Ga naar de inhoud
Kies taal

Privacybeleid van HAURATON GmbH & Co. KG

HAURATON GmbH & Co KG neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus. Wij willen dat u weet wanneer wij welke gegevens opslaan en hoe wij deze gebruiken. Wij zijn onderworpen aan de bepalingen van de Europese verordening inzake gegevensbescherming (AVG) en de aanvullende eisen van de Duitse federale wet op de gegevensbescherming (BDSG). Om ervoor te zorgen dat de eisen inzake gegevensbescherming zowel door ons als door onze externe dienstverleners worden nageleefd, hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen genomen. De gevolgen voor onze online uitingen hebben wij beschreven in de Verklaring Gegevensbescherming op deze pagina.

VERKLARING GEGEVENSBESCHERMING

Deze Verklaring Gegevensbescherming geldt voor online uitingen. Het omvat inhoud en functies van de websites en externe online aanwezigheid zoals sociale media. Deze Verklaring Gegevensbescherming dient ook om u te informeren over de verdere verwerking van uw persoonsgegevens en de nakoming van de informatieverplichting jegens u.

De in deze Verklaring Gegevensbescherming gebruikte termen, zoals verantwoordelijke voor de verwerking of persoonsgegevens, worden gebruikt overeenkomstig de definities van de AVG. Omwille van de leesbaarheid en dus ook in de zin van een begrijpelijke mededeling van informatie, wordt de naamgeving van afzonderlijke artikelen, paragrafen en dergelijke doorgaans achterwege gelaten.

Verantwoordelijke

De verantwoordelijke in de zin van het AVG en andere nationale wetten inzake gegevensbescherming van de lidstaten alsmede andere eisen inzake gegevensbescherming is:

HAURATON GmbH & Co. KG
Werkstraße 13
76437 Rastatt
Germany
Telefon: +49 7222 958 0
info@hauraton.com

Functionaris voor gegevensbescherming

De verantwoordelijke voor de verwerking heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. De contactgegevens zijn:

Pascal Kohler
datenschutz@hauraton.com

Voor vragen, suggesties of opmerkingen over het onderwerp gegevensbescherming en om uw hieronder vermelde rechten af te dwingen, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming

Algemene informatie over gegevensverwerking

Rechtgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

In het kader van de wetgeving inzake gegevensbescherming is de verwerking van persoonsgegevens in het algemeen niet toegestaan, tenzij er wettelijke toestemming (rechtgrondslag) is. Wij zijn verplicht u te informeren over de rechtgrondslag van de gegevensverwerking.

Voor zover wij uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens verkrijgen, dient deze als rechtgrondslag. Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, dient de uitvoering van de overeenkomst als rechtgrondslag. Dit geldt ook voor verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen.

Indien gerechtvaardigde belangen van de betrokkene of van een ander natuurlijk persoon de verwerking van persoonsgegevens vereisen, dient dit als rechtgrondslag.

Indien de verwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of een derde te beschermen en uw belang, uw fundamentele rechten en vrijheden niet opwegen tegen het eerstgenoemde belang, dient dit als rechtgrondslag voor de verwerking.

Minderjarigen

Ons aanbod is gericht op volwassenen. Personen jonger dan 16 jaar mogen zonder toestemming van hun ouders of wettelijke voogden geen persoonsgegevens aan ons doorgeven.

Verwijdering van gegevens en bewaartermijn

Zodra de bewaargrondslag niet meer van toepassing is, verwijderen of blokkeren wij uw persoonsgegevens. Gegevens kunnen echter langer dan de bewaartermijn worden bewaard als dit door de wet wordt vereist. Dit geldt bijvoorbeeld voor gegevens die voor de belastingdienst moeten worden bewaard, zoals leveringsbonnen of factuurgegevens.

Uw gegevens worden geblokkeerd of gewist wanneer de bewaartermijn verstrijkt, tenzij er een noodzaak bestaat om de gegevens te blijven opslaan voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst.

Gegevensverwerkers / categorieën van verwerkers

Binnen ons bedrijf zorgen wij ervoor dat alleen die personen uw gegevens ontvangen die deze nodig hebben om contractuele en wettelijke verplichtingen na te komen.

In sommige gevallen maken wij gebruik van zorgvuldig geselecteerde externe dienstverleners om uw gegevens te verwerken. Als gegevens worden doorgegeven aan dienstverleners in het kader van de zogenaamde orderverwerking, gebeurt dit op basis van de vereisten van de AVG. Onze verwerkers zijn zorgvuldig geselecteerd, gebonden aan onze instructies en worden regelmatig gecontroleerd. Wij geven alleen opdracht aan verwerkers die voldoende garanties bieden dat passende technische en organisatorische maatregelen worden genomen, zodat de verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met de eisen van de AVG en BDSG en de bescherming van uw rechten wordt gewaarborgd.

Doorsturen van persoonsgegevens aan derden

In principe geven wij zonder uw uitdrukkelijke toestemming geen persoonsgegevens door aan derden. Indien wij uw gegevens in het kader van de verwerking toch aan derden verstrekken, doorgeven of anderszins toegang tot de gegevens verlenen, gebeurt dit eveneens uitsluitend op basis van een van bovengenoemde rechtgrondslagen.

Wij geven gegevens door, bijvoorbeeld aan leveranciers of douane, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract. Indien wij hiertoe wettelijk of door een gerechtelijk bevel verplicht zijn, moeten wij uw gegevens doorgeven aan de desbetreffende autoriteiten die gerechtigd zijn informatie te ontvangen.

