik, verzija preglednika) prikupljaju se u tu svrhu. U slučaju tehničkih problema također prikupljamo osobne podatke kao što su vaša adresa e-pošte, podaci o adresi i IP adresa kako bismo identificirali i riješili uzrok problema. Od vas se ne prikupljaju osobni podaci za mjerenje brzine i dostupnost web stranice. Pravna osnova za korištenje Tidewaysa je čl. 6. st. 1 rečenica 1 lit. f GDPR, naš legitimni interes da možemo jamčiti sigurnost i funkcionalnost web stranice. Prilikom korištenja usluge ne donosimo nikakve zaključke o vama kao osobi. Dodatne informacije od dobavljača treće strane Tideways GmbH možete pronaći na sljedećoj poveznici.


Upotreba SalesViewer tehnologije

Na ovoj web stranici podaci se prikupljaju i pohranjuju u svrhe marketinga, istraživanja tržišta i optimizacije pomoću tehnologije SalesViewer tvrtke SalesViewer GmbH na temelju legitimnih interesa operatera web stranice (čl. 6. stavak 1. lit.f DSGVO).

U tu se svrhu koristi kôd temeljen na javascriptu za prikupljanje podataka vezanih uz tvrtku i njihovu odgovarajuću upotrebu. Podaci prikupljeni ovom tehnologijom kriptirani su putem nepovratne jednosmjerne funkcije (tzv. raspršivanje). Podaci se odmah pseudonimiziraju i ne koriste za osobnu identifikaciju posjetitelja ove web stranice.

Možete se u bilo kojem trenutku usprotiviti prikupljanju i pohranjivanju podataka s učinkom za budućnost klikom na ovu poveznicu www.salesviewer.com/opt-out kako biste spriječili prikupljanje od strane SalesViewer-a unutar ove web stranice u budućnosti. Ovo će postaviti kolačić za isključivanje ove web stranice na vaš uređaj. Ako izbrišete svoje kolačiće u ovom pregledniku, morate ponovno kliknuti ovu poveznicu.

Google Maps

Koristimo Google karte za prikaz naše lokacije. Ovo je usluga tvrtke Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska, (u daljnjem tekstu “Google”). Za prikaz karte apsolutno je neophodno da IP adresu obradi Google.

Suradnja s Googleom u smislu zakona o zaštiti podataka temelji se na sklopljenom ugovoru o zajedničkoj odgovornosti, kojem je moguće pristupiti ovdje.

U svim ostalim aspektima, izravno stupate u korisnički odnos s Googleom kao rezultat korištenja Google karata.

Dodatne informacije o uvjetima korištenja i privatnosti podataka u Googleu možete pronaći ovdje.

Primatelji / kategorije primatelja

Google je primatelj prikupljenih podataka.

Trajanje pohrane podataka

Podaci koje šaljemo automatski se brišu nakon 24 mjeseca. Brisanje podataka kojima je istekao rok čuvanja odvija se automatski jednom mjesečno.

Online prisutnost na društvenim medijima

Nudimo online prisutnost na različitim platformama kako bismo tamo mogli pružiti informacije i komunicirati s vama.

Nemamo utjecaja na obradu osobnih podataka od strane odgovarajućeg operatora platforme. Kada tamo pristupite našoj prisutnosti, operater platforme obično sprema kolačiće u vaš preglednik. Vaše ponašanje ili interesi prilikom korištenja bit će spremljeni u ovim kolačićima za potrebe istraživanja tržišta i oglašavanja.

Korisničke profile dobivene na ovaj način – obično na više uređaja – koristit će operateri platforme za prikazivanje personaliziranog oglašavanja. Osobe koje nisu registrirane kao korisnici na odgovarajućoj platformi također mogu biti subjekti obrade podataka. Pod određenim okolnostima vaši se podaci mogu obrađivati ​​izvan područja Europske unije, što može otežati provedbu vaših prava. Pri odabiru takvih platformi, međutim, osiguravamo da su operateri predani usklađenosti sa standardima EU-a o zaštiti podataka.

Obrada vaših osobnih podataka prikupljenih kada pristupite jednom od naših društvenih medija odvijat će se na temelju naših legitimnih interesa za raznoliku sliku naše tvrtke u javnosti i korištenje učinkovitog izvora informacija kao i u komunikaciji s vama .

Detaljne informacije o obradi podataka u vezi s korištenjem naše prisutnosti na ovim platformama, opcijama isključivanja i ostvarivanju prava pristupa osobnim podacima možete pronaći u izjavama o privatnosti podataka operatera odgovarajuće platforme.

Facebook

Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland

Obrada se temelji na Ugovoru o zajedničkoj obradi osobnih podataka u skladu s odredbama GDPR-a.

Obavijest davatelja o privatnosti podataka

YouTube

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

Obavijest davatelja o privatnosti podataka

Instagram

Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA

Obavijest davatelja o privatnosti podataka

Twitter

Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA

Obavijest davatelja o privatnosti podataka

LinkedIn

LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Ireland

Obavijest davatelja o privatnosti podataka

Xing

XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Germany)

Obavijest davatelja o privatnosti podataka

Newsletter

Nudimo vam mogućnost besplatne pretplate na naš email newsletter. Ovaj newsletter ćemo slati samo uz vaš pristanak. Ako se registrirate za newsletter, podaci iz maske za unos (ime i adresa e-pošte) bit će nam poslani i pohranjeni sve dok je pretplata na newsletter aktivna.

