Skip to content
Select language

Сепаратори за за разделяне леки течности и вода AQUAFIX

Замърсяването на водата води до компрометиране на естественото биологично самопречистване, което води до бавна смърт на живота в повърхностните води. Когато повърхностните или отпадъчните води са замърсени с вещества на петролна основа, са необходими ефективни и надеждни системи за пречистване. Отпадъчните води от застрашените зони от замърсяване с нефт и нефтопродукти в автомивки, гаражи, паркинги, бензиностанции и газостанции преминават през нефтозадържатели преди включването им към канализационната система на урбанизираната територия. Сепараторите на AQUAFIX отговарят на високите изисквания на стандартите и наредбите за опазване на подпочвените води и дори ги надхвърлят. Ефективното пречистване на водата от вредни въглеводороди има значителен принос за опазването на околната среда. Сепараторните резервоари AQUAFIX отговарят на изискванията на Хармонизиран стандарт EN 858-1:2002 + A1:2004 + EN 858-2:2003

Как работят коалесцентните сепаратори?

Сепаратор-коалесцентен

Принципът на действие на сепараторите се основава на комбинираното действие на гравитацията и явлението коалесценция. При преминаването си през коалесцен- тния филтър частиците петролни продукти полепват по него. Когато се натрупат повече капки, те се обединя- ват в по-големи агломерати, откъсват се от филтърната касета и изплуват на повърхността на резервоара, къде- то остават до отстраняването им по време на периодич- ното почистване. Използването на коалесцентен фил- тър значително повишава ефективността на пречиства- нето на дъждовната вода и редуцира необходимия размер на сепаратора.

  Работа на коалесцентния сепаратор AQUAFIX SKG

  Работа на коалесцентния сепаратор AQUAFIX SKG

  Ефективност на третирането на масла

  Пречистването на дъждовни води от нефтени продукти чрез процеса на коалесценция се счита за едно от най-ефективните. Водата, която се изхвърля от сепаратора, трябва да отговаря на параметрите, подходящи за отпадъчни води, зауствани във водни течения или в почвата, както и на отпадъчните води, зауствани в общински канализационни системи. Максимално допустимата стойност за нефтопродукти в отпадъчните води, зауствани във водни течения или в подземни води и в смесена канализация, е 15 mg/l. Параметри на предварителната обработка за сепараторите HAURATON:

  • Остатъчни въглеводороди в отпадъчните води до 5 mg/l
  • Вещества, екстрахирани с петролен етер 50mg/l
  • Общо суспендирани твърди вещества 50 mg/l
  • ефективност на пречистване = 99,88%
  Стоманени сепаратори, серия G
  Бетонови сепаратори, серия Р
  Бетонови сепаратори, серия Н
  Полипропиленови сепаратори PP, серия H
  Полиетиленови сепаратори PE, серия P
  Сепаратори и утаители с голям капацитет
  Стабилна, здрава, монолитна стоманобетонова конструкция
  Солидни, стоманобетонови коалесцентни сепаратори за тежък режим на работа.
  Полипропиленови коалесцентни сепаратори за предварителна обработка на нефт
  Лека монолитна конструкция, лесен транспорт и монтаж
  Интензивност на натоварването
  Интензивност на натоварването
  Динамика на натоварването
  Динамика на натоварването
  Номинален размер
  Номинален размер

  15 – 250

  3 – 120

  4 – 50

  4- 50

  1,5 – 15

  Максимален дебит
  Максимален дебит

  75 – 2500

  100 – 1200

  100 – 200

  30 – 300

  30 – 50

  Байпас
  Байпас

  5 x байпас; 10 x байпас

  10 x байпас

  5 x байпас; 10 x байпас

  5 x байпас; 10 x байпас

  5 x байпас

  DN на входа/изхода
  DN на входа/изхода

  DN110, DN160, DN200, DN315, DN400, DN500, DN630, DN800, DN1000

  DN110, DN160, DN200, DN315, DN400, DN500, DN630, DN800, DN1000

  DN110, DN160, DN200, DN250, DN315, DN400, DN500

  DN110, DN160, DN200, DN315, DN400, DN500

  DN110, DN160, DN200, DN315

  Област на приложение
  Област на приложение

  -Пътна инфраструктура

  -Летища

  -Фабрики, производствени халета и складове

  -Пътна инфраструктура

  -Фабрики, производствени халета и складове

  -Обществени пространства

  -Пътна инфраструктура

  -Фабрики, производствени халета и складове

  -Обществени пространства

  -Жилищни и търговски сгради

  -Индустриални зони

  -Инфраструктурни обекти

  -Жилищни и търговски сгради

  -Подземни гаражи

  Приложения на сепараторите за въглеводороди AQUAFIX

  AQUAFIX сепаратор за въглеводороди, произведен от стомана

  Сепараторите за въглеводороди отделят водата и леките минерални течности, поради което се използват предимно в бензиностанции, автомивки, автосалони и сервизи, паркинги, зони за паркиране, дистрибуторски центрове, зони за съхранение на гориво, площадки за скрап на автомобили, трансформаторни станции, заводи за преработка на нефт, рафинерии, заводи за производство на машини, пристанища, контейнерни терминали, съоръжения за пречистване на вода и др.

   Въпроси?

   Нашият опитен екип по планиране с удоволствие ще ви помогне.

   Свържете се с нас
   Въпроси?