Doorgifte van gegevens aan derde landen

De AVG zorgt voor gelijkheid van gegevensbescherming binnen de Europese Unie. Bij de selectie van onze dienstverleners en samenwerkingspartners vertrouwen wij daarom zoveel mogelijk op Europese partners als het gaat om de verwerking van uw persoonsgegevens. Alleen in uitzonderlijke gevallen zullen wij uw gegevens buiten de Europese Unie laten verwerken in het kader van het gebruik van diensten van derden.

Wij staan alleen toe dat uw gegevens in een derde land worden verwerkt als aan de speciale vereisten van de AVG wordt voldaan. Dit betekent dat uw gegevens dan alleen mogen worden verwerkt op basis van speciale garanties. Deze garanties omvatten officieel erkende vaststelling door de EU-Commissie van een niveau van gegevensbescherming dat overeenkomt met dat van de EU, de naleving van officieel erkende bijzondere contractuele verplichtingen (de zogenaamde standaardcontractbepalingen) of andere overeenkomsten tussen de EU en derde landen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij maken geen gebruik van automatische besluitvorming of profilering.

Uw rechten als betrokkene

Zodra uw persoonsgegevens worden verwerkt, bent u een betrokkene in de zin van de AVG. U heeft een aantal rechten ten opzichte van ons, die we hieronder voor u hebben opgesomd. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.

Recht op intrekken van toestemming

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, hebt u het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. De intrekking laat de rechtmatigheid van de tot dan toe uitgevoerde verwerking onverlet.

Recht op informatie

U hebt het recht om van ons een bevestiging te vragen of wij persoonsgegevens van u verwerken. Als dit het geval is, kunt u informatie vragen over het volgende:

U hebt het recht te vragen of uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. In dit verband kunt u verzoeken te worden geïnformeerd over de passende veiligheidsmaatregelen in verband met de overdracht.

Binnen één maand na ontvangst van uw verzoek om informatie verstrekken wij u een kopie van de persoonsgegevens waarop de verwerking betrekking heeft. Indien u het verzoek elektronisch indient, verstrekken wij u de informatie in een gangbaar elektronisch formaat, tenzij u anders aangeeft.

Recht op correctie

Sie haben das Recht, von uns unverzüglich die Berichtigung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, wenn diese unrichtig sind. Unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung haben Sie das Recht, die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener zu verlangen.

Recht op wissen (“Het recht vergeten te worden”)

U hebt het recht om ons te verzoeken persoonsgegevens die op u betrekking hebben zonder onnodige vertraging te wissen en wij zijn verplicht persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te wissen als een van de volgende redenen van toepassing is:

Het recht op wissen (“recht om te worden vergeten”) bestaat niet voor zover de verwerking noodzakelijk is:

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken indien aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

In het geval dat verwerking op grond van de bovengenoemde voorwaarden is beperkt, brengen wij u voortijdig op de hoogte indien de beperking wordt opgeheven.

Recht op overdracht van gegevens

U hebt het recht om uw persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en u hebt het recht om deze gegevens zonder belemmering van onze kant aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, mits de verwerking is gebaseerd op toestemming of op een overeenkomst en wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde processen.

Bij de uitoefening van het recht op gegevensoverdraagbaarheid kunt u verzoeken dat de persoonsgegevens rechtstreeks door ons aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke worden overgedragen, voor zover dit technisch mogelijk is. De uitoefening van het recht op gegevensoverdraagbaarheid laat het recht op wissen (“recht om te worden vergeten”) onverlet. Dit recht is niet van toepassing op de verwerking die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan ons is opgedragen.

Recht op bezwaar

U hebt te allen tijde het recht, uit persoonlijke overwegingen, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van een belangenafweging. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze data. Wij zullen de persoonsgegevens dan niet langer verwerken, tenzij wij dwingende wettelijke redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van direct marketing, hebt u het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van dergelijke marketing; dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing. Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden, zullen de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden worden verwerkt.

In het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij kunt u uw recht van verzet uitoefenen door middel van geautomatiseerde procedures waarbij gebruik wordt gemaakt van technische specificaties.

Geautomatiseerde beslissingen in individuele gevallen, waaronder profilering

U hebt het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, gebaseerd besluit dat voor u rechtsgevolgen heeft of dat u op soortgelijke wijze ernstig treft. Dit geldt niet indien het besluit:

Wij nemen redelijke maatregelen om de rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te beschermen, waaronder ten minste het recht op interventie door een vertegenwoordiger van de verantwoordelijke, om uw standpunt kenbaar te maken en de beslissing te betwisten

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel hebt u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u woont, werkt of waar de vermeende inbreuk plaatsvindt, indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens inbreuk maakt op de AVG.

Gebruik van ons online aanbod

In principe kunt u onze online diensten gebruiken zonder uw identiteit bekend te maken. In dit gedeelte leggen wij uit wanneer en in welke context wij gegevens verwerken wanneer u gebruik maakt van onze online diensten, welke diensten van dienstverleners en samenwerkingspartners wij hebben geïmplementeerd, hoe deze werken en wat er met uw gegevens gebeurt.

Gegevensverzameling bij bezoek aan onze website

Als u onze websites uitsluitend voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. dat u zich niet registreert voor een aanbieding, geen contract met ons sluit of ons anderszins informatie verstrekt, verzamelen wij alleen de persoonsgegevens die uw browser aan onze server doorgeeft.