Dobit ćemo vaš pristanak za obradu ovih podataka u svrhu slanja newslettera, te ćemo uputiti na ovu Obavijest o privatnosti podataka. Za proces registracije koristimo takozvani “double opt-in postupak”. Nakon registracije primit ćete e-mail u kojem ćete morati kliknuti na poveznicu kako biste potvrdili registraciju. To sprječava neovlaštene treće strane da se registriraju pomoću vaše adrese e-pošte.

Zabilježit ćemo proces registracije kako bismo mogli dokazati proces u skladu sa zakonskim zahtjevima. U tom smislu, IP adresa uređaja koji pristupa, kao i datum i vrijeme registracije bit će pohranjeni. Podaci koje ste nam dostavili bit će pohranjeni sve dok je pretplata na newsletter aktivna.

Pretplatu možete otkazati u bilo kojem trenutku. U tu svrhu svaki newsletter sadrži odgovarajuću poveznicu za odjavu. To će vam također omogućiti da povučete svoj pristanak. Pravna osnova za obradu Vaših podataka je Vaš dobrovoljno dani pristanak za primanje newslettera.

Ako od nas nabavite robu ili usluge i pri tome navedete svoju adresu e-pošte, zadržavamo pravo korištenja ove adrese e-pošte za slanje biltena zajedno s izravnim marketingom za slične naše proizvode ili usluge. Ovo služi za zaštitu naših – sveukupno –  legitimnih interesa u promotivnom ciljanju naših kupaca. Možete odustati od ove upotrebe vaših podataka u bilo kojem trenutku slanjem poruke putem dolje navedenih opcija za kontakt ili putem poveznice za odjavu u promotivnoj e-poruci bez snošenja bilo kakvih troškova osim osnovnih naknada za prijenos. Ako se bilten šalje kao rezultat prodaje robe ili usluga, pozvati ćemo se na odredbe Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) [Zakon protiv nelojalne konkurencije].

 

Upiti prema nama

Ako nam postavite upit, na primjer putem obrasca za kontakt, mi ćemo, kako bismo odgovorili na vaš zahtjev za kontakt, obraditi vaše osobne podatke za:

Vaše podatke nećemo koristiti za automatizirano donošenje odluka ili za profiliranje.

 

Akismet anti-spam provjera

Naša online ponuda koristi uslugu “Akismet”, koju nudi Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, SAD. Korištenje se temelji na našim legitimnim interesima u smislu čl. 6 (1) f) DSGVO. Uz pomoć ove usluge, komentari stvarnih ljudi razlikuju se od spam komentara. U tu se svrhu svi detalji komentara šalju na poslužitelj u SAD-u, gdje se analiziraju i pohranjuju četiri dana u svrhu usporedbe. Ako je komentar klasificiran kao neželjena pošta, podaci se pohranjuju i nakon tog vremena. Ove informacije uključuju uneseno ime, adresu e-pošte, IP adresu, sadržaj komentara, preporuku, podatke o korištenom pregledniku kao i računalni sustav i vrijeme unosa.

 

Dodatne informacije o prikupljanju i korištenju podataka:

https://automattic.com/privacy/.

Nikakvi podaci neće biti proslijeđeni Automatticu bez vašeg pristanka u obrascu za kontakt. Međutim, tada vas neće biti moguće kontaktirati putem obrasca.

 

Podnositelji zahtjeva

U kontekstu prijave nama, podaci koje nam dostavite – kao što su vaši podaci za kontakt i kvalifikacije – koristit će se isključivo za obradu postupka prijave.

Vaši podaci će se interno proslijediti odgovornim menadžerima odjela. Vaše osobne podatke obrađivati ​​ćemo u svrhu prijave za posao u mjeri u kojoj je to potrebno za odluku o zasnivanju radnog odnosa kod nas.

Nadalje, možemo obrađivati ​​osobne podatke o vama u onoj mjeri u kojoj je to potrebno za obranu od pravnih tužbi protiv nas u vezi s postupkom prijave.

Vaši će se podaci u pravilu izbrisati 3 mjeseca nakon završetka postupka prijave, osim ako nije drugačije dogovoreno s podnositeljem zahtjeva (vidi također Uključivanje u skupinu podnositelja zahtjeva). Ako nakon vaše prijave slijedi sklapanje ugovora o radu, podaci se tada unose u kadrovski dosje.

Koliko dugo će vaši podaci biti pohranjeni?

Vaše osobne podatke čuvat ćemo onoliko dugo koliko je potrebno za donošenje odluke o vašoj prijavi. Ako se radni odnos između vas i nas ne ostvari, također možemo nastaviti pohranjivati ​​podatke u onoj mjeri u kojoj je to potrebno za obranu od mogućih pravnih zahtjeva. U tom smislu, dokumenti za prijavu bit će izbrisani dva mjeseca nakon obavijesti o odluci o odbijanju vaše prijave, osim ako je potrebno zadržavanje na dulje razdoblje u vezi sa pravnim sporovima.

Uključivanje u grupu kandidata

Rado ćemo vašu prijavu uključiti u grupu kandidata. Ovo zahtijeva vaš pristanak. Ovu suglasnost možete dati aktiviranjem odgovarajuće opcije prije slanja prijave.

Ako vaše dokumente za prijavu u skupini kandidata ne iskoristimo u roku od jedne godine, dokumenti za prijavu bit će automatski izbrisani.

Nema automatiziranog donošenja odluka

Nema automatiziranog individualnog donošenja odluka; tj. odluka o vašoj prijavi neće se temeljiti isključivo na automatiziranoj obradi.

Amandmani

Ova Obavijest o privatnosti podataka će se povremeno prilagođavati. Te se prilagodbe provode ako, na primjer, dođe do promjena zbog tehničkog napretka, zakonskih zahtjeva ili drugih čimbenika.

Zadnje ažuriranje: lipanj 2020

Kontakt