Skip to content
Select language

Документи за изтегляне

По-долу са представени редица документи, които можете да изтеглите: от нашите ръководства за избор на продукти, които ви помагат при планирането на проекта, до сертификати за одобрение на съответствието за регулаторни, технически изисквания или изисквания за безопасност.

Продуктови каталози

Тук ще намерите нашите каталози за гражданско строителство, ландшафт, водни съоръжения и спорт, както и други брошури на различни теми.

Опции за изтегляне:

Намиране на продукти

Тези ръководства са създадени, за да Ви помогнат да покажете кои от нашите продукти са най-подходящи за желаните приложения.

Опции за изтегляне:

Материали – брошури

В брошурите за материали ще намерите интересна информация за предимствата и свойствата на материалите, които използваме в процеса на производство на нашите отводнителни улеи.

Опции за изтегляне:

Сертификати

Сертификат за управление на качеството на HAURATON

Сертифицирано управление на качеството в съответствие с DIN EN ISO 9001

Като една от първите компании в строителния бранш, HAURATON успешно сертифицира своята система за управление на качеството по DIN EN ISO 9001 още през 1993 г. Към днешна дата тази система непрекъснато се развива и редовно се сертифицира.

Опции за изтегляне:

Сертифициране на Blue Angel за отводнителните улеи RECYFIX

Екомаркировка за използване на материали, пестящи ресурси

Суровината за нашите отводнителни улеи RECYFIX се получава от пластмасови опаковки, торбички за замразяване или пластмасови бутилки за еднократна употреба. По този начин ние помагаме за намаляване на отпадъците и за опазване на околната среда. Улеите RECYFIX могат да се преработят отново, тъй като не съдържат PVC.

Етикетът се присъжда по строги критерии и, разбира се, се проверява редовно. Продуктите, които носят знака „Син ангел“, са екологично чисти и надеждно помагат за намаляване на замърсяването на околната среда.

RISQS – Схема за квалификация на доставчиците в железопътната индустрия

Нашият последен сертификат за проверка по RISQS като одобрен доставчик за железопътната индустрия, за доставка на отводняване за релсови трасета, материали и части (тяло), отводняване на тунели, дренаж за земни работи, материали и части (строителни работи), външни работи (отводняване, включително обработка на повърхностни, мръсни и канализационни води), платформи, настилки и асфалт, паркинги за автомобили и велосипеди, пътища и материали и части (за строителни работи).

Опции за сваляне:

Одобрение от DIBt

DRAINFIX CLEAN Отводнителен улей с филтърен субстрат

За специални приложения в индустриалния сектор, където се съхраняват, пълнят или пренасят опасни за водата течности в съответствие с § 19 WHG, като например резервоарни депа, DIBt (Германският институт за строителни технологии) е издал одобрението на „Главния строителен надзор“. Нашата филтрираща система DRAINFIX CLEAN, която е известна с оптималното си третиране на утайките, отговаря на изискванията на DIN V 19580.

Опции за изтегляне:

Зелени сгради: Декларации за устойчивост на продуктите по LEED и BREEAM

При разработването на нашите продукти HAURATON се фокусира върху процесите за пестене на ресурси и устойчивите отводнителни системи. Нашият анализ на жизнения цикъл взема предвид фазите на жизнения цикъл на производството, транспортирането до строителната площадка и изхвърлянето (модули A1-A4, C3 и D, резултатите са представени в съответствие с европейския стандарт EN 15804).

Сега HAURATON може да предостави съответната информация и анализ на жизнения цикъл в подкрепа на процеса на сертифициране по LEED/ BREEAM за нашите клиенти, като предостави свързана с проекта информация за нашите продукти и услуги за следните системи.

LEED

Лидерство в областта на енергийния и екологичния дизайн

Въз основа на LEED v4 http://www.usgbc.org/leed-v4 и следните категории:

  • Устойчиви обекти

  • Ефективно използване на водата

  • Иновации

  • Материали и ресурси

Опции за изтегляне:

BREEAM

BREEAM (Метод за оценка на околната среда на Building Research Establishment)

Въз основа на техническото ръководство за ново строителство на BREEAM UK (2014 г.)  http://www.breeam.org и следните категории:

  • Мениджмънт

  • Вода

  • Материали

  • Отпадъци

  • Замърсяване

Опции за изтегляне:

Нашият анализ на жизнения цикъл взема предвид фазите на жизнения цикъл – производство, транспорт до строителната площадка и изхвърляне (модули A1-A4, C3 и D, резултатите са представени в съответствие с европейския стандарт EN 15804).

Моля, обърнете внимание, че съответният принос на нашите продукти към кредитите по LEED/ BREEAM зависи от планирането и изпълнението на конкретния проект, разработен във връзка със системите за оценка LEED/ BREEAM, от преценката на одитора (процеса на одитиране) и по този начин от това дали и до каква степен продуктите на HAURATON са взети предвид по отношение на тяхното въздействие върху околната среда.

Въпроси?

Нашият опитен екип по планиране с удоволствие ще ви помогне.

Свържете се с нас
Въпроси?