Wanneer u onze websites bezoekt, verzamelen wij de volgende gegevens, die voor ons technisch noodzakelijk zijn om u onze websites te kunnen tonen en om de stabiliteit en veiligheid te waarborgen:

Deze gegevens worden tijdelijk opgeslagen in de logbestanden van ons systeem voor een periode van 14 dagen. Opslag na deze periode is mogelijk; in deze gevallen worden de IP-adressen echter ingekort of versleuteld om elke associatie met de bezoekende klant te voorkomen. De logbestanden worden in dit verband niet samen met andere op u betrekking hebbende persoonsgegevens opgeslagen. De rechtsgrondslag voor deze verwerkingen is ons gerechtvaardigd belang. Aangezien het verzamelen van gegevens om de websites weer te geven en het opslaan van de gegevens in logbestanden absoluut noodzakelijk is voor het functioneren van onze websites en het handhaven van de IT-beveiliging, hebt u niet de mogelijkheid hiertegen bezwaar te maken.

Versleutelde overdracht

Om de overdracht van uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen, gebruiken wij een zogenaamde transportcodering. Om de veiligheid van uw gegevens tijdens het verzendingsproces te garanderen, gebruiken wij een geavanceerde SSL/TLS-codering.

Gebuik van cookies

Algemene informatie over cookies

Naast de eerder genoemde gegevens worden ook cookies op uw eindapparaat opgeslagen wanneer u onze websites gebruikt. Cookies zijn kleine tekstpakketjes die van een website naar de browser kunnen worden gestuurd, die ze vervolgens opslaat en weer terugstuurt. In cookies kan verschillende informatie worden opgeslagen, die wordt gelezen door de instantie die de cookie instelt. Meestal bevatten ze een karakteristieke tekenreeks (ID) waarmee de browser uniek kan worden geïdentificeerd wanneer de website opnieuw wordt opgeroepen of wanneer een pagina wordt gewijzigd. Ze dienen vooral om onze online-diensten in het algemeen gebruiksvriendelijker en doeltreffender te maken. De in cookies verzamelde gebruikersgegevens worden door middel van technische voorzorgsmaatregelen gepseudonimiseerd, waardoor het in de regel niet meer mogelijk is de gegevens aan de oproepende gebruiker toe te wijzen. Voor zover het mogelijk is om de gebruiker te identificeren, zoals in het geval van een login-cookie waarvan de sessie-ID noodzakelijkerwijs gekoppeld is aan de account van de gebruiker, zullen wij u hierover op het juiste moment informeren.

Wij gebruiken verschillende soorten cookies:

Naast zogenaamde “first-party cookies”, die door ons als gegevensbeheerder worden ingesteld, worden ook “third-party cookies” gebruikt, die door andere aanbieders worden aangeboden.

De rechtgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is ons gerechtvaardigd belang.

De rechtgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is uw toestemming.

Tip:

Een algemeen bezwaar tegen het gebruik van cookies voor reclamedoeleinden kan voor verschillende diensten worden aangegeven via de EU-website YourOnlineChoices.eu of de Amerikaanse website Aboutads.info. Bovendien kunt u in uw browserinstellingen passende configuraties aanbrengen en bijvoorbeeld weigeren “cookies van derden” of alle cookies te accepteren of ook de optie “Do Not Track” activeren. Dit kan echter betekenen dat niet alle functies van onze online diensten voor u beschikbaar zijn.

Informatie over de gebruikte diensten

Google Tag Manager
Cookie Naam: _gid_dc_gtm
Categorie: Verplicht

Google Analytics
Cookie Naam: _gs_gat
Categorie: Statistieken / Gebruiksanalyse

LinkedIn Insight
Cookie Naam: _UserMatchHistory_bcookie_bscookie_lang_lidc
Categorie: Statistieken / Gebruiksanalyse

Google Ads:
Cookienamen: DSID IDE SEARCH_SAMESITE 1P_JAR UULE NID APISID, HSID, SAPISID, SID en SSID Cookies SIDCC
Categorie: Marketing.

Facebook
Cookie Naam: gr_fbp
Categorie: Marketing

Youtube
Cookie Naam: __Secure-SSID __Secure-3PSID SIDCC LOGIN_INFO YSC APISID HSID VISITOR_INFO1_LIVE __Secure-3PAPISID SSID __Secure-APISID __Secure-HSID SAPISID PREF SID
Categorie: Marketing.

Google Tag Manager

Onze website maakt gebruik van Google Tags Dit is een dienst van Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (hierna te noemen Google). Google Tag Manager is een oplossing waarmee wij via een interface websitetags kunnen beheren. Tags zijn kleine code-elementen op onze website die onder meer worden gebruikt om verkeer en bezoekersgedrag te meten.

De Tag Manager houdt een reeks tags en triggerregels bij die bepalen wanneer deze tags bij ons moeten worden gebruikt. Wanneer u onze website bezoekt, wordt de huidige tagconfiguratie naar uw browser gestuurd. Deze bevat instructies over welke tags moeten worden geactiveerd. De Tag Manager triggert de tags, die op hun beurt gegevens kunnen verzamelen. De Tag Manager zelf heeft geen toegang tot deze gegevens, aangezien hij via een cookie-loos domein werkt en geen persoonsgegevens verzamelt. Als op domein- of cookieniveau een deactivering is uitgevoerd, blijft deze van kracht voor alle trackingtags die met Google Tag Manager worden geïmplementeerd.

Google verzamelt zelf informatie over hoe de dienst wordt gebruikt en welke tags op welke manier worden toegepast. Volgens Google worden deze gegevens gebruikt om de dienst te verbeteren, te onderhouden, te beschermen en verder te ontwikkelen.

Zie voor meer informatie de  gebruiksrichtlijnen van Google Tag Manager en de gegevensverklaring van Google.

Informatie over gegevensverwerking door derden

Google Analytics

Als u toestemming hebt gegeven, maakt deze website gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (hierna “Google” genoemd). Hierdoor kunnen gegevens, sessies en interacties worden toegewezen aan een pseudonieme gebruikers-ID en geanalyseerd op meerdere apparaten om gebruikersactiviteiten op verschillende apparaten te analyseren.

Omvang van de verwerking

Google Analytics maakt gebruik van cookies die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen.

Voor Google Analytics 4 is IP-anonimisering standaard ingeschakeld. Door IP-anonimisering wordt uw IP-adres door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of andere verdragsluitende partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar ingekort. Volgens Google wordt het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google Analytics niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

We wijzen er echter uitdrukkelijk op dat Google gegevens voor eigen doeleinden verwerkt, onder andere voor het leveren van zijn webanalyse- en traceringsdienst. In het kader van Google Analytics worden aanvullende gebruiksgegevens verzameld, die als persoonsgegevens kunnen worden beschouwd, zoals identificerende kenmerken van individuele gebruikers, die ook een koppeling met een bestaand Google-account mogelijk maken.

Tijdens uw websitebezoek wordt uw gebruikersgedrag vastgelegd in de vorm van gebeurtenissen. Gebeurtenissen kunnen zijn:

Het legt ook vast:

Doeleinden van verwerking

In opdracht van ons gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren en rapporten over de website-activiteit samen te stellen. De rapporten van Google Analytics worden gebruikt om de prestaties van onze website en het succes van onze marketingcampagnes te analyseren.

Demografische gegevens

We gebruiken de functie “demografische kenmerken” van Google Analytics om relevante advertenties binnen het Google-reclamenetwerk weer te geven aan websitebezoekers. Hierdoor kunnen we rapporten maken met informatie over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de websitebezoekers. Deze gegevens worden verkregen uit op interesses gebaseerde advertenties van Google en bezoekersgegevens van externe aanbieders. Deze gegevens kunnen niet worden toegewezen aan een specifiek individu.

E-commerce bijhouden

We gebruiken de “e-commerce tracking” functie van Google Analytics. Met e-commerce tracking kunnen we het koopgedrag van websitebezoekers analyseren om onze online marketingcampagnes te verbeteren. Dit omvat het vastleggen van informatie zoals voltooide bestellingen, gemiddelde bestelwaarden, verzendkosten en de tijd tussen het bekijken en het kopen van een product. Deze gegevens kunnen door Google worden samengevoegd onder een transactie-ID die is gekoppeld aan de betreffende gebruiker of zijn apparaat.

Google Signals

We maken gebruik van Google Signals. Hiermee wordt aanvullende informatie over gebruikers die gepersonaliseerde advertenties hebben ingeschakeld (interesses en demografische gegevens) vastgelegd in Google Analytics en kunnen advertenties aan deze gebruikers worden geleverd in remarketingcampagnes voor verschillende apparaten.

De rechtgrondslag voor het gebruik van Google Analytics is uw vrijwillig gegeven toestemming.

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming van Google vindt u hier en hier.

Verwerkers / categorieën van verwerkers

De verwerker van de verzamelde gegevens is Google

Duur van de gegevensopslag

De door ons verzonden en aan cookies, gebruikers-ID’s (bijv. user ID) of reclame-ID’s gekoppelde gegevens worden na 14 maanden automatisch gewist. Het wissen van gegevens waarvan de bewaartermijn is bereikt, gebeurt automatisch eenmaal per maand.

Google Optimize

Onze website maakt gebruik van webanalyse- en optimalisatiedienst “Google Optimize”, die wordt aangeboden door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (hierna “Google Optimize”). Wij gebruiken de dienst Google Optimize om de aantrekkelijkheid, inhoud en functionaliteit van onze website te verhogen door nieuwe functies en inhoud aan een percentage van onze gebruikers voor te stellen en de verandering in het gebruik statistisch te evalueren. Google Optimize is een subdienst van Google Analytics (zie rubriek Google Analytics). Google Optimize gebruikt cookies waarmee wij uw gebruik van onze website kunnen optimaliseren en analyseren. De door deze cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van onze website wordt doorgaans doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Wij gebruiken Google Optimize met geactiveerde IP-anonimisering, zodat uw IP-adres binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vooraf door Google wordt ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van onze website te evalueren, om rapporten

over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw internetbrowser dienovereenkomstig in te stellen. Bovendien kunt u het verzamelen van de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van onze website gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres) aan Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de op de volgende link beschikbare browserplugin te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl. Voor meer informatie over het verzamelen en verwerken van gegevens door Google wordt verwezen naar het privacybeleid van Google, dat kan worden geraadpleegd op http://www.google.com/policies/privacy.

Google Ads und Conversion Tacking

Voor zover u toestemming heeft gegeven, wordt op deze website gebruik gemaakt van Google Ads inclusief conversietracking. Dit is een dienst van Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (hierna te noemen Google). Google Ads is een webanalysedienst Wij gebruiken conversietracking voor gerichte reclame voor ons aanbod:

Als u op een advertentie van Google klikt, slaat de door ons gebruikte conversietracking een cookie op uw eindapparaat op. Als u een bepaalde pagina van onze website bezoekt, kunnen zowel wij als Google vaststellen dat u op een door ons bij Google geplaatste advertentie hebt geklikt en dat u vervolgens naar onze website bent doorgestuurd.

Google gebruikt de aldus verzamelde informatie om ons statistieken over het bezoek aan onze website te verschaffen. Daarnaast geeft dit ons informatie over het aantal gebruikers dat op onze advertentie(s) heeft geklikt en over de pagina’s van onze website die vervolgens zijn bezocht. Deze informatie wordt gebruikt om conversiestatistieken te maken voor klanten van Ads die hebben gekozen voor conversietracking. De klanten, dat wil zeggen wij als websitebeheerders, vernemen het totale aantal gebruikers die op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Zij ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.

De rechtgrondslag voor het gebruik van Google Analytics is uw vrijwillig gegeven toestemming.

Verwerkers / categorieën van verwerkers

De verwerker van de verzamelde gegevens is Google

Duur van de gegevensopslag

De cookies die op uw eindapparaat worden opgeslagen, hebben een bewaartermijn van maximaal 24 maanden.

Usercentrics

Wij gebruiken de Usercentrics consent tool van Usercentrics GmbH, Sendlinger Str. 7, 80331 München, Duitsland (Usercentrics). Hiermee kunnen we de toestemming van websitegebruikers voor gegevensverwerking verkrijgen en beheren. De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichting (Art. 7 par. 1 AVG) waaraan wij zijn onderworpen (Art. 6 par. 1 lid 1 sub c AVG). Voor dit doel worden de volgende gegevens verwerkt:

Datum en tijd van bezoek, browserinformatie, apparaatinformatie, geografische locatie, cookievoorkeuren, URL van de bezochte pagina.

De verwerking vindt plaats in de Europese Unie. Meer informatie over bezwaar- en verwijderingsmogelijkheden jegens Usercentrics vindt u op: https://usercentrics.com/privacy-policy/

De functionaliteit van de website is niet gegarandeerd zonder de verwerking.

Verwerkers / categorieën van verwerkers

De verwerker van de verzamelde gegevens is Usercentrics

Duur van de gegevensopslag

De gegevens worden na 3 jaar verwijderd.

Gebruik van SalesViewer-technologie

Op deze website worden gegevens verzameld en opgeslagen voor marketing-, marktonderzoeks- en optimalisatiedoeleinden met behulp van de SalesViewer-technologie van SalesViewer GmbH op basis van het legitieme belang van de website-exploitant (art. 6 lid 1 lit.f AVG).

Hiervoor wordt een op javascript gebaseerde code gebruikt om bedrijfsgerelateerde gegevens en het bijbehorende gebruik te verzamelen. De met deze technologie verzamelde gegevens worden gecodeerd via een niet-omkeerbare eenrichtingsfunctie (zogenaamde hashing). De gegevens worden onmiddellijk gepseudonimiseerd en niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van gegevens. Door te klikken op de link www.salesviewer.com/opt-out om het verzamelen van gegevens door SalesViewer binnen deze website in de toekomst te voorkomen. Hierdoor wordt een opt-out-cookie voor deze website op uw apparaat geplaatst. Als u uw cookies in deze browser verwijdert, moet u opnieuw op deze koppeling klikken.

Hotjar Heat Maps

Hotjar is een dienst voor het maken van heatmaps van webpagina’s. Voor Hotjar vragen wij uw toestemming voor gebruik op onze website. Het is een sessie opname en heat mapping service aangeboden door Hotjar Ltd, Dragonara Business Centre, 5th Floor, Dragonara Road, Paceville St Julian’s STJ 3141, Malta.

Wij gebruiken Hotjar om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en om het aanbod en de ervaring op deze website te optimaliseren. De technologie van Hotjar geeft ons een beter inzicht in de ervaringen van onze gebruikers (bijv. hoeveel tijd gebruikers doorbrengen op welke pagina’s, op welke links ze klikken, wat ze wel en niet leuk vinden, etc.) en helpt ons om ons aanbod af te stemmen op de feedback van onze gebruikers. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om informatie te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en hun apparaten, waaronder het IP-adres van het apparaat (anoniem verzameld en opgeslagen tijdens uw gebruik van de website), schermgrootte, apparaattype (unieke apparaat-id’s), gebruikte browser, locatie (alleen land), gebruikte taal om onze website te bekijken. Hotjar slaat deze informatie namens ons op in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. Het is Hotjar contractueel verboden om de namens ons verzamelde gegevens te verkopen.

De rechtgrondslag voor het gebruik van Hotjar is uw vrijwillig gegevenstoestemming.

Verwerkers / categorieën van verwerkers

De verwerkers / categorieën verwerkers van de verzamelde gegevens zijn te vinden in onze Cookie Management Tool.

Duur van de gegevensopslag

Via onze Cookie Management Tool kunt u nagaan hoe lang de cookies op uw eindapparaat worden opgeslagen.

Facebook Pixel

Voor zover u toestemming heeft gegeven, wordt op deze website gebruik gemaakt van Facebook Pixel. Dit is een dienst van Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (hierna “Facebook” genoemd). Facebook Pixel stelt Facebook in staat om onze advertenties op Facebook, zogenaamde Facebook Ads, alleen aan die Facebook-gebruikers te tonen die bezoeker van onze website zijn geweest, in het bijzonder diegenen die interesse hebben getoond in ons online aanbod of in bepaalde onderwerpen of producten. Dankzij Facebook Pixel kunnen wij controleren of een gebruiker naar onze website is doorverwezen nadat hij op onze Facebook Ads heeft geklikt. Wij gebruiken Facebook Pixel voor marketing- en optimalisatiedoeleinden, met name om relevante en interessante advertenties voor u op Facebook te plaatsen en zo ons aanbod te verbeteren, het voor u als gebruiker interessanter te maken en vervelende advertenties te vermijden.

Als u met uw gebruikersaccount bij Facebook bent ingelogd, wordt uw bezoek aan onze website in uw gebruikersaccount genoteerd. De over u verzamelde gegevens zijn voor ons anoniem, zodat daaruit geen conclusies over uw identiteit kunnen worden getrokken. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die Facebook door het gebruik van Facebook Pixel verwerkt. Als u een gebruikersaccount bij Facebook hebt en geregistreerd bent, kan Facebook het bezoek aan uw gebruikersaccount toewijzen. U kunt de remarketingfunctie “Custom Audiences” uitschakelen in het gedeelte van de instellingen voor advertenties in uw Facebook-account. Ook als u niet bij Facebook bent geregistreerd of niet bent ingelogd, bestaat de mogelijkheid dat Facebook uw IP-adres en eventueel andere identificatiegegevens te weten komt en opslaat.

De rechtsgrondslag voor het gebruik van Facebook Pixel is uw vrijwillig gegeven toestemming.

Verwerkers / categorieën van verwerkers

Verwerker van de verzamelde gegevens is Facebook.

Duur van de gegevensopslag

De cookies die op uw eindapparaat worden opgeslagen, hebben een bewaartermijn van maximaal 24 maanden.

Twitter Tags und Conversion Tracking

Indien u toestemming heeft gegeven, wordt op deze website gebruik gemaakt van Twitter Conversion Tracking. Dit is een dienst van Twitter International Company, Gordon House, One Cumberland Place, Fenian Street, Ierland, (hierna “Twitter” genoemd). Twitter Conversion Tracking is een remarketingfunctie. Wij gebruiken conversietracking voor gerichte reclame voor ons aanbod:

Met behulp van deze functie tonen wij reclame op basis van uw interesses op het Twitter-platform. Twitter gebruikt hiervoor zogenaamde “tags”. Met deze tag worden bezoeken aan onze website en gebruiksgegevens in pseudonieme vorm geregistreerd. Als u vervolgens Twitter bezoekt, krijgt u op basis van uw interesses advertenties te zien. Twitter ontvangt daarbij de informatie van uw browser die via onze website door uw eindapparaat werd opgeroepen.

Door de integratie van tags ontvangt Twitter de informatie dat u de desbetreffende website heeft bezocht. Wij hebben geen invloed op de omvang van de verzonden gegevens en de verdere verwerking ervan door Twitter: indien u bij een dienst van Twitter bent geregistreerd, kan Twitter het bezoek aan uw account toewijzen. Ook als u niet bij Twitter bent geregistreerd of niet bent ingelogd, is het mogelijk dat de aanbieder uw IP-adres en andere identificerende kenmerken te weten komt en opslaat. De door de tags gegenereerde informatie over uw gebruik van onze diensten wordt doorgegeven aan een server van Twitter in de VS en daar opgeslagen.

Als u de remarketingfunctie van Twitter toch niet wilt, kunt u deze functie uitschakelen in het gedeelte van de instellingen voor advertenties in uw Twitter-account.

De rechtgrondslag voor het gebruik van Twitter Conversion Tracking is uw vrijwillig gegeven toestemming.

Verwerkers / categorieën van verwerkers

De verwerker van de verzamelde gegevens is Twitter.

Duur van de gegevensopslag

De cookies die op uw eindapparaat worden opgeslagen, hebben een bewaartermijn van maximaal 60 maanden.

LinkedIn Conversion Tracking

Wij gebruiken LinkedIn Conversion Tracking van LinkedIn Ierland, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland. LinkedIn Conversion Tracking is een tool voor retargeting en analyse die wordt aangestuurd door de LinkedIn Insight-tag. Met de LinkedIn Insight-tag kunnen gegevens worden verzameld over bezoeken aan onze website, waaronder URL, referrer-URL, IP-adres, apparaat- en browsereigenschappen en tijdstempels. Deze gegevens worden gecodeerd, IP-adressen worden ingekort en unieke ID’s van leden worden binnen zeven dagen verwijderd om de gegevens te pseudonimiseren.

LinkedIn deelt geen persoonsgegevens met ons, maar verstrekt alleen geaggregeerde rapporten over websitepubliek en advertentieprestaties. LinkedIn biedt ook retargeting voor websitebezoekers, zodat wij deze gegevens kunnen gebruiken om gerichte advertenties buiten onze website te tonen zonder het lid te identificeren.

De rechtgrondslag voor het gebruik van LinkedIn Insight Tag is uw vrijwillig gegeven toestemming

Meer Verklaring Gegevensbescherming bij LinkedIn vindt u hier.

Verwerkers / categorieën van verwerkers

De verwerker van de verzamelde gegevens is LinkedIn.

Duur van de gegevensopslag

De resterende gepseudonimiseerde gegevens worden binnen 24 maanden gewist.

Bezwaarmogelijkheden

U kunt bezwaar maken tegen LinkedIn-conversietracking door een opt-out-cookie in te stellen dat op uw apparaat blijft staan totdat u de cookies verwijdert. U kunt de LinkedIn-cookie deactiveren via deze link. LinkedIn-leden kunnen het gebruik van hun persoonsgegevens voor advertentiedoeleinden regelen in hun accountinstellingen.

Google Maps

Wij gebruiken Google Maps om onze locatie weer te geven. Dit is een dienst van Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (hierna te noemen Google). De verwerking van het IP-adres door Google is verplicht voor de weergave van de kaart.

De samenwerking met Google op het gebied van gegevensbescherming vindt plaats op basis van een overeenkomst inzake gezamenlijke verantwoordelijkheid, die hier kan worden bekeken.

Door Google Maps te gebruiken gaat u tevens een directe gebruikersrelatie aan met Google. Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming van Google vindt u hier.

Verwerkers / categorieën van verwerkers

De verwerker van de verzamelde gegevens is Google

Duur van de gegevensopslag

De gegevens die wij versturen worden na 24 maanden automatisch gewist. Het verwijderen van gegevens waarvan de bewaartermijn is bereikt, gebeurt automatisch eenmaal per maand.

Tideways

We gebruiken de service van Tideways om de technische werking van onze website te garanderen. Tideways stelt ons in staat om statistische evaluaties van de snelheid van de website te verzamelen, om te bepalen of de website toegankelijk is en om technische problemen met de website te identificeren en analyseren. Voor dit doel wordt de informatie van uw browser (bijv. browser, browserversie) verzameld. In het geval van technische problemen verzamelen we ook persoonlijke gegevens zoals uw e-mailadres, adresgegevens en IP-adres om de oorzaak van het probleem te achterhalen en op te lossen. Er worden geen persoonsgegevens van u verzameld voor snelheidsmetingen en websitebeschikbaarheid. De wettelijke basis voor het gebruik van Tideways is artikel 6 §. 1 lid 1 sub f GDPR, ons legitieme belang om de veiligheid en functionaliteit van de website te kunnen garanderen. We trekken geen conclusies over u als persoon bij het gebruik van de service.

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming van Tideways vindt u hier.

Verwerkers / categorieën van verwerkers

De verwerker van de verzamelde gegevens is Tideways

Duur van de gegevensopslag

De opslag van deze gegevens vindt uitsluitend plaats om een permanente en storingsvrije werking van de website te garanderen en de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen. Deze gegevens worden maximaal 30 dagen opgeslagen. Het verwijderen van gegevens waarvan de bewaartermijn is bereikt, gebeurt automatisch eenmaal per maand.

Als het doel van de opslag niet langer van toepassing is, als u uw toestemming intrekt of als een door de AVG of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven opslagperiode verstrijkt, worden de persoonsgegevens routinematig onbeschikbaar gemaakt of gewist in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

Online services in social media

Wij bieden online diensten aan op verschillende platforms om informatie te verstrekken en om contact met u te kunnen opnemen.

Wij hebben geen invloed op de verwerking van persoonsgegevens door de betreffende platformexploitant. In de regel worden door de platformexploitant cookies in uw browser opgeslagen wanneer u daar onze diensten bezoekt, waarin uw gebruiksgedrag of uw interesses worden opgeslagen voor marktonderzoek en reclamedoeleinden.

De op deze manier verkregen gebruikersprofielen – meestal over verschillende apparaten heen – worden door de platformexploitanten gebruikt om u gepersonaliseerde reclame te tonen. De gegevensverwerking kan ook betrekking hebben op personen die niet als gebruiker van het desbetreffende platform zijn geregistreerd. Onder bepaalde omstandigheden kunnen uw gegevens buiten de Europese Unie worden verwerkt, wat het moeilijker kan maken om uw rechten af te dwingen. Bij de selectie van dergelijke platforms zorgen wij er echter voor dat de exploitanten zich ertoe verbinden de EU-normen inzake gegevensbescherming na te leven.

De verwerking van uw persoonsgegevens bij het bezoeken van een van onze diensten op sociale media is gebaseerd op onze wettelijke belangen in een gevarieerde externe presentatie van ons bedrijf en het gebruik van een effectieve informatiemogelijkheid evenals communicatie met u.

Gedetailleerde informatie over gegevensverwerking in verband met het gebruik van onze diensten op deze platforms, bezwaarmogelijkheden en de uitoefening van informatierechten vindt u in het privacybeleid van de desbetreffende platformexploitant.

Facebook

Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland

Verwerkingsgrondslag is de overeenkomst over de gezamenlijke verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met de vereisten van de AVG.

Privacybeleid van Facebook

YouTube

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland

Privacybeleid van YouTube

Instagram

Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA

Privacybeleid van Instagram

Twitter

Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA

Privacybeleid van Twitter

LinkedIn

LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irland

Privacybeleid van LinkedIn

Xing

XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Deutschland)

Privacybeleid van Xing

Chatbot

Op deze website maken wij gebruik van een live chat systeem met technologieën van Knowhere GmbH (Steinhöft 9, 20459 Hamburg, Duitsland). Deze LiveChat maakt online communicatie met u mogelijk om u bij vragen zo snel mogelijk te ondersteunen. Dit gebeurt door het gebruik van “cookies”.

Alvorens de service te gebruiken, zullen wij u informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens en u moet met deze verwerking instemmen.

De verwerking van de gegevens vindt plaats op systemen in Duitsland en is contractueel beveiligd. Voor meer informatie over de inachtneming van de EU-AVG kunt u contact opnemen met Knowhere GmbH via https://www.iubenda.com/privacy-policy/26843486

Bewaartermijn: Wij verwijderen alle chatgeschiedenissen onmiddellijk nadat u ons daarom verzoekt, maar altijd automatisch na uiterlijk 30 dagen.

Nieuwsbrief

Wij bieden u de mogelijkheid om u te abonneren op onze gratis e-mail nieuwsbrief. Wij versturen deze nieuwsbrieven alleen met uw toestemming. Wanneer u zich op een nieuwsbrief abonneert, worden de gegevens uit het invoermasker (naam en e-mailadres) aan ons doorgegeven en opgeslagen zolang het abonnement op de nieuwsbrief actief is.

Voor de verwerking van deze gegevens voor het verzenden van de nieuwsbrief is uw toestemming vereist en wordt verwezen naar deze mededeling inzake gegevensbescherming. Wij gebruiken de zogenaamde “double opt-in procedure” voor het registratieproces. Zodra u zich hebt geregistreerd, ontvangt u een e-mail waarin u op een link moet klikken om uw registratie te bevestigen. Zo voorkomen wij dat onbevoegde derden zich met uw e-mailadres registreren.

Wij registreren het registratieproces om het proces overeenkomstig de wettelijke eisen te kunnen bewijzen. Het IP-adres van het bellende eindapparaat, de datum en het tijdstip van registratie worden opgeslagen. De door u verstrekte gegevens worden opgeslagen zolang het abonnement op de nieuwsbrief actief is.

U kunt het abonnement te allen tijde opzeggen. Daartoe staat in elke nieuwsbrief een overeenkomstige afmeldlink. Daarmee kunt u ook uw toestemming intrekken. De rechtgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is uw vrijwillige toestemming om nieuwsbrieven te ontvangen.

Als u goederen of diensten van ons koopt en ons uw e-mailadres verstrekt, behouden wij ons het recht voor dit te gebruiken voor het verzenden van nieuwsbrieven met directe reclame voor onze eigen soortgelijke goederen of diensten. Dit dient ter bescherming van onze wettelijke belangen om onze klanten op publicitaire wijze aan te spreken, die in het kader van een belangenafweging zwaarder wegen dan onze belangen. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik van uw gegevens door een bericht te sturen naar de hieronder vermelde contactmogelijkheden of via de afmeldlink in de reclamemail, zonder dat dit andere kosten met zich meebrengt dan de transmissiekosten volgens de basistarieven. Voor zover de nieuwsbrief wordt verzonden op basis van de verkoop van goederen of diensten, verwijzen wij naar de bepalingen van de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Aanvragen

Als u ons een vraag stelt – bijvoorbeeld via het contactformulier – worden uw persoonsgegevens verwerkt om uw vraag te beantwoorden:

  • Om uw verzoek, ingediend in het contactformulier, te verwerken
  • Om uw serviceaanvraag te verwerken
  • Om uw retourzending te verwerken
  • Voor telefonische en schriftelijke (e-mail) vragen
  • Voor informatie over producten en diensten

Uw gegevens worden door ons niet gebruikt voor geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

Akismet Anti-Spam checker

Ons online aanbod maakt gebruik van de dienst “Akismet”, die wordt aangeboden door Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA. Het gebruik is gebaseerd op onze wettelijke belangen in de zin van Art. 6 (1) f) AVG. Met behulp van deze dienst worden commentaren van echte mensen onderscheiden van spam commentaren. Daartoe worden alle commentaargegevens naar een server in de VS gestuurd, waar ze worden geanalyseerd en vier dagen worden opgeslagen voor vergelijkingsdoeleinden. Als een commentaar als spam is aangemerkt, worden de gegevens langer bewaard. Deze informatie omvat de ingevoerde naam, het e-mailadres, het IP-adres, de inhoud van het commentaar, de verwijzer, informatie over de gebruikte browser en het computersysteem en het tijdstip van de invoer.

Meer informatie over de verzameling en het gebruik van gegevens door Akismet is te vinden in het privacybeleid van Automattic: https://automattic.com/privacy/.

Zonder uw toestemming in het contactformulier worden geen gegevens doorgegeven aan Automattic. Het is dan echter niet mogelijk om via het formulier contact met u op te nemen.

Sollicitaties

Wanneer u bij ons solliciteert, worden uw gegevens – zoals uw contactgegevens en kwalificaties – alleen gebruikt om de sollicitatie te verwerken.

Uw gegevens worden intern doorgegeven aan de verantwoordelijke afdelingshoofden. Wij verwerken uw persoonsgegevens ten behoeve van uw sollicitatie naar een arbeidsverhouding, voor zover dit noodzakelijk is voor de beslissing over het aangaan van een arbeidsverhouding met ons.

Voorts kunnen wij persoonsgegevens over u verwerken voor zover dit noodzakelijk is voor de verdediging van tegen ons ingestelde rechtsvorderingen die voortvloeien uit de sollicitatieprocedure.

In de regel worden uw gegevens 3 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure verwijderd, tenzij met de sollicitant anders is overeengekomen (zie onder meer opname in de kandidatenpool). Indien uw sollicitatie wordt gevolgd door het sluiten van een arbeidsovereenkomst, worden de gegevens opgenomen in het personeelsdossier.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om een beslissing over uw sollicitatie te nemen. Voor zover er geen arbeidsverhouding tussen u en ons ontstaat, kunnen wij ook gegevens blijven opslaan voor zover dit noodzakelijk is voor de verdediging tegen mogelijke rechtsvorderingen. In dit geval worden de sollicitatiedocumenten twee maanden na de kennisgeving van de afwijzende beslissing verwijderd, tenzij een langere opslag noodzakelijk is wegens juridische geschillen.

Opname in de kandidatenpool

Wij nemen uw sollicitatie graag op in een kandidatenpool. Hiervoor is uw toestemming nodig. U kunt deze toestemming geven door de betreffende optie te activeren voordat u uw sollicitatie verstuurt.

Als uw sollicitatiegegevens in de kandidatenpool niet binnen een jaar door ons worden gebruikt, worden uw sollicitatiegegevens automatisch verwijderd.

Geen geautomatiseerde besluitvorming

In individuele gevallen wordt geen geautomatiseerd besluit genomen, d.w.z. het besluit over uw aanvraag is niet uitsluitend gebaseerd op geautomatiseerde verwerking.

Wijzigingen

Deze verklaring inzake gegevensbescherming zal van tijd tot tijd worden aangepast. Deze aanpassingen vinden bijvoorbeeld plaats wanneer wijzigingen optreden als gevolg van technische vooruitgang, wettelijke vereisten of andere invloeden.

Versie: mei 2022

Vragen?

Ons ervaren planningsteam helpt u graag verder.

Neem contact op
Vragen?